Miljö

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Miljö

Effekterna av hur vi hanterar miljön påverkar oss alla oavsett var i världen vi befinner oss. På senare tid har medvetenheten om vårt samhälles globala miljöpåverkan ökat, inte bara hos politiker utan även hos företag och dess investerare och kunder.

Företags produkt eller tjänst kan ha både positiv och negativ inverkan på miljön. Den kan i sig vara en lösning på ett miljöproblem, exempelvis inom energisektorn eller förpackningsindustrin, men i de flesta fall påverkar produkten miljön negativt.

Ett av de bästa sätten för att minska den negativa miljöpåverkan och samtidigt stärka konkurrenskraften är att bli mer resurseffektiv. Genom att använda resurserna på rätt sätt minskar både era kostnader och påfrestningen på miljön. Kan ni minska råvaru-, energi- och vattenkostnaderna, som står för en stor del av tillverkningskostnaden, kan ni även öka företagets lönsamhet. 

När företaget gör en analys av sin miljöpåverkan och ser hur kostnaderna kan minskas, är det viktigt att gå igenom hela värdekedjan – en livscykelanalys från råmaterial till slutkund till avfallshantering, i Sverige och utomlands.

Viss miljöpåverkan kan ge globala effekter, såsom koldioxidutsläppens påverkan på växthuseffekten, medan andra kan ge lokala effekter, såsom kemikalieföroreningars försurning av lokala sjöar och skogar. I större skala får dock även de lokala effekterna som förlust av biologisk mångfald och försurning även globala konsekvenser.

Vissa åtgärder för att minska negativ påverkan på miljön kan innebära större investeringar i exempelvis materialval och tillverkningsprocessen, men det kan även handla om små åtgärder, som att se över pappersförbrukningen och valet av lampor på kontoret. 

När du går igenom företagets värdekedja är det flera aspekter du bör tänka på. Nedan listar vi några av riskerna och möjligheterna som du bör ha med i analysen av din miljöpåverkan.

 

FLYTTA TILL VÄGLEDANDE DOK: Ni hittar även vägledning om hur ni kan bli ett mer miljövänligt företag i följande länkar: Europakommissionens Green Action Plan for SMEs samt under Kommissionens webbplats för små och medelstora företag.

 

Energi

Både ur ett ekonomiskt och ett hållbarhetsperspektiv bör du se över företagets energiförbrukning.  Det är ofta mycket lönsamt med investeringar som bidrar till lägre energiförbrukning och de kan löna sig på kort tid. Du bör även se till att företagets energi kommer från förnyelsebara energikällor. Förutom att kostnaderna blir lägre och att företaget bidrar till en bättre miljö kan varumärket bli starkare och få ett bättre anseende bland intressenterna.

Företaget kan även öka konkurrenskraften genom att erbjuda produkter som kan leda till lägre energiförbrukning hos konsumenterna.

Läs mer om vinsterna med energieffektivisering på Energimyndighetens hemsida.   Energimyndigheten erbjuder flera stödtjänster till företag som vill energieffektivisera sin verksamhet:

 • Nätverk för energieffektivisering– öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet och lär tillsammans med andra företag. Gå med i ett energieffektiviseringsnätverk och sänk företagets energianvändning.
 • Miljöstudier – inför en energieffektiv investering är riktat till små företag med färre än 50 anställda. Du kan söka bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.
 • Stöd till energikartläggning – ditt företag kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning med förslag på lönsamma investeringar. Energikontoren hjälper dig inför, under och efter det att du gör energikartläggningen, och informerar om vilka andra som finns att söka.


Läs mer om energieffektiva små och medelstora företag på Energimyndigheten.

 

Föroreningar och koldioxidutsläpp

De flesta företag och branscher orsakar någon form av förorening. Antingen direkt genom sin verksamhet eller genom sina leverantörer och andra partners. Vissa typer av verksamheter har större benägenhet att förorena än andra, dessa är bl.a:

 • Transportindustrin
 • Tillverkningsindustrin
 • Jordbruk
 • Avfallshanteringsindustrin
 • Konstruktion, bygg- och rivningsbranschen
 • Gruvor och stenbrott
 • Verksamheter som använder kemikalier i hög grad, t.ex. kemtvätterier, verkstäder, laboratorier etc.

Enligt statistik från WHO utsätts mer än 80% av befolkningen i tätorter runt om i världen av luftföroreningar som överskrider  WHO:s gränsvärden. Luftföroreningar har på många sätt en allvarlig negativ inverkan på både miljö och människor och det är därför mycket viktigt att företagen gör en kartläggning av miljöpåverkan i hela värdekedjan.
Mer information om föroreingar hittar ni i följande länkar NaturvårdsverketGreenpeace och WHO.   

 

Kemikalier

När det gäller användningen av kemikalier både i produktion och i färdiga produkten finns det en hel del lagar och regler att ha hänsyn till. Många organisationer kämpar för att lagstiftningen ska bli ännu hårdare och att fler farliga ämnen förvinner från marknaden. Farliga ämnen sprids via luften och vatten och har en negativ påverkan på både djur, natur och oss människor.

Medvetenheten ökar och kunder runt om i världen efterfråga giftfria och miljövänliga produkter i allt större utsträckning. Förutom att följa lagstiftningen bör företagen se över vilka kemikalier som används och ersätta dem med mer miljövänliga. Genom att erbjuda giftfria produkter kan företaget även nå de medvetna kunderna och på så sätt öka konkurrenskraften och stärka anseendet hos intressenterna. 

EU:s nya kemikalielagstiftning REACH är den modernaste kemikalielagstiftningen i världen. REACH ställer krav på användare av kemikalier vilket inte förekommit i tidigare lagstiftning. Det innebär att företag bär ansvaret för de kemikalier de sätter ut på marknaden och måste göra riskbedömningar och tester på sina produkter innan de lanseras. Varor som importeras till EU omfattas inte av REACH, då lagstiftningen endast gäller kemikalier men inte varor. Dock så finns det reglementen för vissa produktgrupper som även gäller importerade varor till EU. Läs mer om REACH på Kemikalieinspektionens hemida.

Mer information om kemiklaier hittar ni på Kemikalieinspektionens hemsida samt hos Greenpeace och Naturskyddsföreningen

 

Vatten och hav

För oss i Sverige är det en självklarhet att gå till kranen och hämta dricksvatten, men i stora delar av världen är vatten en bristvara - 650 miljoner människor saknar idag tillgång till rent vatten. Många folkhälsoproblem uppstår och varje dag dör 900 barn i olika sjukdomar orsakade av smutsigt vatten. KÄLLA

Företag bör ta ansvar för att verksamheten inte har en negativ påverkan på samhället. Det är därför viktigt att du ser över hanteringen av vatten i hela värdekedjan – er förbrukning, förorening och rening.

Även om vatten i bland  kan vara en bristvara i Sverige är det färmst företagets påverkan i andra länder som bör kartläggas. Det kan vara företagets egna verksamhet eller genom leverantörer och andra partners.
Inom särskilt jordbruks- och tvillverkningsindustrin förbrukas mycket vatten vilket kan vara på bekostnad av lokalbefolkningens vattentillgång. Inom dessa branscher används även ofta kemikalier som kan orsaka föroreningar i lokalbefolkningens dricksvatten, närliggande sjöar och hav.. 

En annan stor utmaning som är relaterad till vatten och hav är fiskindustrin. Vissa hav och sjöar är förorenade vilket kan leda till negativa konsekvenser i det marina ekosystemet och därmed även innebära hälsorisker för människor som äter fisken. En annan utmaning är överfiske, arter dör ut och det blir rubbningar i ekosystemet som leder till stora konsekvenser på sikt. Det finns certifieringar och åtgärder som företag kan vidta för att inte bidra till negativ påverkan på det marina ekosystemet, se mer på WWF:s hemsida. Andra utmaningar så som människohandel inom fiskeindustrin hittar ni i avsnittet om mänskliga rättigheter.

Mer information om vattenproblemen och hur ni som företag kan agera hittar ni på bland annat UN WaterWaterAidUnicefWWF, Ev FLER RELEVANTA LÄNKAR


Avfall

Avfall är ett stort och växande miljöproblem. Det gäller allt från vattenavfall, avlopp, och kemikalier till konsumentprodukter och hushållsavfall. Företag är ansvariga för avfallshantering och uppmuntras att återvinna och återanvända avfallet och bidra till en mer cirkulär ekonomi.

Företagen kan bidra till en bättre miljö genom innovativa lösningar, men de ansvarar även för att det egna avfallet hanteras så effektivt som möjligt. Förutom avfall som uppstår vid produktion, transport och försäljning, ansvarar företaget även för hur produkten och dess förpackning hanteras efter att den lämnat företaget. Det är viktigt att ni tänker på produktens livscykel och tar ansvar för hur den kan återvinnas eller återanvändas av slutkunden.

I EU och Sverige finns lagar och regler kring avfall av farliga produkter och som företagare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller och följa dem. Alla företag uppmanas att följa samma goda praxis även på utlandsmarknader. Ibland kan det vara svårt om det inte finns god befintlig infrastruktur för sortering, upphämtning och hantering. Oftast är större industriparker bättre rustade och ett mer hållbart alternativ vid val av tillverkningsindustri.

Avfallshantering är en mångmiljardindustri i sig självt och fler och fler länder ser idag avfall som en fortsatt resurs. I vissa länder har det i brist på offentlig hantering uppstått innovativa företag som hämtar och köper sorterat avfall mot kilopris. Dock så är avfallsbranschen också i många länder kopplad till korruption och illegal verksamhet, barnarbete och dödliga hälsorisker. Det är därför viktigt att du fullföljer livscykelanalysen och funderar över företagets avfallshantering, och hur det påverkar miljö och människor.

Hos följande organisationer kan ni läsa mer om avfallshantering i Europa och i Sverige; NaturvårdsverketMunicipal Waste Europe och Avfall Sverige . 

 

För inspiration till hur man kan arbeta med återvinning och återanvändning, se följande företags arbete:
H&M - 2013 lanserade H&M sitt globala klädinsamlingsinitiativ.
Lindex - samarbetar med Myrorna och återanvänder och återvinner textilier 
Inrego - ett företag som återanvänder IT-produkter

 

Åtgärder

 • Följ lagar och internationella riktlinjer
 • Ha med miljöpåverkan i er riskanalys
 • Gör en kartläggning över er miljöpåverkan uifrån de olika områderna ovan
 • Ha en tydlig miljöpolicy i er uppförandekod
 • Hitta potentiella åtgärdmöjligheter t.ex:
  • Investera i miljösmarta maskiner och verktyg m.m.
  • Installera förnybar energi
  • Bli papperslösa
  • Minska transporterna – håll möten och arbeta på distans och skapa en tydlig transportpolicy
  • Frakta smartare/samarbeta med andra
  • Återvinn
 • Hjälp era kunder att bli mer miljövänliga
 • Satsa på bra kvalitet som håller längre

 

Åtgärder vatten EV LÄGGA SIST BLAND ANDRA ÅTGÄRDER

 • Kartlägg vattenförbrukningen i hela värdekedjan
 • Undersök om det råder vattenbrist eller vattenföroreningar där ni är verksamma
 • Se till att vattnet filtreras och blir tillräckligt rent innan det släpps ut
 • Se över om man kan effektivisera vattenhanteringen, kan det återanvändas i produktionen.
 • Se över om ni som företag kan bidra med att förbättra vattensituationen i det samhället ni är verksamma i, t.ex genom välgörenhet och utbildning

 

Ramverk


Sverige

 • Miljöbalken
 • LÄGG TILL FLER 

EU

EU Environmental Law Training Package

Globalt 

Standarder och certifieringar

 • ISO.... Med flera SKA LÄGGA TILL

 

Organisationer


FN - United Nations Environment Programme
Greenpeace
Europa Kommissionen  - Miljö och Företag, Green Action Plans for SMEs
Symbiocity - sustainability by Sweden
Swedish Cleantech
Naturvårdsverken
LÄGG TILL FLER