Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Mänskliga rättigheter

Staten har huvudansvaret för att skydda, respektera och se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs, men individer, företag och andra organisationer spelar en viktig kompletterande roll när det gäller att respektera och stötta de mänskliga rättigheterna.

Företag kan ha både positiv och negativ inverkan på befolkningen och samhället som de är verksamma i. Den positiva inverkan är att de skapar arbtestillfällen och skatteintäkter vilket bidrar till ekonomisk tillväxt. Den negativa inverkan kan vara att verksamheten drivs på bekostnad av lokalbefolkningens rättigheter. I Sverige är vi generellt sett bra på att respektera de mänskliga rättigheterna även om det även här förekommer kränkningar. De största problemen och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna återfinns oftast i leverantörsleden uanför Sveriges gränser.
Många företag är idag medvetna om att de genom sin verksamhet riskerar att kränka de mänskliga rättigheterna och arbetar därför aktivt för att minimera dessa risker. Detta är framför allt större företag som är aktiva i utvecklingsländer eller på tillväxtmarkander.
Som litet eller medelstort företag, med minimal insyn i sina leverantörer eller slutkunders verksamhet på andra marknader, kan det vara svårt att se vilka konsekvenser den egna verksamheten egentligen har på omvärlden.

För att få insyn i hur ens egen verksamhet indirekt påverkar andra människor är det därför viktigt att man beaktar de mänskliga rättigheterna i tidigt skede i varje affärsbeslut. Genom att göra en så långtgående riskanalys som möjligt i hela leverantörsledet blir ni medvetna om riskerna och ni kan på så sätt påverka era beslut i rätt riktning.

Vilka är de mänskliga rättigheterna:

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla människor i hela världen oavsett land, kultur, kön, religion, etnisk ursprung eller någon annan egenskap.  De mänskliga rättigheterna syftar till att bland annat ge alla människor rätten till godtagbar levnadsstandard, hälsa och utbildning. Alla människor är född fria och jämlika och alla har yttrandefrihet och rätt till egna tankar och idéer.

 • rätten till en säker och hälsosam arbetsmiljö
 • rätten till fysisk och psykisk hälsa
 • rätten till vila och frid
 • rätten till frihet från diskriminering
 • rätten till privatliv
 • rätten till familjeliv
 • rätten till åsiktsfrihet
 • rätten till information och yttrandefrihet
 • rätten till frihet från förnedrande behandling
 • rätten till att organisera och delta i kollektiva förhandlingar
 • föreningsfrihet
 • rätten till rättvis och tillfredsställande ersättning

 Mer information om de olika rättigheterna hittar ni i FN-konventionen....

Risker och fallgropar 

När ni ska göra en riskanalys är det viktigt att gå igenom alla situationer som företaget ställs inför, både i er direkta verksamhet och genom era leverantörer och underleverantörer. Nedan lyfter vi fram några affärssituationer där ni som företag kan riskera att kränka de mänskliga rättigheterna. Riskerna kan vara större beroende på bransch och i vilket geografiskt område ni är verksam i. Observera att denna lista ej är uttömmande.

Under avsnittet Arbetsvillkor hittar ni information om tvångsarbete, barnarbete, rätten till att ansluta sig fackligt och mer information om rätten till icke diskriminering. Även om dessa faller under mänskliga rättigheter har vi valt att följa UN Global Compacts struktur och tar därför upp detta under arbetsvillkor.

Personalen

Vid anställning av ny personal eller vid befordran får inte företaget diskriminera någon på grund av bland annat kön, etniskt ursprung, funktionshinder mm. Företaget får heller inte fråga om sådant som inte är relevant för tjänsten, till exempel om privatlivet så som om personen planerar att skaffa barn.

Arbetsmiljö och säkerhet
I det dagliga arbetet har företaget en skyldighet att se till att de anställda har en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta är särskilt viktigt på arbetsplatser med hög risk för arbetsskador, till exempel i fabriker, byggarbetsplatser och lokaler med kemikalier och explosiva ämnen.  I Sverige och i många andra länder finns det omfattande lagar och regler inom detta område som företagen måste följa men tyvärr finns det företag som inte följer dessa fullt ut. I länder där det saknas lagar har företagen ändå ett ansvar enligt internationella överenskommelser att garantera att verksamheten erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö.

När det gäller arbetstider har företaget en skylldighet att ge sina anställda en dräglig arbetstid. Övertid ska endast ske i undantagsfall och enligt med gällande regler.

Företaget har även en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda sin personal mot mobbing, sexuella  trakasserier och diskriminering på arbetet. 

Produkten
Som företag har du skyldighet att se till att era produkter är säkra och inte riskerar att skada eller riskerar någons liv. Det är viktigt att följa lagar och regler när det gäller märkning, manualer och säkerhetstester. Även om vissa länder inte kräver certifikat eller tester på produkten bör företaget överväga att ändå göra detta för att garantera att produkten är säker innan den säljs på marknaden. 

Marknadsföring
Företaget måste ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna i sin marknadsföring. Företaget får inte diskriminera någon i sin reklam. Även om detta inte är reglerat i alla länder bör företaget vara uppmärksam och beakta de kulturella skillnaderna för att inte kränka någon och eller för att skada varumärket.

Slutkund
För vissa produkter finns det tydliga lagar kring vilka de får säljas till, detta kan gälla till exempel krigsmaterial och produkter med dubbla användningsområden. Även om företaget inte säljer ”känsliga” produkter bör det vara uppmärksam på vem kunden eller slutkunden är så att produkterna inte hamnar i ”fel händer”.

Transport
När det gäller transport är det många områden inom CSR som berörs. När det gäller de mänskliga rättigheter är det viktigt att tänka på chaufförernas arbetstider, om de arbetar långa pass utan vila finns risk för olyckor och skador.

Det är även viktigt att fordonen är rätt utrustade med bl.a däck, informationskyltar och annan säkerhetsutrustning.

Mer information om transport och trafiksäkerhet hittar ni hos Sveriges Åkeriföretag

En annan riskfaktor som kan vara kopplad till transport är smuggling av varor och även i vissa fall människohandel (human trafficking). 
Information om smuggling hittar ni....LÄNK
Information om human trafficking hittar ni hos UNODC.

Ursprungsbefolkningen
När man som företag ska etablera sig på en ny marknad och eventuellt använda mark och naturresurser från området är det viktigt att man beaktar lokalbefolkningen och landets urinvånare så att inte deras värderingar och rättigheter kränks. 

Konflikmineraler
När företaget väljer leverantör av råmaterial är det viktigt att tänka på varifrån råvarorna kommer. Något som man diskuterar mycket på politisk nivå just nu är konfliktminiraler. Det handlar om tenn, volfram, tantal och guld m.fl.. Mineraler som bland annat finns i våra smarta telefoner, datorer och hushållsmaskiner. Många av dessa miniraler utvinns i Kongo-Kinshasa och närliggande länder, där gerillagrupper kontrollerar gruvorna.
Handeln med dessa konfliktmineraler bidrar till finansiering av de väpnade grupperna och försämrar konflikten som pågått i området i många år.

EU har nu tagit fram ett utkast till en lag som ska tvinga företag som importerar och förädlar mineraler att redovisa vilka gruvor och smältverk mineralerna kommer ifrån. Det återstår dock en hel del arbete innan det kan bli en gällande lag.

 

För fler konkreta exempel på risker rekommenderar vi att ni läser EU-kommissionens ”Mitt företag och mänskliga rättigheter – En handledning för mänskliga rättigheter för små och medelstora företag”.

 

Åtgärder

För att inte riskera att kränka de mänskliga rättigheterna bör föratget vidta några viktiga åtgärder. Förutom att arbeta med CSR enligt avsnittet "Hur???" bör företaget göra följande:

 • Ta med mänskliga rättigheter i er riskanalys
 • Följ lagar och internationella riktlinjer
 • Ha en policy gällande mänskliga rättigheter i er uppförandekod
 • Gör en noggrann due diligence på er potentiella affärspartner
 • Utbilda och ha en dialog med era partners angående mänskliga rättigheter
 • Genomför kontroller på era partners
 • Samarbeta/ha en dialog med NGO´s i de samhällen ni är verksamma i
 • Att gå ett steg längre än vad lagen kräver kan ofta vara en stark konkurrensfördel 

 

EV RAMVERK
Inom EU kommer man långt när det gäller att respektera de mänskliga rättigheterna så länge man följer lagen. EV LÄNKA TILL LAGAR

 

Vägledande dokument:

Regeringen:  Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter
FN: Guiding Principles on Business and Human Rights 
UN Global Compact: Notering gällande relationen mellan FN:s Guiding Principles on Business and Human Ritghts och Global Compact