Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

ARBETSVILLKOR

För många verksamheter är personalen den största tillgången. För att behålla nuvarande personal och för att attrahera ny kompentent arbetskraft måste företagen erbjuda attraktiva anställningsvillkor och arbetsförhållanden. 

Tyvärr finns det dock företag runt om i hela världen som inte ens lever upp till grundnivån när det gäller arbetsföhållanden. I Sverige har vi en stark lagstifning och företagen har en skylldighet att se till att arbetsplatsen är säker, har bra arbetsmiljö och är fri från diskriminering, mobbing och trakasserier och globalt sett finns det flera konventioner och riktlinjer som svenska företag måste ta hänsyn till.

Genom att följa internationella riktlinjer och för att inte riskera att skada varumärket eller i övrigt skada anseendet bland intressenterna måste företaget se till att hela värdekedjan lever upp till grundnivån när det gäller arbetsförhållandena, dvs att följa gällande lagar och internationella överenskommelser. 

Nedan kommer vi att redogöra för fyra stora problem gällande arbetsvilkor i värden. Vi har begränsat oss till att endast beröra de fyra punkterna under "Labour" i UN Global Compact som alla regleras av olika konvetioner och riktlinjer. Dessa problem kan finnas i Sverige men främst bör företag vara uppmärksamma på detta i sina leverantörsled.

 

Tvångsarbete

VIDEO: ILO:s video om tvångsarbete: https://www.youtube.com/embed/sOHq0MlN3PY?hl=ar&cc_lang_pref=ar&version=3&showinfo=0&cc_load_policy=1&autohide=1&rel=0&modestbranding=1

Tvångsarbete eller på engelska ”Forced labour” är förbjudet i hela världen ändå existerar det på flera ställen i flertalet branscher runt om i världen. Enligt ILO, International Labor Organization (FN:s organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor)  är i dagsläget nästan 21 millioner människor utsatta för tvångsarbete. 11,4 miljoner av dessa är kvinnor och flickor och 9,5 miljoner är män och pojkar.

Tvångsarbete är ett arbete eller en tjänstgöring som utförs av en person under hot om straff och som inte personen själv frivilligt erbjudit sig att utföra.

Det inkluderar skuldslaveri, dvs när arbetskraft krävs som betalningsmedel för ett lån, människohandel och andra former av modernt slaveri, så som kontraktsanställda där en arbetare arbetar i ett annat land under en bestämd tid i utbyte av betald resa, uppehälle och mat.
EV MER FRÅN https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4

Att ge lön eller annan ersättning innebär inte nödvändigtvis att det inte rör sig om tvångsarbete. Arbete ska ske frivilligt och medarbetarna ska fritt få lämna sin tjänst i enlighet med fastställda regler.

Följande räknas som tvångsarbete, eller är tecken på tvångsarbete:

 • Att företaget lagt beslag på arbetarens pass/ID-handlingar
 • Att det finns ett ”frivilligt samarbetsavtal”
 • Att företaget inte försett arbetaren med en kopia av anställningsavtalet
 • Att företaget kräver att arbetaren undertecknar ett ”uppsägningsbrev” för att få anställning
 • Att företaget kräver att arbetaren betalar en rekryteringsavgift
 • Att företaget håller arbetarens första lön som deposition
 • Att företaget kräver att arbetaren ska betala för utbildningar relaterade till arbetet (företaget måste betala alla jobbrelaterade utbildningar)
 • Att företaget tvingar arbetaren att arbeta övertid
 • Att arbetstagaren inte existerar officiellt

 

Arbetarna kan tvingas arbeta långa dagar i farliga arbetsmiljöer där de utsetts för både psykisk och fysisk ohälsa. Möjligheten till ordentlig vila, sjukvård och dusch och toalett kan vara begränsad och de får ofta inte möjlighet att träffa sina familjer under långa perioder.

Risker

 • Även om inte ni som företag själva erbjuder slavliknande tjänster så finns det en stor risk att det förekommer tvångsarbete i leverantörsleden. Utåt kan en leverantör av t.ex. lokalvård eller andra hushållsnära tjänster ge en bild av att arbetsförhållandena är goda men gör man en närmare kontroll av förhållandena kan bilden vara en helt annan. Samma problem förekommer i många fabriker runt om i världen.
 • EV LÄGG TILL RISKMARKNADER
 • Riskerna för tvångsarbete är störst inom följande branscher: hushållsarbete, jordbruk, konstruktion, tillverkning och underhållning.
 • De som är mest utsatta för tvångsarbete är migrerande arbetare och ursprungsbefolkningen.

Åtgärder

  • Anställningsavtal, har arbetaren en kopia av detta?
  • Säkerhetsvakternas kontrakt, står det vad som ingår i tjänsten?
  • Utdrag från löneregistret, förekommer några avvikelser?
  • Intervjua de anställda, har de tillgång till sitt pass/ID-handlingar?
  • Finns det policys och procedurer vid rekrytering?
  • Finns det anställnings- och uppsägningsdokument?
  • Finns övertidsarbete registrerat?
 • Gör även en närmare kontroll av agenter och underleverantörer av lokalvård och andra kontorsfaciliteter. Är priset för bra för att vara sant så är det ofta det också.
 • Samarbeta/ha en dialog med NGO´s i de samhällen ni är verksamma i
 • Utbilda och informera era partners om gällande lagar, risker och er policy
 • Se till så att lönen går att leva på, inte endast minimlön enligt lag utan den ska vara skälig

 

Lagtext

 

ILO - Forced labour, modern slavery and human trafficking
Svenska ILO-kommitténs webbplats
Mänskliga Rättigheter - Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

 

Barnarbete

Barnarbete definieras som arbete som berövar barnens barndom, deras potential och deras värdighet, och som är skadligt för deras fysiska och mentala utveckling.

Barnarbete är arbete som är:

 • Psykiskt, fysisk, socialt eller moraliskt farligt och skadligt för barn, och som
 • Berövar dem möjligheten att gå i skolan, eller
 • Tvingar dem att lämna skolan i förtid, eller
 • Tvingar dem att kombinera skolgång med allt för tungt arbete och långa dagar

Det är med andra ord inte alla jobb utförda av barn som räknas som barnarbete. Arbete som inte påverkar barnens hälsa, skolgång och personliga utveckling kan till och med i vissa fall vara positiva för dem.

Vad som räknas som barnarbete beror på barnets ålder, vilken typ av jobb, hur många arbetstimmar samt under vilka arbetsförhållanden barnen arbetar. Vad som räknas som barnarbete varierar även från land till land samt mellan olika sektorer i landet.

Enligt Konventionen Nr. 138 har de flesta länderna i världen följande åldersgränser:

 • Generella minimiåldern är 15 år eller äldre
 • Lätt arbete från 13 års ålder
 • Tungt eller farligt (Hazardous work) arbete från 18 års ålder

I länder där ekonomin och utbildningsnivån inte är tillräckligt utvecklad förekommer följande åldergränser:

 • Generella minimiåldern är 14 års ålder
 • Lätt arbete från 12 års ålder
 • Tungt eller farligt arbete från 18 års ålder

Vad som räknas som lätt och farligt arbete kan vara svårt att avgöra. Ett arbete som verkar lätt, som att servera te eller dela ut post i en fabrik kan beroende på arbetsmiljön och säkerheten räknas som ett farligt arbete. För att avgöra detta måste man göra en djupare analys av själva arbetet.
Det finns krav gällande arbetstiden, det får inte förekomma nattarbete och max 10 timmar per dag får avsättas för skola, arbete och transport.

I de mest extrema former av barnarbete är barnen utsatta för slavarbete, separerade från sina familjer, utsatta för allvarliga risker och sjukdomar samt i mycket tidig ålder utlämnade för att klara sig själv på gatorna.

 

Risker

Barnarbete är mer utbrett i vissa länder och inom vissa branscher. De mest utsatta branscherna är följande:

TABELL med statistik på branscher:

-Jordbrukssektorn omfattar aktiviteter inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske.

-Industrisektorn omfattar utvinning av mineraler, tillverkning, konstruktion, public utilities (elektricitet, gas och vatten)

-Tjänstesektorn omfattar bland annat parti- och detaljhandel, restauranger och hotell, transport, lager, kommunikation, finans, försäkring, fastigheter samt företagstjänster.

Asien och Stillhavsområdet har flest barnarbetare i världen (2012) däremot har Sub-Sahara och Afrikaregionen flest barnarbetare procentuellt i förhållande till antalet barn i området. Enligt ILO:s statistik är var femte barn i åldrarna 5-17 år utsatta för barnarbete i dessa områden.

Mer statistik hittar ni i ILO:s rapport , Marking progress against child labour, Global estimates and trends 2000-2012. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221513.pdf

Företag verksamma på dessa marknader inom sektorerna ovan måste vara särskilt uppmärksamma i sina leverantörsled. 

 

 • Det finns risk att leverantören inte känner till gällande lagstiftning och att denne inte är medveten om att de gör något fel när de har barn som arbetar på deras företag.
 • Det finns risk att leverantören har bristande processer för att verifiera åldern på arbetarna. Extra svårt kan det vara om arbetarna saknar nationella ID-handlingar, födelseregister, medicinska register etc. vilket inte är ovanligt i vissa utsatta länder.

 EV TA MED INFO OM BARN SOM FÖLJER MED SINA FÖRÄLDRAR

Åtgärder

För att undvika risken för barnarbete i sin värdekedja

 • Följ internationella lagar ch riktlinjer
 • Ha med barnarbete i er riskanalays
 • Gör en noggrann due diligens på er potentiella partner innan ni skriver avtal. 
 • Informera och utbilda era leverantörer om gällande lagar och regler på området
 • Utför kontroller (audits) med hjälp av experter
 • Om ni misstänker barnarbete eller vill veta mer om sistuationen på en viss marknad rekommenderar vi att ni kontaktar lokala NGO´s. LÄNKAR

Läs mer under rubriker "CSR i Leverantörsleden".

Om ni upptäcker att det förekommer barnarbete hos en leverantör finns det en åtgärdplan som ni ska vidta enligt dokumentet nedan. Se till att ta hjälp av erfaren expertis. LADDA UPP MITT DOKUMENT

 

Ramverk

Nationell lagstiftning

Globala konventioner

 • Barnkonventionen
 • ILO:S konvention om minimiålder för tillträde till arbete (nr 138 – 1973) (inte ratificerad av bl.a. Bangladesh, Indien eller Mexiko)
 • Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete (nr 182-1999) (inte ratificerad av bl.a. Indien)
  LÄNKA TILL DESSA

Mer information om barnarbete hittar ni på UNICEF´s hemsida, LÄNKA FLER.

 

Diskriminering på arbetsplatsen

Företag har ansvar att se till att arbetsplatsen är fri från diskriminering både vad gäller kön, ålder, etniskt ursprung, religion, sexuella läggning etc.
Det gäller såväl att alla ska behandlas lika men även att man tar hänsyn till allas olika behov. Kvinnor har t.ex. ett större behov av riktiga toaletter, vissa religioner kräver särskilda förutsättningar etc. EV UTVECKLA

Åtgärder

 • Samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, ålder, religion, etniskt ursprung, sexuella läggning etc.
 • Ta hänsyn till olika gruppers olika behov
 • Se till att det är lika lön för lika arbete
 • Upprätta en jämställdhetsplan
 • Satsa på mångfald

EV RAMVERK

 

Rätten att ansluta sig fackligt

Föreningsfriheten innebär rätten för alla arbetsgivare och arbetstagare att fritt och frivilligt etablera och gå med i grupper för att främja och försvara sina yrkesintressen.

Genom att företagen etablerar en dialog mellan fritt valda arbetsrepresentanter blir det möjligt för både företaget och arbetarna att förstå varandras problem. Föreningsfrihet och kollektivavtal öppnar upp för dialoger och genom dem kan man fokusera på att hitta lösningar som ger fördelar för företaget, intressenterna och samhället i stort.  Oftast är kollektivavtal effektivare och mer flexibelt än statlig reglering. EV UTVECKLA


Risker
(eller vända och skriva fördelar på denna)

 • Om inte de anställda får chansen att kollektivt framföra sin synpunker finns risken att de anställda inte får sin röst hörd, vilket kan leda till en minskad produktivitet, minskade vinst för företaget och i värsta fall konflikter och demonstartioner.
 • I vissa länder är det förbjudet att ansluta sig fackligt…..UTVECKLA

 

Åtgärder

 • Se till att alla anställda är medvetna om sina rättigheter
 • Missgynna inte anställda som är fackligt anslutna
 • HUR SVENSKA FÖRETAG BÖR AGERA I DE LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET MED FACKFÖRENINGAR

Ramverk och riktlinjer (EV TA MED DETTA, FYLL PÅ NEDAN I STÅDANT FALL)

Sverige –
Nationell lagstiftning i importlandet/etableringslandet
Konventioner

LÄNKAR