Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Anti-korruption

Korruption är olagligt men ändå förekommer det i stor utsträckning i hela världen. Många förknippar endast korruption med länder med svag demokrati men korruption förekommer dessvärre i olika former även i de öppna och demokratiska länderna. Enligt en uppskattning från World Economic Forum motsvarar kostnaden för korruption i världen mer än 5 % av global GDP. 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet korruption men Transparency International definition är: ”korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”.
Ordet korruption är inte ett rättsligt begrepp, i straffrättslig mening använder man istället ord som mutor, trolöshet mot huvudman, bestickning och förskingring, etc. Handlingar som faller under begreppet korruption är bland annat följande:

 • Mutor
 • Utpressning
 • Bedrägeri
 • Pengatvätt
 • Skatteflykt
 • Svågerpolitik
 • Intressekonflikt
 • Olagliga penningflöden
 • m.fl.

För mer information om vilka former korruption kan yttra sig i, se på följande länk till Transparency International (välj Forms of curroption i rullgardinen). 

EV HA MED FRAUD-TRIANGELN

Konsekvenserna
Konsekvenserna av korruption är oftast mycket större än vad många tror. Även om det endast gäller en mindre summa pengar kan det få stora samhällsekonomiska konsekvenser. Korruption har också en tendens att börja med en liten incident som sedan växer och blir allt större. När korruption upptäcks kan det ofta utifrån sett se väldigt organiserat och välplanerat ut, men för individer som är mitt uppe i det kan det vara svårt att se konsekvenserna av sitt agrenade. En en liten till synes oskyldig handling kan vara del av något mycket större. 

Nedan listar vi några av de alvarligaste konsekvenserna av korruption i samhället:

 • Hotar rättssäkerheten och demokratin och de mänskliga rättigheterna
 • Kan leda till uppror och konflikter
 • Skadar förtroendet för offentliga institutioner
 • Snedvrider konkurrensen och skadar förtroende för marknadsekonomi
 • Hindrar investeringar
 • Globalt sett är det oftast de svagaste parterna i utvecklingsländer som blir hårdast drabbad av korruption.

Mer information om hur den globala ekonomin och samhället påverkas av korruption hittar ni på bland annat hos World Economic Forum.

Förutom de samhällsekonomiska konsekvenserna kan det även få straffrättsliga påföljder för den eller de som utför den brottsliga gärningen.

 

Fallgropar och risker vid olika affärssituationer


Korruption kan förekomma i många olika affärssituationer både i Sverige och på andra marknader. Man måste vara observant på korruption i alla affärssituationer, nedan listar vi några av dessa. Observera att denna lista ej är uttömmande.

Dokumenthantering

 • Det är inte ovanligt att tjänstemän eller agenter ber om ”smörjmedel” dvs en summa pengar för att snabba på en rutinmässig process, t.ex. importdokument. Detta är i själva verket en muta och ska rapporteras.
 • Det förekommer försäljning av falska certifikat och intyg från myndigheter men även äkta intyg som köpts utan att en riktig certifiering/undersökning har gjorts.

Upphandling

 • En stor risk för korruption föreligger vid upphandling och inköp. Kraven kan vara ställda så att det endast passar en leverantör och det kan även förrekomma mutor och utpressning.

Fakturering och Betalning

 • Det kan finnas risk att anställda försummar pengar. Vid betalning till leverantörer eller annan part kan det finnas risk att anställda hos dem ändrar på slutsumman eller uppger felaktiga kontouppgifter.

Agenter och tredje part

 • Intressekonflikter och svågerpolitik
  Var observanta när ni bland annat väljer agenter. De kan ha ett bra och kompetent kontaktnät men det kan även finnas risk att deras kontaktnät består av nära vänner eller släktingar och därmed inte nödvändigtvis det bästa för er.

 EV LÄGGA TILL FLERA

Åtgärder

 

 • Följ lagar och internationella riktlinjer
 • Ha med korruption i er riskanalys, tänk som en "tjuv" när ni utför er riskanalys, i vilka sistuationer hos er finns det risk för korruption. Sätt "red flag" på dessa och var extra observanta. 
 • Ha en tydlig policy för hur ni ska agera när ni stöter på korruption
 • Förmedla er policy i er uppförandekod till partners och intressenter
 • Rapportera korruption internt men även externt som handelshinder
 • Utför noggrann due diligence på potentiella partners
 • Kontrollera era partners
 • Var transparanta och öppna upp för en företagskultur där man kan ifrågasätta olika beslut 
 • Genom mångfald i både styrelsen och bland medarbetarna minskar risken för svågerpolitik och intressekonflikter

 

Regelverk

EV HA ALLA LAGAR NEDAN I RULLGARDIN SÅ ATT DET INTE BLIR SÅ MYCKET TEXT

 

Svensk lagstiftning:

Lagen omfattar bl.a. följande huvudbrott:
-Förskingring
-Tagande och givande av muta
-Trolöshet mot huvudman
Påföljder vid brott
Böter eller fängelse upp till sex år.

Den 1 januari 2016 trädde en ny lag i kraft som säger att vissa svenska företag måste rapportera de betalningar de gjort till myndigheter, för att motverka korruption. Mer information hittar ni på Bolagsverket.

 • Inkomstskattelagen, 9 kap. 10 § IL
 • Marknadsföringslagen, 5-6 §§, 23 §, 27 § samt 47 § MFL


Nationell lagstiftning i importlandet
När ni ska exportera eller etablera ett bolag på en annan marknad är det viktigt att ni skapar er en förståelse för de nationella lagarna i landet. Ni måste även vara observant på att reglerna kan skilja sig åt för inhemska och utländska företag. Under våra landsspecifika guider till höger hittar ni mer information om vissa länders lagstiftning. EV HA MED DETTA UNDER ALLA AVSNITT


UK Bribery Act 2010
En av de hårdaste anti-korruptionslagarna är den transnationella Brittiska UK Bribery Act från 2010.  Denna lag gäller i hela världen för brittiska bolag men kan även vara tillämpbar på icke-brittiska företag under förutsättning att de bedriver verksamhet, eller delar av sin verksamhet i Storbritannien, t.ex. genom ett dotterbolag.

Lagen omfattar följande huvudbrott:
-Paying bribes
-Receiving bribes
-Bribery of public officials
-Failure of commercial organizations to prevent bribery

Den sistnämnda innebär att företaget även kan bli ansvariga för en korrupt handling utförd av en person ansluten till företaget, t.ex. en agent. För att inte bli ansvarig för en sådan handling måste företaget visa att de har implementerat en adekvat process för att förebygga mutor.

Huvudpunkter för vad som ingår i en adekvat process: (ev ta dem på engelska)
-Riskbedömning
-Engagemang från ledningsnivå
-Due Diligence
-Tydlig, praktisk och lättillgängliga policyn, riktlinjer och rutiner
-Effektiv implementering av anti-korruptions policyn, och
-Övervakning och översyn

Påföljder vid brott
UK Bribery Act föreskriver fängelse upp till 10 år per överträdelse och obegränsade böter.


Federal Corruption Practices Act, FCPA

Den amerikanska lagstiftningen FCPA antogs i syfte att minska problemet med korrupta betalningar till utlandet. Den reglerar två områden, dels mutbrott och dels regler kring redovisning och intern kontroll.

Varje individ, bolag, ämbetsman, chef, anställd eller agent till ett bolag i USA liksom varje aktieägare som handlar för ett bolag kan i stort sett bli subjekt för FCPA. I vissa fall blir FCPA tillämplig på icke-amerikanska företags mutor till utländska myndighetspersoner om betalningen har utförts på ett sätt som berör USA, t ex genom att skicka ett fax eller e-postmeddelande från amerikanskt territorium. Icke-amerikanska bolag med publika aktier, obligationer eller ”American depository receipts” listade i USA, kallas för utställare och är alltid subjekt till FCPA.

FCPA förbjuder bl.a. mutor, mutförsök eller utlovande av mutor till utländska myndighetspersoner, som utförs med syfte att påverka denna i sin myndighetsutövning. Viktigt för företag att vara uppmärksamma på är att FCPA har en strängare uppfattning, om vad som räknas som mutor och vilka som räknas som myndighetspersoner än vad som definieras i många andra länders lagstiftning.

Påföljder vid brott
FCPA föreskriver böter upp till 25 miljoner dollar och fängelse upp till 20 år.

Länk till en guide till FCPA.

 

Konventioner
-UN Convention against corruption, 2003
-Sveriges internationella överenskommelse Nr 44

-OECD Anti-Bribery Convention 1997: Convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions
-Council of Europe, Criminal Law Convention on Corruption
-Inter-American Anti-Corruption Convention


Standarder och Riktlinjer LÄNKA
-ISO 37001
-OECD´s guidelines
-UN Global Compact, tionde principen
-Institutet för mutors Näringslivskod: Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet


Organisationer mot mutor

Institutet mot mutor, IMM
Transparency International

 

Lästips

SKRIVAS OM SÅ ATT DET BLIR RÄTT FORMAT
-Business Principles for countering bribery – A multi-stakeholder initiative led by Transparency International.
-Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner I näringslivet från IMM.
- A Complinece & Ethics Program on a Dollar a Day – How small companies can have effective programs, Joseph E. Murphy, CCEP