Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Välj speditör

Transporter

Transporten är en viktig del av exportaffären. Genom att använda rätt leveransvillkor och lämna rätt förslag till transportlösning kan företag hävda sig i den internationella konkurrensen.

Transportör vs. speditör

De flesta företag anlitar experter för att utföra transporterna. Ibland handlar åtagandet om att utföra en enkel transport från A till B, ibland kanske man behöver hjälp med avancerade transportupplägg eller logistiklösningar.

Rent definitionsmässigt skiljer sig transportören från speditören på följande sätt:

Transportören: är den som rent fysiskt utför själva transporten.

Speditören:
är den som med sitt breda kunnande om transporter bl.a. finner olika transportlösningar och i rollen som samlastare sammanför gods från olika kunder till större lastenheter. Speditören med sitt stora kontaktnät fungerar alltså som en transportarkitekt. Enkelt uttryckt kan man säga att en speditör är för frakt vad en resebyrå är för människor.

Under senare år har emellertid gränsdragningen mellan transportör och speditör alltmer kommit att suddas ut. Många speditörer kontrollerar idag själva transportmedel och utför transporter under eget s k fraktföraransvar.

Om man är osäker på vilken transportlösning som passar bäst vid en speciell leverans, är det klokt att kontakta en kunnig speditör. Med speditören kan man diskutera fram en lösning som med avseende på kostnad, transporttid mm är den för tillfället bästa. Speditörer kan ofta ha olika områden som de är mer eller mindre specialiserade på, t.ex. olika transportslag, geografiska områden, olika typer av gods etc. samt olika grader av kunskaper, agentnät och etablering. Därför bör man söka efter speditörer vars profil motsvarar det behov man har och kontakta några olika företag för att jämföra deras erbjudanden.

Nedan finns länkar till webbplatser där man kan hitta förteckningar över speditörer på olika orter i Sverige:

Medlemmarna i Sveriges Transportindustriförbund återfinns här.

Övriga speditörer/transportörer kan sökas bl.a. på
Gula Sidorna eller hos Sveriges Åkeriföretag.

Se även
Trafikverkets information om att planera godstransporter och Transportguiden.

Man bör alltid ha en skriftlig offert från transportören/speditören. Vid mer frekventa transporter är det lämpligt att sluta ett mer långsiktigt avtal.


Allmänna villkor

De allmänna avtalsbestämmelserna på transportområdet är NSAB2015 i Norden vilka det ofta hänvisas till i transportavtal. Det förekommer även att avtal hänvisar till en tidigare version, NSAB2000. Man bör som transportköpare känna till om NSAB i någon form ingår i avtalet, och hur det påverkar olika situationer.

Läs mer om NSAB och ladda ner dokumentet från Svenska Transportindustriförbundets hemsida. Se även under avsnittet Transportförsäkring.

De flesta transportörer och speditörer hänvisar även till egna allmänna villkor, vilka man också som köpare bör sätta sig in i.

Transportsätt

Det finns i huvudsak fyra transportslag: sjö, flyg, väg och järnvägstransporter. De olika transportslagen har olika för-och nackdelar och naturliga användningsområden. De har även egna regelverk, internationella konventioner och fraktdokument. 

På kortare distanser är vägtransport vanligast. Det är oftast ett enkelt och prisvärt transportsätt. Järnvägstransporter kan vara ett starkt alternativ om infrastrukturen passar, för allt från bulktransporter till transporter av trailers eller containers.

Sjö- och flygtransport är mest använda vid långväga transporter. Sjötransporter är speciellt lämpligt för större kvantiteter, medan flygets största styrka är hastigheten. En speciell del av flygfrakten är expressfrakt, där ett kurirföretag tar hand om hela transportkedjan. Det är ett relativt dyrt fraktsätt men kan vara motiverat för mindre, speciellt viktiga eller brådskande leveranser som dokument eller reservdelar.

Transportdokument

Transportdokumentet har två funktioner. Dels är det ett avtal mellan transportköparen och transportören om en transport, dels är det ett kvitto från transportören för mottaget gods.

Traditionellt indelas transportdokumenten i två huvudgrupper: konossement (åtkomsthandling) och fraktsedlar.

Original Konossementet (eng. ORIGINAL Bill of Lading (B/L))

Konossement (oftast kallat OBL eller original) är det transportdokument som rederiet utfärdar vid sjötransporter. Det unika med konossementet är att rederiet endast lämnar ut godset till innehavaren av minst ett originalkonossement. Normalt utfärdas konossement i tre original och ett antal kopior. På grund av denna värdepappersegenskap hos konossementet har betalningsformer som dokumentinkasso (documents against payment, cash against documents) etablerats. I remburser ses ofta uttrycket ”full set of bills of lading”, vilket innebär att alla tre originalkonossementen skall presenteras i banken.

Konossement finns i två grundversioner: (1) Received for shipment B/L, som visar att rederiet har mottagit godset för att senare sända iväg det och (2) Shipped on board B/L, vilket visar att godset har lastats ombord på namngivet fartyg. I remburser förekommer nästan uteslutande ”Shipped on board B/L". Clean Bill of Lading innebär att det inte finns några anteckningar i konossementet om fel eller brist avseende mottaget gods.

Man brukar även tala om olika typer av B/L som anger omfattningen av transportåtagandet – Port to Port B/L som utfärdas vid varusändningar från avsändningshamnen till destinationshamnen utan omlastning, samt genomgångskonossement – Through B/L som utfärdas då godset skall befordras i två eller flera etapper med omlastning.

För kombinerade transporter har speditörernas världsorganisation FIATA tagit fram FIATA FBL (Multimodal Transport Bill of Lading). De flesta rederier utfärdar sin egen version, ett Combined Bill of Lading för transporter i deras regi där mer än ett transportsätt ingår.

Fraktsedlar

Fraktsedlarna har inte konossementets (Original Bill of Lading) spärrfunktion för utlämnande av gods och är inte värdedokument. Transportören lämnar ut godset till den som står som mottagare (consignee) i fraktsedeln.

Exempel på fraktsedlar är:

 • Sjötransporter – Express release, Liner Waybill eller Sea Waybill
 • Internationella biltransporter – CMR-fraktsedel
 • Internationella järnvägstransporter – CIM-fraktsedel
 • Flygtransporter - IATA Air Waybill (AWB)
 • Speditörernas FIATA FCR (Forwarders Certificate of Receipt)

Omräkningsregler

Voluminöst gods betalar frakt enligt en omräkningsmodell där volym räknas om till vikt för att kunna debiteras. De olika transportslagen har olika omräkningsregler för förhållandet mellan vikt och volym, beroende på förutsättningarna i respektive transportslag.  

 • Flyg och expressfrakt: 1 kubikmeter räknas om till 167 kg
 • Inrikes vägtransport: 1 kubikmeter räknas om till 280 kg
 • Utrikes vägtransport: 1 kubikmeter räknas om till 333 kg
 • Sjötransport (samlastning): 1 kubikmeter räknas om till 1000 kg

Det finns ytterligare omräkningsregler för långgods och pallplatser, vilket bland annat normalt står i transportörens allmänna villkor.

Om man som exportör har gods med stor volym eller uddamått bör ovanstående tas med i framtagningen av transportkostnad samt i utvärderingen av olika transportalternativ.


Några rekommendationer

 • Välj transportmedel och transportör utifrån företagets aktuella behov - utvärdera kontinuerligt.
 • Tänk på att packa och märka godset väl. Påfrestningarna är större vid en utrikestransport.
 • En transportförsäkring rekommenderas i de allra flesta fall.
 • Förbered dokumenten i god tid före transporten - det kan bli mycket dyrt om gods stoppas i hamn eller på flygplats! 

Business Sweden arrangerar flera utbildningar i exportregler, bland annat utbildningen Transportkunskap för exportörer och Logistik för icke-logistiker.