Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Leveransvillkoret (leveransklausulen) är en viktig del av köpeavtalet.

Leveransvillkoret i offerten ger information till köparen om följande:

 • Vem betalar frakt och övriga kostnader i samband med transporten?
 • Vem står risken vid en eventuell godsskada eller förlust?
 • Vem betalar tull och skatt i importlandet?

I internationella affärer har det sedan lång tid utvecklats standardvillkor för hur man uttrycker vilken part som står för ovanstående kostnader och risker. Exempel på sådana villkor är de klassiska sjövillkoren FOB och CIF.

För att minimera risken att parterna lägger olika innebörd i leveransvillkoret har
Internationella Handelskammaren ICC under årens lopp samlat de vanligaste villkoren med tolkningar i regelsamlingen Incoterms.

Incoterms ®2010 innehåller 11 leveransvillkor med olika nivåer av åtaganden för säljaren och köparen.  Från och med 1 januari kommer en ny version, Incoterms® 2020, med vissa ändringar.

Vissa av villkoren är avsedda att endast användas vid sjötransport och transport på inre vattenvägar medan övriga villkor kan användas oavsett transportsätt.

Minimivillkoret för säljaren är Ex Works (EXW) säljarens lager/fabrik och maximivillkoret är Delivered Duty Paid (DDP) angiven destinationsort.

Leveransvillkoren i Incoterms® 2010 är indelade i två huvudgrupper.

Leveransvillkor som är avsedda att användas oavsett transportsätt

 • EXW  Ex Works…named place of delivery
 • FCA   Free Carrier…named place of delivery
 • CPT   Carriage Paid to…named place of destination
 • CIP    Carriage and Insurance Paid to…named place of destination
 • DAT   Delivered at Terminal…named terminal at port or place of destination
 • DAP   Delivered at Place…named place of destination
 • DDP   Delivered Duty Paid…named place of destination

Leveransvillkor som är avsedda att användas endast vid sjötransport och transport på inre vattenvägar

 • FAS   Free Alongside Ship…named port of shipment
 • FOB   Free on Board… named port of shipment
 • CFR   Cost and Freight…named port of destination
 • CIF    Cost, Insurance and Freight…named port of destination

Val av leveransvillkor enligt Incoterms® 2010

Vilket leveransvillkor är då lämpligt att använda i den specifika offerten? Många företag har som standardvillkor FCA, vilket innebär att köparen hämtar godset hos säljaren eller på en terminal/flygplats i säljarens land. Fördelen med FCA är att det är lätt att kalkylera säljarens kostnader, vilka är emballage, exportklarering, lastning på bil alternativt transport till överenskommen terminal/flygplats. Risken övergår till köparen i samband med överlämnandet till transportören/terminalen. FCA kan användas vid samtliga transportsätt. EXW är mindre lämpligt vid internationella avtal.

Om säljaren vill erbjuda sin produkt inklusive frakt till köparens ort finns ett antal valmöjligheter.

Leveransvillkoren CPT, CIP, CFR och CIF inkluderar frakt och vid CIF och CIP även transportförsäkring för varan. I samtliga fall övergår risken från säljare till köpare redan när godset överlämnas till transportören/terminalen vid avsändningsorten (CPT och CIP) eller har lastats ombord på fartyget i avsändningshamnen (CFR och CIF). De mest användbara villkoren bland dessa är CPT och CIP vilka kan användas vid samtliga transportsätt.

I de länder som tillämpar försäkringsdiskriminering fungerar inte leveransvillkoren CIP eller CIF, och bästa lösningen är normalt ett leveransvillkor där mottagaren står risken och kan försäkra i sitt hemland. Se även under rubriken försäkring.

De mest långtgående villkoren ur säljarens synvinkel är villkoren DAT, DAP och DDP, av vilka DDP innebär ett maximiåtagande för säljaren. DDP innebär att säljaren förutom frakt och risk fram till mottagningsorten även står för samtliga införselavgifter/-skatter i importlandet. Gemensamt för DAT, DAP, och DDP är att risk och kostnad följs åt ända fram till destinationshamnen, -terminalen, -orten osv. Säljaren tar här också på sig tidsrisken, eftersom godset inte räknas som levererat förrän det kommit fram till den plats som angivits i respektive villkor.

Fördelen för köparen som avtalar om villkor där säljaren står för frakt fram till mottagaren, är att offerten visar det totala priset och lätt kan jämföras med andra offerter.

Faktorer som avgör vilket leveransvillkor som skall användas kan vara:

 • Typ av gods, bulk/containerlastat?
 • Vem har bäst fraktavtal, säljaren eller köparen?
 • Till vilket land skall godset levereras?
 • Handelspolitik i köparlandet?
 • Hur offererar konkurrenterna?
 • Vilket betalningsvillkor som används?
 • De egna styrmöjligheterna?

Business Sweden anordnar regelbundet utbildningar inom området Leveransvillkor och utlandsbetalningar. Mer specifika önskemål kan tillgodoses genom företagsanpassad utbildning.

En kort sammanfattning av innebörden av de olika villkoren i Incoterms® 2010 finns på ICC:s hemsida här.

Publikationen Incoterms® 2010  och Incoterms® 2020 med fullständiga texter för de 11 leveransvillkoren kan beställas från svenska ICC, tel 08-440 89 20.

Combiterms

Combiterms utgör ingen egen, självständig regelsamling av leveransvillkor utan är ett kostnadsfördelningssystem som bygger på leveransvillkoren i Incoterms  I Combiterms har man finfördelat de olika kostnader som uppstår i en internationell varutransaktion. Combiterms kan därför användas som ett hjälpmedel för säljare och köpare för att avgöra vem som ska stå för en specifik kostnad, t.ex. lastning och lossning. I Combiterms 2011 är innehållet anpassat till leveransvillkoren i Incoterms® 2010.

Combiterms 2011 utges av Sveriges Transportindustriförbund och kan beställas på
tel 08-762 71 00.

Revised American Foreign Trade Definitions

Revised American Foreign Trade Definitions gavs ut första gången redan 1919 av Chamber of Commerce of the United States of America, National Council of American Importers och National Foreign Trade Council. RAFTD har sedan reviderats ett antal gånger.

RAFTD innehåller elva leveransvillkor med ibland förvillande lika förkortningar som villkoren i de olika utgåvorna av Incoterms. FOB villkoret finns dessutom i sex versioner med snarlik innebörd som en del av villkoren EXW till DDP som finns i Incoterms® 2010. Alla heter FOB med något tillägg!

Man kan bland nordamerikanska företag finna att vissa fortfarande använder dessa omoderna villkor i sina inköpsspecifikationer. Vid affärsförhandlingar med amerikanska företag är det därför extra viktigt att i alla skeden vara tydlig med att leveransvillkoren ska tolkas enligt Incoterms® 2010. Denna tydlighet är naturligtvis alltid viktig när man avtalar om ett visst leveransvillkor.

Amerikanska handelsorganisationer bl.a. United States Council for International Business har under lång tid arbetat för att i USA marknadsföra ICC:s tolkningar av leveransvillkor, nu senast i samband med introduktionen av Incoterms® 2010, men RAFTD förekommer fortfarande.