Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Inom EU

 

Mervärdesskatt vid försäljning till annat EU-land

Om du säljer en vara till ett företag i ett annat EU-land ska du normalt sett inte ta ut moms. Det är istället köparen som ska redovisa momsen i det andra landet. Det gäller under förutsättning att:

  • varorna fysiskt lämnar Sverige
  • inköpet är avsett för köparens verksamhet
  • både säljarens och köparens momsregistreringsnummer framgår i fakturan

Du måste kunna styrka att du exporterat varorna och bevisa hur och när varan transporterats ut ur Sverige. Det kan du bland annat göra genom speditions- och frakthandlingar så som kvitterad fraktsedel, införselhandling från importlandet och intyg från köparen. Även om du inte är ansvarig för frakten måste du som säljare kunna visa att varorna lämnat landet. Det innebär bland annat att du kan låta köparen i ett annat EU-land hämta varan för att föra ut den utan att debitera moms. Säljer du varan till en utländsk kund som inte har för avsikt att ta ut varan ur Sverige måste du däremot ta ut moms. På Skatteverkets hemsida finns information om krav på dokumentation av transport.

Det räknas även som utförsel ur Sverige om varorna av exempelvis transporttekniska skäl måste lastas om. Däremot är det inte att se som utförsel om du säljer dina varor till ett annat svensk företag som i sin tur levererar varorna till ett annat EU-land.

Du måste skriva momsregistreringsnumret på köparen i det andra EU-landet och därför bör du kontrollera det. Här framgår hur andra EU-länder skriver momsregistreringsnumret. En kontroll av säljarens momsregistreringsnummer kan du göra antingen genom att ringa Skatteverket, telefon 0771-567 567, eller här. Läs mer om att kontrollera köparens momsregistreringsnummer här.

Eftersom du säljer varan momsfritt ska fakturan skrivas utan moms. När du säljer momsfritt måste anledningen till det framgå varför du säljer momsfritt i fakturan, till exempel "omvänd betalningsskyldighet" eller ” Reverse charge”. Se avsnitt 4.2 i Skatteverkets ställningstagande 2013-02-27 och i deras folder "Fakturans innehåll - särskild uppgift eller hänvisning".

När du har sålt varor momsfritt till annan momsregistrerad köpare i EU ska du ändå deklarerat det till Skatteverket. Det gör du i din momsdeklaration. Läs mer om det här.

Även för trepartshandel är huvudprincipen att den som slutligen köpt varan ska betala momsen. Trepartshandel innebär att varan säljs mellan tre olika aktörer. Exempelvis om företag 1 i Sverige säljer varan till företag 2 i Finland som i sin tur säljer varan vidare till företag 3 i annat EU-land. Även här är huvudregeln att momsen ska följa godset. Det förutsätter dock bland annat att alla tre företagen är momsregistrerade. Läs mer om trepartshandel i Skatteverkets guide på sidan 11 samt här. Skulle handeln involvera fler än tre parter finns ytterligare information här. Tänk på att du fortfarande måste kunna styrka att godset lämnat landet.

Försäljning till icke momsregistrerad köpare i EU-land

Om ni säljer varor till en köpare som inte är momsregistrerad i ett annat EU-land ska du normalt sett ta ut svensk moms på varorna. Köparen kan dock vara tvungen att momsregistrera sig för moms i det andra landet. Det gäller om säljaren exempelvis överstiger det så kallade förvärvströskel. Förvärvströskeln fastställer EU-länderna själv och kan därför variera. Mer om att försäljning till icke-momsregistrerade köpare i annat EU-land kan ni läsa mer om här. I länken framgår också under vilka omständigheter du kan sälja varor momsfritt till icke momsregistrerade kunder.

Distansförsäljning till bland annat privatperson i annat EU-land

Vid så kallad distansförsäljning (exempelvis postorderförsäljning) till kunder som inte är momsregistrerad, till exempel privatpersoner kan den svenske säljaren ta ut svensk moms och redovisa momsen i sin deklaration.

Om säljaren däremot skulle överstiga det så kallade omsättningsbeloppet ska säljaren vara registrerad för moms i mottagarlandet. Omsättningsbeloppet bestämmer varje land individuellt och varierar därför från land till land.

För punktskattepliktiga varor gäller inte omsättningsbeloppet, utan säljaren måste vara registrerad för moms i mottagarlaget vid distansförsäljning. Fördjupande information om distansförsäljning hittar ni här.

Försäljning av nya transportmedel

Vid försäljning av nya transportmedel (bilar, motorcyklar, båtar och flygplan) ska moms alltid betalas i det land där transportmedlen ska användas (där de registreras). Säljaren ska alltså inte debitera moms även om köparen inte är momsregistrerad. Om köparen inte är momsregistrerad ska försäljningen anmälas till Skattekontoret i Ludvika. Ytterligare detaljer om moms på nya transportmedel återfinns i Skatteverkets publikation "Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan" (SKV 556).

Mervärdesskattedeklaration

Det kan vara bra att ha separat bokföring för varor till annat EU-land för att underlätta bokföringen. Detta eftersom det redovisas separat till skatteverket.

Företag ska redovisa momsen i en mervärdesskattedeklaration (SKV 4700). Redovisningen sker i svenska kronor och lämnas i ruta 35 i deklarationen. Beroende på ditt företags omsättning kan du lämna deklarationen olika ofta, de olika gränserna för när du kan lämna finns här.

Viktiga datum för redovisning och betalning av moms kan ni läsa här. Deklarationen kan ni lämna in elektroniskt. En elektronisk deklaration kan även lämnas genom ombud. Läs mer om ombud i 6 kap. skatteförfarandelagen SFS 2011:1244 och här. Ytterligare detaljer om mervärdeskattedeklarationen återfinns i 26 kap. skatteförfarandelagen SFS 2011:1244, i Skatteverkets publikation "Moms- och arbetsgivardeklarationer" (SKV 409), i avsnitt 26 i "Handledning för skatteförfarandet" samt här.

Periodiska sammanställningar

Företag som levererar varor till momsregistrerade köpare i andra EU-länder ska lämna en periodisk sammanställning (SKV 5740) för sina leveranser. Den periodiska sammanställningen ska lämnas för varje kalendermånad. Under vissa omständigheter kan du lämna in sammanställningen varje kvartal.

I den periodiska sammanställningen är det vissa uppgifter som måste ingå. Uppgifter som ska ingå hittar ni här. På sidan framgår även bland annat hur du fyller i en periodisk sammanställning, undantag från vad som ska ingå och när du kan lämna in sammanställningen per kvartal. I avsnitt 35 i "Handledning för skatteförfarandet" finns ytterligare information om periodiska sammanställningar.

Inom EU pågår ett pilotprojekt där företag kan ställa frågor om mervärdesskatt vid gränsöverskridande handel när flera EU-länder är inblandade. Skatteverket deltar i projektet som är tidsbegränsat och pågår fram till den 30 september 2018. Läs mer här.

Adresser till Skatteverket återfinns här och till Skatteverkets huvudkontor här.

Värdefulla länkar och ytterligare information

Skatteverkets publikation ”Moms vid utrikeshandel

För återbetalning av moms inom EU, läs här och i broschyren "Momsåterbetalning inom EU - Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten)" (SKV 279).

Vid försäljning av punktskattepliktiga varor, exempelvis energi, alkohol och tobak se bland annat handledning under punkt 9.3.3

Webbseminarium om handel med andra länder

Normalskattesatsen för mervärdes-skatt i EU-länderna per den 1 januari 2017

Land

 


Skattesats

Belgien

 

21 %

Bulgarien

 

20 %

Cypern

 

19 %

Danmark

 

25 %

Estland

 

20 %

Finland

 

24 %

Frankrike

 

20 %

Grekland

 

24 %

Irland

 

23 %

Italien

 

22 %

Kroatien

 

25 %

Lettland

 

21 %

Litauen

 

21 %

Luxemburg

 

17 %

Malta

 

18 %

Nederländerna

 

21 %

Polen

 

23 %

Portugal

 

23 %

Rumänien

 

20 %

Slovakien

 

20 %

Slovenien

 

22 %

Spanien

 

21 %

Storbritannien

 

20 %

Sverige

 

25 %

Tjeckien

 

21 %

Tyskland

 

19 %

Ungern

 

27 %

Österrike

 

20 %

Detaljerad förteckning över momssatserna i EU per den 1 januari 2017