Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Utanför EU

För de flesta varor gäller inga restriktioner vid export från Sverige till länder utanför EU. De varor som har exportrestriktioner kan indelas i två kategorier: Restriktioner vid export av varor till vissa länder och restriktioner vid export av vissa varuslag.

Nedan finns en förteckning över de varor som vid export till länder utanför EU har en restriktion. Förteckningen är inte att betrakta som heltäckande men ger ändå en bra vägledning. Den som avser att exportera en vara till länder utanför EU och som är osäker på om tillstånd eller dylikt behövs bör kontakta Business Sweden eller ansvarig myndighet.

Se även Tullverkets författningsstöd för exportföreskrifter och EU-kommissionens webbplats. EU har också skapat en interaktiv "EU sanction map" och täcker EU- och FN-sanktioner.

OBSERVERA! Förutom det som står nedan måste företag även ta hänsyn till andra länders, lagstiftning om exportkontroll med mera. Sveriges exportkontrollförening är ett forum för utbyte av information och erfarenheter på exportkontrollområdet. Läs mer på föreningens webbplats, som bland annat innehåller länkar till exempelvis USA:s lagstiftning på området. Se även USA:s regler för reexport.

Restriktioner* vid export av varor** till vissa länder

När det gäller de vapenembargon vid export till några av länderna nedan och till vissa andra länder, läs här. När det gäller vapenembargot mot Kina, se även s. 15 här.

1. Irak). Det är förbjudet att exportera bland annat paramilitär utrustning och reservdelar till sådana till Irak. (EU:s gemensamma ståndpunkt 2003/495/GUSP

2. Myanmar, f.d. Burma Det är förbjudet att exportera vapen (se artikel 1.1 i EU-beslutet) och utrustning som kan användas för internt förtryck till Myanmar (se artikel 1.1 i EU-beslutet och artikel 2.1 och bilaga I i EU-förordningen). (förordning SFS 2000:553, EU-förordning 401/2013 och EU-beslut 2013/184/GUSP).

3. Liberia Alla EU-länder ska bland annat vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av vapen och materiel med anknytning till dessa. Det gäller till alla icke-statliga enheter och personer som agerar på Liberias territorium. (EG-förordning 234/2004 och EU:s gemensamma ståndpunkt 2008/109/GUSP).

4. Zimbabwe  Det är förbjudet att exportera bl.a. paramilitär utrustning och utrustning som kan användas för internt förtryck till Zimbabwe. (EG-förordning 314/2004 och EU-beslut 2011/101/GUSP).

5. Demokratiska republiken Kongo Det är förbjudet att exportera bland annat  paramilitär utrustning och reservdelar till sådana till alla icke-statliga enheter och enskilda personer som agerar på Demokratiska republiken Kongos territorium. (EG-förordning 889/2005 och EU-beslut 2010/788/GUSP).

6. Somalia  Det är förbjudet att exportera bland annat paramilitär utrustning och reservdelar till sådana till Somalia. (EG-förordning 147/2003 och EU-beslut 2010/231/GUSP).

7. Sudan Det är förbjudet att exportera bland annat. paramilitär utrustning och reservdelar till sådana till Sudan. (EU-förordning 747/2014 och EU-beslut 2014/450/GUSP).

8. Sydsudan Det är förbjudet att exportera bland annat paramilitär utrustning och reservdelar till sådana till Sydsudan. (EU-förordning 748/2014 och EU-beslut 2014/449/GUSP).

9. Libanon Det är förbjudet att exportera bland annat paramilitär utrustning och reservdelar till sådana till Libanon. (EG-förordning 1412/2006 och EU:s gemensamma ståndpunkt 2006/625/GUSP).

10. Nordkorea Det är förbjudet att exportera bland annat produkter med dubbla användningsområden (se B.3. nedan), lyxvaror (se artikel 4 och bilaga III i EG-förordningen), paramilitär utrustning (se 2§, 4§ och bilagan till SFS 2011:67 samt artikel 1.1. a i EU-beslutet) och reservdelar till sådan utrustning till Nordkorea. Det är även förbjudet att exportera vissa viktiga komponenter för sektorn för ballistiska robotar såsom vissa typer av aluminium som används i system med anknytning till ballistiska robotar. Det är även förbjudet att exportera, guld och ädla metaller, diamanter samt nytryckta nordkoreanska sedlar eller nypräglade nordkoreanska mynt eller icke utgivna nordkoreanska sedlar och mynt. (förordning SFS 2011:67, EG-förordning 329/2007 och EU-beslut 2013/183/GUSP).

11. Iran Bland annat följande produkter är förbjudna att exportera till Iran:

 • alla produkter som skulle kunna användas vid eller bidra till verksamhet som rör den kärntekniska sektorn eller utveckling av system för kärnvapenbärare/missiler
 • produkter med dubbla användningsområden
 • utrustning som kan användas för internt förtryck
 • viss nyckelutrustning och teknologi till den iranska energisektorn
 • viktig marin utrustning
 • guld
 • diamanter
 • ädelmetaller
 • råmetaller eller icke slutligt förädlade metaller samt
 • programvara för vissa industriella processer

Punkterna gäller utöver det vapenembargo som EU upprätthåller mot Iran. Läs mer på ISP:s webbplats och på Kommerskollegiums webbplats om sanktioner mot Iran. Även på Europiska rådets hemsida finns information. (förordning SFS 2007:704, EU-förordning 359/2011 och 267/2012* och EU-beslut 2010/413/GUSP).

12. Eritrea EU:s medlemsländer ska bland annat vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra försäljning eller leverans till Eritrea av vapen och likartad materiel av alla slag. Det inkluderar skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning samt reservdelar till ovanstående. (EU-förordning 667/2010 och EU-beslut 2010/127/GUSP).

13. Libyen  Det är förbjudet att exportera bland annat paramilitär utrustning (se §2, §4 och bilagan till SFS 2012:114 samt artikel 1.1 i  EU-beslutet) och utrustning som kan användas för internt förtryck till Libyen (se artikel 1.1 i EU-beslutet samt artikel 2.1.a och bilaga I i EU-förordningen). (förordning SFS 2012:114, EU-förordning 204/2011 och EU-beslut 2011/137/GUSP).

14. Syrien  Det finns förbud mot export av bland annat utrustning som kan användas för internt förtryck, lyxvaror till Syrien. Det är även förbjudet att exportera viktig utrustning till vissa nyckelsektorer inom olje- och naturgasindustrin i Syrien enligt EU-förordningen och EU-beslutet. När det gäller export till Syrien av vapen, se (2) i ingressen till EU-beslutet. (EU-förordning 36/2012 och EU-beslut 2013/255/GUSP)

15. Vitryssland  Det är förbjudet att exportera bland annat paramilitär utrustning och utrustning som kan användas för internt förtryck till Vitryssland. (EG-förordning 765/2006 och EU-beslut 2012/642/GUSP).

16. Afghanistan Med anledning av situationen i Afghanistan ska EU:s medlemsländer vidta åtgärder för att förhindra försäljning eller överförande av vapen och tillhörande materiel av alla slag. Det inkluderar vapen och ammunition, militära fordon och utrustning, paramilitär utrustning samt reservdelar till ovanstående, till vissa namngivna personer, grupper, företag och enheter som är associerade med talibanerna. (EU-förordning 753/2011 och EU-beslut 2011/486/GUSP).

17. Centralafrikanska republiken Det är förbjudet att exportera vapen och tillhörande materiel av alla slag, inbegripet vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning samt reservdelar till ovanstående till Centralafrikanska republiken. (EU-förordning 224/2014 och EU-beslut 2013/798/GUSP).

18. Ryssland (samt Krim och Sevastopol) Från och med den 1 augusti 2014 finns förbud mot bland annat export till Ryssland av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag och av produkter med dubbla användningsområden för militär användning eller för militära slutanvändare genom EU:s förordning 833/2014 och EU:s beslut 2014/512/GUSP). För export av vissa tekniker (se bilaga II i EU-förordningen) lämpade för oljeprospektering och oljeproduktion till Ryssland krävs det ett förhandstillstånd.

Från och med den 30 juli 2014 gäller förbud mot export till Krim och Sevastopol av utrustning inom bland annat transport, telekommunikation och energi (se bilaga III i EU-förordningen) enlig EU:s förordning 825/2014 och EU:s beslut 2014/507/GUSP

19. Venezuela Det finns förbud av export av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag. Vidare finns även ett förbud mot tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster med koppling till militär verksamhet. Desstutom finne ett embargo mot viss utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck mot den venezuelanska befolkningen. 

Läs även på Kommerskollegiums webbplats och på ISP:s webbplats.

EU:s nu gällande sanktioner eller restriktiva åtgärder

Restriktioner vid export av vissa slag

Allmänna bestämmelser om import- och exportlicens återfinns i förordning SFS 1997:969 om import- och exportreglering. 

1. Jordbruksvaror. Exportlicens från Jordbruksverket krävs för ett stort antal jordbruksvaror. Dessa varor återfinns i Tabell 2 på s. 3 (förklaringar) och s. 8 i Jordbruksverkets vägledning Licenstabell. Se även vägledningen Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor. Läs även här för licenser för handel med land utanför EU. (lag SFS 1994:1710, förordning SFS 2011:926, förordning SFS 1994:1716, EG-förordning 376/2008, Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 1998:88). 

(Exportbidrag för jordbruksvaror upphörde att gälla 2012. Det förs diskussioner om att inför exportbidrag på fläskkött. Om exportbidrag införs publiceras det på Europeiska unionens officiella tidning).

2. Krigsmateriel. Krigsmateriel får inte exporteras utan tillstånd. I förordningen finns en förteckning över krigsmateriel som lagen tillämpas på. Vissa militära produkter täcks även av bestämmelserna om produkter med dubbla användningsområden, se punkt 3 nedan. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Läs mer om krigsmateriel här . (lag SFS 1992:1300, förordning SFS 1992:1303, Tullverkets föreskrifter.)

OBS! Se även Tullverkets författningsstöd för krigsmateriel.

3. Produkter med dubbla användningsområden. För export av produkter med dubbla användningsområden i bilaga I till EG-förordningen och för export av vissa andra produkter med dubbla användningsområden som inte finns i bilaga I krävs tillstånd. I TFS 2000:29 finns bestämmelser om anmälan om sådan export till Tullverket. I TFS 2000:25 finns ISP:s föreskrifter om ansökan om exporttillstånd. I TFS 2009:14 finns ISP:s föreskrifter om ansökan om tillstånd för förmedlingstjänster. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Läs mer om produkter med dubbla användningsområden här (EU) och här (ISP (EG-förordning 428/2009, lag SFS 2000:1064, förordning SFS 2000:1217, Tullverkets föreskrifter TFS 2000:29, ISP:s föreskrifter TFS 2000:25 och TFS 2009:14).

OBS! Se även Tullverkets författningsstöd för krigsmateriel som bl.a. innehåller en korrelationslista mellan KN-nummer och produkter med dubbla användningsområden. 

4. Kärnteknisk verksamhet och strålskydd. Kärnavfall med mera får inte exporteras utan tillstånd. Viss utrustning inom detta område täcks även av bestämmelserna om produkter med dubbla användningsområden, se punkt 3 ovan. Tillsynsmyndighet är Strålsäkerhetsmyndigheten. (lag SFS 1984:3, förordning SFS 1984:14, lag SFS 1988:220, förordning SFS 1988:293).

5. Narkotika. Narkotika och narkotikaprekursorer får inte exporteras utan tillstånd från Läkemedelsverket enligt lagen och EG-förordningarna. (lag SFS 1992:860, förordning SFS 1992:1554, EG-förordning 111/2005 och 1277/2005).

6. Landskapsinformation  Det krävs tillstånd från Försvarsmakten, Sjöfartsverket eller Lantmäteriet till spridning av flygbilder, sjökartor och liknande registreringar eller sammanställningar av landskapsinformation. (lag SFS 1993:1742 och förordning SFS 1993:1745).

7. Äldre kulturföremål Bestämmelser om skydd mot export av vissa äldre kulturföremåI finns i lagens femte kapitel. l. För äldre svenska och utländska kulturföremål som kan vara av stor betydelse för det nationella kulturarvet krävs tillstånd till export.  Beroende på varuslag krävs tillstånd från Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde eller Stiftelsen Nordiska museet,. Varuslagen finns förtecknade i förordning SFS 1988:1188 och i EG-förordning 116/2009. (lag SFS 1988:950 och förordning SFS 1988:1188 om kulturmiljön, EU-förordning 116/2009 och 1081/2012).

I lagens sjätte kapitel finns bestämmelser om återlämnande av kulturföremål till en stat som ingår i EES av en vara som finns i Sverige, och som olagligt förts bort efter den 31 december 1994 från ett land som ingår i EES.

Det finns förbud på vissa villkor mot export av viss irakisk kulturegendom som olagligt förts bort från Irak, se artikel 3 i EG-förordning 1210/2003. Det finns även förbud på vissa villkor mot export av vissa syriska kulturföremål som olagligt förts bort från Syrien, se artikel 11c i EU-förordning 36/2012

8. Utrotningshotade arter av vilda djur och växter  I EG-förordning 338/97 finns uppräknat de arter som omfattas av krav på tillstånd för export eller reexport. Tillsynsmyndigheter är Jordbruksverket och Naturvårdsverket. (miljöbalken SFS 1998:808, förordning SFS 2007:845, EG-förordning 338/97 och 865/2006).

9. Utsäde av lantbruks- och köksväxter Utsäde av arter i förordningens bilaga 1 får inte exporteras utan att certifiering skett. Undantag gäller bland annat för utsäde av fröburna växtslag som exporteras utanför EES och utsädespotatis som exporteras utanför EU. Tillsynsmyndighet är Jordbruksverket. (förordning SFS 2000:1330).

10. Farliga varor En näringsidkare kan förbjudas att exportera varor som innebär särskild risk för allvarliga personskador. Dessutom kan förbud mot återexport införas för livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation eller ett tullager eller i en frizon eller ett frilager om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa enligt livsmedelslagen. Export av farliga kemiska produkter kan förbjudas eller annars förenas med villkor enligt miljöbalken. (produktsäkerhetslagen SFS 2004:451, produktsäkerhets-
förordningen SFS 2004:469, livsmedelslagen SFS 2006:804, miljöbalken SFS 1998:808).

11. PCB m.m. En PCB- eller PCT-produkt  samt en PCB- eller PCT-vara inte exporteras enligt förordningen. Tillsynsmyndighet är Naturvårdsverket. (förordning SFS 2007:19).

12. Alkoholdrycker, teknisk sprit, alkoholhaltiga preparat Det finns bestämmelser om vilka som får exportera alkoholdrycker, teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat i lagen. Tillsynsmyndighet är Folkhälsomyndigheten. (lag SFS 2010:1622 och förordning SFS 2010:1636).

13. Levande djur m.m. Villkor som ska vara uppfyllda vid export av djur och produkter av djur med avseende på bland annat frihet från vissa sjukdomar, anläggningar för produktion och produkter av djur samt märkning av djur meddelas av Jordbruksverket via bland annat föreskrifter. (förordning SFS 1994:542).

14. Livsmedel En behörig myndighet får efter ansökan besluta att en anläggning som bedriver sådan verksamhet som avses i 3 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) för export till de flesta länder utanför EU, ska ställas under särskild kontroll med anledning av importbestämmelser i det landet. Behörig myndighet är i de flesta fall Livsmedelsverket. (förordning SFS 2011:1060).

15. Växter Jordbruksverket utfärdar sundhetsintygvid export eller återexport av växter. Växtskyddskontroll vid export av växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av införselbegränsningar i mottagarlandet sköts av Växtinspektionen på Jordbruksverket. (förordning SFS 2006:817, Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 1995:94).

16. Fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet Vid export av vissa fluorerade växthusgaser krävs rapporteringskrav enligt EG-förordning 517/2014. Enligt EG-förordning 1005/2009 krävs tillstånd för export av ämnen som bryter ned ozonskiktet. För vissa av dessa ämnen gäller exportförbud. (förordning SFS 2007:846, EG-förordning 517/2014 och 1005/2009).

Enligt förordning SFS 2007:846 är det utan Naturvårdsverkets tillstånd förbjudet att exportera ett ämne som inte längre används, om ämnet är:

 1. ett köldmedium innehållande ett ozonnedbrytande ämne som har använts i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning, eller
 2. 2.    en halon som har använts för brandsläckningsändamål.

17. Skydd för immateriella rättigheter Skydd för immateriella rättigheter vid bland annat export och reexport av varor finns i EU-förordningarna . Tillsynsmyndighet är Tullverket. (EU-förordning 608/2013 och 1352/2013 , tullag SFS 2016:253, tullförordning SFS 2016:287, kap. 22 i Tullverkets tullordning TFS 2000:20).

18. Farliga kemikalier. Kemikalier i förordningens bilaga I är föremål för ett exportanmälningsförfarande (del 1) och krav på uttryckligt medgivande från den utsedda nationella myndigheten i importlandet (del 2 och del 3). Kemikalier i förordningens bilaga V får inte exporteras. Tillsynsmyndighet är Kemikalieinspektionen. (EU-förordning 649/2012).

19. Avfall Export av visst slags avfall till vissa länder är förbjuden. Vid export i övrigt krävs tillstånd från Naturvårdsverket. Läs mer här, och i länkarna här och här. (förordning SFS 2011:927, EG-förordning 1013/2006).

20. Ammunition, skjutvapen, delar till skjutvapen  För att exportera ammunition till ett land inom EES krävs tillstånd från polismyndighet enligt SFS 1996:70. En anmälan ska ske till Tullverket vid export i vissa fall av skjutvapen enligt förordning SFS 2006:527. Läs mer om anmälan hos Tullverket här.  för export av skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition enligt bilaga I i förordningen krävs tillstånd enligt EU-förordning 258/2012. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för strategiska produkter, ISP. (vapenlagen SFS 1996:67, vapenförordningen SFS 1996:70, förordning SFS 2006:527 EU-förordning 258/2012, förordning SFS 2013:707).

21. Kvicksilver Det är förbjudet att exportera kvicksilver enligt förordning SFS 1998:944. Det är även förbjudet att exportera kemiska föreningar, beredningar samt varor och utrustning där kvicksilver använts eller har tillsatts. Kemikalieinspektionen kan ge undantag från förbudet. Enligt EG-förordningen gäller förbud mot export från EU av metalliskt kvicksilver och vissa andra kvicksilverprodukter. (förordning SFS 1998:944, EG-förordning 1102/2008).

22. Vissa vildfångade fiskarter från Östersjöområdet  Bestämmelser om export av vissa vildfångade fiskarter från Östersjöområdet finns i Livsmedelsverkets föreskrifter. Tillsynsmyndighet är Livsmedelsverket. (Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2011:19).

23. Rådiamanter. Export av rådiamanter får endast ske mot uppvisande av ett  gemenskapscertifikat. Dessutom måste rådiamanterna vara förpackade i åverkanssäkra förpackningar. (EG-förordning 2368/2002)

24. Genetiskt modifierade organismer Den som för första gången ska exportera genetiskt modifierade organismer måste anmäla exporten till importlandets behöriga myndighet. Bestämmelser om tillsyn återfinns i miljötillsynsförordningen, SFS 2011:13. (EG-förordning 1946/2003, förordning SFS 2002:1086).

25. Tobaksvaror Det är förbjudet att exportera tobaksvaror med innehåll av skadliga ämnen som överskrider fastställda gränsvärden. (lag SFS 1993:581, förordning SFS 2016:354, Folkhälsomyndighetens föreskrifter FoHMFS 2014:9).

26. Tortyrredskap m.m. Exportförbud eller krav på exporttillstånd gäller för tortyrredskap med mera Tillsynsmyndighet är Kommerskollegium. (EG-förordning 775/2014 lag SFS 2006:1329).

27. Kontanta medel Anmälningsplikt gäller vid införsel till och utförsel från EU av kontanta medel med ett värde av minst 10 000 EUR. Tillsynsmyndighet är Tullverket. (EG-förordning 1889/2005, tullagen SFS 2016:253, i Tullverkets tullförordningen TFS 2000:286).

28. Mänskliga vävnader och celler Endast vävnadsinrättningar som har beviljats tillstånd till export får enligt lagen exportera vävnader och celler till länder utanför EU. Tillsynsmyndigheter är Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. (lag SFS 2008:286, förordning SFS 2008:414).

29. Päls av katt och hund Det är förbjudet att export av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Tillsynsmyndighet är Jordbruksverket. (EG-förordning 1523/2007, lag SFS 2008:1049, förordning SFS 2008:1050).

30. Fiskeriprodukter Fångstintyg kan krävas vid export av fiskeriprodukter. Tillsynsmyndighet är Havs- och vattenmyndigheten. (EG-förordning 1005/2008 och 1010/2009).