Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Inom EU

Inom ramen för den fria rörligheten för varor som gäller inom EU kan i princip alla varor föras ut från Sverige till andra länder inom EU utan restriktioner. En förteckning över varor som har restriktioner vid utförsel finns nedan. Det bör påpekas att krav på tillstånd eller dylikt för dessa varor inte får innebära någon gränskontroll i Sverige eller i andra EU-länder.

Förteckningen är inte betrakta som komplett men ger en bra vägledning. Den som planerar att föra ut en vara till andra länder inom EU och är osäker på om tillstånd eller dylikt krävs bör kontakta Business Sweden eller behörig myndighet. Läs även om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen här och här.

OBS! Många företag måste, förutom vad som anges nedan, även ta hänsyn till andra länders lagstiftning om exportkontroll med mera, till exempel USA,. Sveriges exportkontrollförening är ett forum för utbyte av information och erfarenheter på exportkontrollområdet. Läs mer på föreningens webbplats, som bl.a. innehåller länkar till t.ex. USA:s lagstiftning på detta område. Se även USA:s regler för reexport.

Varor som är underkastade restriktioner vid utförsel till andra länder inom EU

1. Snus Det är förbjudet att föra ut snus till ett EU-land. Förbudet gäller inte varor som resande för med sig och som är avsedda för deras personliga bruk eller som gåva för personligt bruk. Detsamma gäller varor som tillhandahålls till resande för personligt bruk eller som gåva för personligt bruk innan resande når fram till ett annat land inom EU och orten för avresa är belägen i Sverige. Tillsynsmyndighet är Statens jordbruksverk. (förordning SFS 1994:1266).

2. Krigsmateriel. Krigsmatariel får inte föras ut utan tillstånd. I förordningen finns en förteckning över försvarsmateriel som lagen tillämpas på. Vissa militära produkter täcks även av bestämmelserna om produkter med dubbla användningsområden, se nedan. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Läs mer om krigsmateriel här och civila skjutvapen här. (lag SFS 1992:1300, förordning SFS 1992:1303Tullverkets föreskrifter (TFS 1997:35, TFS 2012:7, TFS 2012:8, TFS 2012:9, TFS 2012:10, TFS 2012:11).

OBS! Se även Tullverkets författningsstöd – för export av krigsmateriel.

3. Produkter med dubbla användningsområden Produkter i bilaga IV i EG-förordningen får inte föras ut ur landet utan tillstånd. I föreskrifterna finns bestämmelser om anmälan om sådan utförsel till Tullverket respektive om ansökan om utförseltillstånd. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Läs mer om produkter med dubbla användningsområden på ISP:s hemsida här. (EG-förordning 428/2009*, lag SFS 2000:1064, förordning SFS 2000:1217, Tullverkets föreskrifter TFS 2000:29, ISP:s föreskrifter TFS 2000:25).

OBS! Se även Tullverkets författningsstöd  - Produkter med dubbla användningsområden som bland annat innehåller en korrelationslista mellan KN-nummer och produkter med dubbla användningsområden.

4. Kärnteknisk verksamhet och strålskydd. För att föra ut kärnavfall med mera krävs tillstånd. Viss utrustning inom detta område täcks även av bestämmelserna om produkter med dubbla användningsområden, se ovan. Tillsynsmyndighet är Strålsäkerhetsmyndigheten. (lag SFS 1984:3, förordning SFS 1984:14, lag SFS 1988:220, förordning SFS 1988:293)

5. Narkotika  Narkotika och narkotikaprekursorer får inte föras ut ur landet utan tillstånd från Läkemedelsverket enligt lagen och EG-förordningarna. (lag SFS 1992:860, förordning SFS 1992:1554, EG-förordning 273/2004 och 1277/2005).

6. Landskapsinformation. Det krävs tillstånd från Försvarsmakten, Sjöfartsverket eller Lantmäteriet till spridning av flygbilder, sjökartor och liknande registreringar eller sammanställningar av landskapsinformation. (lag SFS 1993:1742 och förordning SFS 1993:1745)

7. Äldre kulturföremål. För äldre svenska och utländska kulturföremål som kan vara av stor betydelse för det nationella kulturarvet krävs tillstånd till att föra ut föremålen. Beroende på vad det är för gods krävs tillstånd från Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde eller Stiftelsen Nordiska museet. I lagens femte kapitel finns bestämmelser om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. Varuslagen finns förtecknade i förordning SFS 1988:1188. (lag SFS 1988:950 och förordning SFS 1988:1188 om kulturminnen m.m.)

I lagens sjätte kapitel finns bestämmelser om återlämnande av kulturföremål till en stat som ingår i EES av en vara som finns i Sverige, och som olagligt förts bort efter den 31 december 1994 från ett land som ingår i EES.

8. Utrotningshotade arter av vilda djur och växter Särskilda villkor gäller för utförsel av vissa arter. Tillsynsmyndighet är Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket. förordning SFS 2007:845, EG-förordning 338/97 och 865/2006)

9. Utsäde av lantbruks- och köksväxter. Utsäde av arter som finns i förordningens bilaga 1 får inte föras ur landet utan att ha blivit certifierade. Tillsynsmyndighet är Statens jordbruksverk. (förordning SFS 2000:1330)

10. Farliga varor En företagare kan förbjudas att föra ut varor som innebär en särskild risk för allvarliga personskador enligt produktsäkerhetslagen. Dessutom kan förbud mot återutförsel införas för livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation, ett tullager, i en frizon eller ett frilager om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa enligt livsmedelslagen. Utförsel av farliga kemiska produkter kan förbjudas eller förenas med villkor enligt miljöbalken. (produktsäkerhetslagen SFS 2004:451, produktsäkerhetsförordningen SFS 2004:469, livsmedelslagen SFS 2006:804, miljöbalken SFS 1998:808).

11. PCB med mera. En PCB- eller PCT-produkt samt en PCB- eller PCT-vara får inte överlåtas för användning eller återanvändning. Tillsynsmyndighet är Naturvårdsverket. (förordning SFS 2007:19).

12. Alkoholdrycker, teknisk sprit, alkoholhaltiga preparat . Det finns bestämmelser om vilka som får föra ut alkoholdrycker, teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat i lagen. Tillsynsmyndighet är Folkhälsomyndigheten. (lag SFS 2010:1622 och förordning SFS 2010:1636)

13. Levande djur, produkter av djur, övriga livsmedel. För dessa varor finns ett stort antal föreskrifter om bland annat krav på hälsointyg eller andra intyg samt krav på godkänd produktionsanläggning för att föra ut varorna ur landet. Tillsynsmyndigheter är Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket. (förordning SFS 1994:542 om utförsel av levande djur m.m.)

14. Växter m.m. Det finns bestämmelser om bland annat krav på växtpass med mera vid utförsel. Tillsynsmyndighet är Växtinspektionen på Jordbruksverket,. (förordning SFS 2006:817, Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 1995:94).

15. Fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ner ozonskiktet. Det finns förbud mot att släppa ut vissa fluorerade växthusgaser på marknaden enligt EG-förordning 842/2006. Enligt EG-förordning 1005/2009 gäller förbud mot utsläppande på marknaden av klorfluorkarboner (CFC) m.fl. ämnen som bryter ned ozonskiktet. (förordning SFS 2007:846, EG-förordning 842/2006* och 1005/2009)

Enligt förordning SFS 2007:846 är det förbjudet, att utan Naturvårdsverkets tillstånd från Sverige föra ut ett ämne som inte längre används, om ämnet är:

1.    ett köldmedium innehållande ett ozonnedbrytande ämne som har använts i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning, eller

2.    en halon som har använts för brandsläckningsändamål.

16. Avfall Tillstånd från Naturvårdsverket krävs i princip för att föra ut all typ av avfall. (förordning SFS 2011:927, EG-förordning 1013/2006).

17. Ammunition och skjutvapen. För att föra ut ammunition krävs tillstånd från polismyndigheten.. Det krävs också tillstånd för att föra ut skjutvapen som omfattas av bilagan till vapenförordningen. Anmälan ska ske till Tullverket vid utförsel i vissa fall av skjutvapen enligt förordning SFS 2006:527. Läs mer om denna anmälan här. (vapenlagen SFS 1996:67, vapenförordningen SFS 1996:70, förordning SFS 2006:527)

18. Kvicksilver Det är förbjudet att föra ut kvicksilver från Sverige. Det är även förbjudet att föra ut kemiska föreningar, beredningar samt varor och utrustning där kvicksilver använts eller har tillsatts. Kemikalieinspektionen kan ge undantag från förbudet. (förordning SFS 1998:944).

19. Vissa vildfångade fiskarter från Östersjöområdet I förordningen och föreskrifterna finns bestämmelser om utförsel av vissa vildfångade fiskarter från Östersjöområdet. Tillsynsmyndighet är Livsmedelsverket. (förordning SFS 2011:1494, Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2011:19).

20. Päls av katt och hund Det finns förbud mot utförsel av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls enligt EG-förordningen. Tillsynsmyndighet är Statens jordbruksverk. (EG-förordning 1523/2007, lag SFS 2008:1049, förordning SFS 2008:1050).

21. Sälprodukter*. Med vissa få undantag får sälprodukter* endast föras ut om de härrör från den traditionella jakt som inuitsamhällena och andra ursprungsbefolkningar bedriver och som bidrar till deras självhushållning enligt EG-förordning 1007/2009. För importerade produkter ska dessa villkor vara tillämpliga vid importtillfället eller importstället. Tillsynsmyndighet är Statens jordbruksverk. (EG-förordning 1007/2009 och 737/2010, lag SFS 2011:1070, förordning SFS 2010:1491)

*När det gäller tekniska riktlinjer med en vägledande förteckning över de KN-nummer som kan gälla förbjudna sälprodukter, läs här

22. Timmer och trävaror som härrör från timmer  Det är förbjudet att föra ut timmer från olaglig avverkning eller att släppa ut trävaror som kommer från sådant timmer enligt EU-förordning 995/2010. Ansvarig myndighet är Skogsstyrelsen. (förordning SFS 2012:30*, EU-förordning 2173/2005, 1024/2008 och 995/2010). 

Läs även lag om handel med timmer och trävaror SFS 2014:1009 och förordning om handel med timmer och trävaror SFS 2014:1010.