Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

PRODUKTANPASSNING

PRODUKTANPASSNING INOM EU

EU:s inre marknad är ett konkret exempel på undanröjande av tekniska handelshinder, där syftet är att öka konkurrenskraften och ta bort olikheter i regelverken genom harmonisering. Det finns dock fortfarande olika produktrelaterade regler inom EU som påverkar produktutvecklingen.

Produktkrav

Man behöver hålla sig uppdaterad på reglerna inom EU för att inte komma i tidsnöd för den eventuella anpassning som krävs eller drabbas av att någon instans stoppar försäljningen om brister upptäcks. Nedan hittar ni information om de olika regelverken som företaget i tidigt stadium bör sätta sig in i:

1) Harmoniserade regler baserade på EG-direktiv
Totalt finns drygt 3000 EG-direktiv inom olika områden. På EUR-Lex hittar ni en sammanfattning av alla lagstiftningsområden och hos EU Kommissionen hittar ni en översikt av EU-lagstiftning inom vissa sektorer. Vill ni veta hur ett visst EG-direktiv har omsatts i vår svenska lagstiftning söker ni på Kommerskollegiums hemsida. Det är viktigt att man även uppmärksammar reglerna om produktsäkerhet och strikt produktansvar som gäller inom EU.

CE-märkning
Det är ca 25 varugrupper som berörs av CE-märkningskravet. CE-märkningen är en viktig del av EU:s produktlagstiftning och omfattar bland annat byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker, personlig skyddsutrustning med mera. CE-märkningen handlar om säkerhet och har mindre med produktens kvalitet, funktion eller prestanda att göra.

Det krävs några aktiviteter för att få CE-märkning och normalt sett utför tillverkaren dessa. I flertalet fall får aktiviteterna genomföras utan förgranskning från någon utomstående instans, så kallad Anmälda Organ. Om kontakt med sådant erfordras kan man välja bland ett stort antal organ i valfritt land här. Rollfördelning mellan tillverkaren och ett Anmält Organ har reviderats enligt beslut 768/2008/EG, se bilaga 2 med de olika modulerna, där det även framgår hur ett godkänt kvalitetssäkringssystem påverkar/förenklar rollfördelningen.

Genom att CE-märka produkten, garanterar/intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Den kan då marknadsföras på den gemensamma marknaden. Läs mer på EU-kommissionens webbplats om CE-märkning och vilka EG-direktiv som kräver sådan märkning samt vilka harmoniserade standarder som kan åberopas. Utan märket får sådana produkter inte säljas på EU marknaden.

Kemikalier
Kemikalier ingår i många produkter i någon form. Det finns omfattande regler om bl.a. begränsning och märkning i många länder. 

I EU finns en del av reglerna i lagstiftning om REACH respektive RoHS  Dessa uppdateras kontinuerligt. Reglerna om klassificering och märkning i CLP är baserade på FN:s Globalt Harmoniserade System, GHS.

Miljöaspekter
Reglerna på miljöområdet är många och som ett exempel kan nämnas producentansvar och återvinning av elektronikprodukter inom ramen för EG-direktivet om WEEE med krav på registrering. Producentansvar och återvinningssystem för emballage finns i alla EU-länder.

Det finns t ex även ett direktiv om Eko-design vars syfte är att främja en effektiv energianvändning och en låg miljöpåverkan av energianvändande produkter.

Reglerna ändras kontinuerligt och det är därför viktigt att man håller sig uppdaterad. Man bör med fördel även känna till övergångsbestämmelserna till dessa regler.

Mer information finns på de olika kontrollmyndigheternas hemsidor, vid tveksamhet hittar man rätt myndighet via Marknadskontrollrådet. På Marknadskontrollrådet hittar ni även mer information om produktlagstiftningen.

2) Andra obligatoriska ännu ej harmoniserade regler 
Det kan gälla t.ex. krav från myndigheter i respektive medlemsland. Det finns en princip som kallas "Cassis de Dijon-principen" som i korthet går ut på att myndigheterna i medlemsländerna ska erkänna varandras likvärdiga regler. Det är inte alltid som denna princip har fungerat i praktiken, varför EU kommissionen publicerat ett nytt regelverk kring detta, se Förordning 764/2008.

Fler regler om produktkrav som inte är harmoniserade inom EU hittar ni under respektive landinformation till vänster.

3) Övriga produktregler (icke-obligatoriska) 
Det kan gälla t.ex. standarder, branschpraxis, ergonomi, miljöaspekter, kundönskemål, certifiering, försäkringsvillkor etc. Här får man vara lyhörd för vad marknaden vill ha och anpassa produkten. Man bör kartlägga och utvärdera vilken betydelse kunderna tillmäter dessa.

Fördelen med standarder är att de främjar handel över gränserna och underlättar för företag att exportera. I dagens globaliserade värld behövs standarder som förenar över branscher och landsgränser och som där igenom skapar enhetliga riktlinjer, enklare rutiner, billigare flöden och höjd kvalitet.

De standarder som beställts och godkänts av EU Kommissionen för att ge exempel på hur EG-direktivens säkerhetskrav kan uppfyllas kallas för Harmoniserade Europastandarder och ger s.k. presumtion att EG-direktivets krav uppfylls. Listor över harmoniserade standarder finns bl.a. på EU-Kommissionens webbplats. Information om Europeiska standarder finns även på EU:s sida.

När det gäller att skaffa utländska standarder i olika länder kan man söka via de nationella standardiseringsorganens hemsidor. Adresser till dessa standardiseringsorgan tillhandahålls av ISO respektive IEC under fliken members.
Vill man ha hjälp med att söka efter andra länders standarder kan man även kontakta SIS, Swedish Standards Institute, tel 08-555 523 10, som även säljer många andra länders standarder.

På EU Kommissionens sida finns viss information om miljömärkningar.

4) Ej produktrelaterade standarder
Vissa marknader och branscher efterfrågar standarder som inte är relaterade till själva produkten utan istället fokuserar på bl.a. kvalitet och miljöaspekter inom företaget. 

Ledningssystem
Ledningssystem är ett stöd för att införa och upprätthålla effektiva processer samt för att leda, styra och förbättra företagets/organisationens verksamhet. De fokuserar på de krav ett kvalitetsledningssystem ställer på en organisation som vill visa sin förmåga att uppfylla kundernas krav och öka kundnyttan. Det är möjligt att certifiera sig mot vissa av dessa standarder, de största områdena inom ledningssystem är Kvalitet ISO 9001 och Miljö ISO 14001. Det finns även standarder för ledningssystem som riktar in sig mot speciella branscher.

Mer information om olika ledningssystem finns hos SIS. I den mån de internationella ledningssystemen är certifieringsbara finns en sammanfattande global landstatistik hos ISO.

Hållbarhet
Information om hur ni kan arbeta med hållbarhet och olika standarder hittar ni i Business Swedens kostnadsfria Hållbarhetsguide.

Anpassa produkten

När man har hittat tillämpliga regleringar är nästa steg att analysera dessa och jämföra kraven med de egenskaper den aktuella produkten har. Ibland behöver man anpassa produkten för att säkerställa att kraven uppfylls. Vid utvecklingen av nya produkter bör man sätta sig in i regelverken och analysera dessa så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen för att undvika fördyrande ändringar i senare skede. Någon form av riskanalys bör genomföras för att säkerställa att produkten uppfyller de säkerhetskrav som gäller.

Man bör även uppmärksamma och analysera konsekvenserna av att i köpeavtal mellan företag åberopa Allmänna Leveransbestämmelser t.ex. Orgalime S 2012, NL 17, NLM 19 och ABM 07.

Allmänna tips vid produktutveckling finns utgivna av bland annat RISE IVFAlmi samt Tillväxtverket. EU kommissionen har publicerat en handbok om Livscykelanalys.

Konsekvenserna av att inte följa reglerna

Marknadskontroll är under uppbyggnad i EUs medlemsländer för att se till att säkerhetskraven efterlevs. Säljförbud kan utfärdas först nationellt sedan för hela EU. Företaget kan även till exempel få straffrättsliga påföljder vid bristande produktsäkerhet och skapa negativ publicitet för företaget.

Om företaget följer reglerna men inte lever upp till branschen och kundernas icke-tvingande krav finns det risk att företaget skapar negativ publicitet och att kunderna väljer andra alternativ istället.

Några goda råd

Företaget bör kontrollera följande:

 • Möjliga risker hos er produkt - gör eventuella nödvändiga ändringar
 • Obligatoriska säkerhetskrav och produktkrav
 • Produktmärkning och certifiering, obligatorisk och frivillig
 • Undersöka krav och eventuella certifieringar och ändringar innan man satsar fullt ut på en marknad, så att prisbilden blir rätt
 • Förpackningskrav
 • Kontroll av era leverantörers komponenter – regelöverenstämmelse och kvalitetsnivå
 • Instruktioner, varningsinformation, översättningar
 • Produktansvar och försäkringsskydd – ha dialog med er försäkringsgivare
 • Håll er fortlöpande uppdaterade!

 

Tips på länkar och organisationer

 


PRODUKTANPASSNING UTANFÖR EU 

När man ska sälja sin produkt till marknader utanför EU är viktigt att man anpassar produkten efter varje lands regelverk. I många länder utanför EU är det vanligt att myndigheterna kräver, kunderna efterfrågar eller är branschpraxis med någon form av certifiering och märkning.
Många certifieringar är nationella men det finns även flera standarder som är globala. Värt att känna till, att även om en standard är global behöver den inte vara känd och efterfrågad på en viss marknad. Undersök i god tid vad som krävs och efterfrågas på just den marknaden ni ska sälja. På så sätt riskerar ni inte att komma i tidsnöd för den eventuella anpassning som krävs eller drabbas av att någon instans stoppar försäljningen om brister upptäcks.

För att få information om vad som gäller vid export till olika länder vänligen se den landspecifika informationen till vänster.