Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Ursprungscertifikat

Vissa länder kräver ett intyg vid import som styrker varornas ursprung. Intyget ska utfärdas i exportlandet och kan utgöras av ett ursprungscertifikat utfärdat av handelskammare, myndighet och i vissa fall importlandets konsulat.

EU:s ursprungscertifikat består av ett 3-bladsset med original, kopia och ansökan.

Gällande ursprungsintyg med mera inom frihandel (t.ex. varucertifikat EUR.1*, A.TR., fakturadeklaration och leverantörsdeklarationer), se under Ursprungsintyg i frihandeln.

*OBS! Varucertifikat EUR.1 kan stämplas (certifieras) även av en svensk handelskammare mot en avgift (se nedan). EUR.1 ger lägre tullavgifter i samband med förtullningen i importlandet, till skillnad från ursprungscertifikatet som inte innebär någon tullnedsättning. 

Exempel på ett ifyllt ursprungscertifikat finns här

Handelskammarens intygande 

  • Ursprungsintygande – Handelskammaren intygar att en vara har ett ursprung i ett visst land. Handelskammaren använder utfärdandestämpel.
  • Viseringsintygande – Handelskammaren intygar att handlingen har visats upp. Handelskammaren använder viseringsstämpel.

Att bestämma en varas ursprungsland

För merparten av varorna gäller att en väsentlig bearbetning måste ha skett för att ursprunget på varan ska ändras, den så kallade nummerväxlingsregeln. Regelverket för att fastställa en varas ursprung som anges på ett Certificate of origin finns i EU:s tullkodex och i kompletteringsförordningen samt bilaga 22-01 till kompletteringsförordningen till denna.

Avgifter för ursprungsintyg

De avgifter som de flesta handelskamrar tar ut för utfärdande av ursprungscertifikat och bestyrkande av uppgifter i handelsfakturor etc. framgår av nedanstående uppställning. Kontakta respektive handelskammare, se "Sveriges Handelskamrar" nedan för mer information

en bild

Avgifterna gäller från och med 1 mars 2017.

Utfärdande av ursprungscertifikat

Handelskammare utfärdar ursprungscertifikat efter ansökan av exportör eller dess ombud. Ursprungscertifikat utfärdas endast på formulär fastställda av EU.

Blanketter till handelskammarens ursprungscertifikat kan beställas från handelskammaren. Ursprungscertifikatet består av tre blad; ursprungscertifikat, kopia och ansökan om ursprungscertifikat.

Exportören eller dess ombud fyller i alla blad i formuläret. Uppgifterna på bladen skrivs på samma språk och uppgifterna ska vara lika på alla bladen. Formuläret är anpassat till ECE-standard och det finns två blankett-set, karbon för skrivmaskin och laserblad för skrivare.

På ursprungscertifikatet bör raderingar och ändringar undvikas. I den mån ändringar måste göras så ska de vara stämplade och signerade av utfärdande handelskammare.

Ansökan om ursprungscertifikat undertecknas av den som tecknar exportörens firma eller ombudets firma. Handelskammare kan ge tillåtelse att ansökan undertecknas av någon som är anställd och kan anses behörig att representera exportören eller ombudet.

Ursprungscertifikatet är giltigt när behörig handelskammartjänsteman undertecknat och stämplat certifikatet med handelskammares stämpel.

Ursprungscertifikat ska inte utfärdas "in blanco". I vissa fall kan det dock vara motiverat att exportören själv får komplettera ursprungscertifikat med uppgifter som inte är tillgängliga före skeppningen, till exempel uppgift om bruttovikt. Exportören måste då snarast inkomma med uppgiften för komplettering av ansökan om ursprungscertifikat till handelskammaren.

Behörigheten hos de personer som undertecknar ansökan om ursprungscertifikat kontrolleras. Omfattningen av denna kontroll bestäms av den enskilda handelskammaren.

Negativ ursprungsförklaring får inte förekomma på ursprungscertifikatet.

Följande handlingar uppvisas för handelskammare vid ansökan om ursprungscertifikat:

  • Försäljningsfaktura
  • Inköpsfaktura eller annan handling där det framgår var varan tillverkats (när exportören inte har tillverkat varan).

Handelsfakturor, agentavtal, försäkringsbrev etcetera

Handelskammare kan på begäran visera andra dokument såsom handelsfakturor, agentavtal, försäkringsbrev etc. Då Handelskammaren sätter sin viseringsstämpel på dokumentet betyder det att handlingen har uppvisats.

Sveriges Handelskamrar