Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

ATA-carnet

ATA-carneter – vid tillfällig export av varor

Observera att ni inte behöver en ATA-carnet vid resor från Sverige till andra EU-länder.

Flertalet europeiska och ett trettiotal länder utanför Europa har antagit den så kallade ATA-konventionen. Konventionen har kommit till för att förenkla tullproceduren vid tillfällig införsel.

Tullproceduren blir enklare och går snabbare genom att använda ATA-carnet. Dessutom kan varor som finns på en ATA-carnet tillfälligt föras in i landet utan att du behöver betala tull eller andra införselavgifter. Att så kan ske beror på att utfärdande tullmyndigheterna (i Sverige handelskamrarna) garanterar att innehavarna av en ATA-carnet uppfyller bestämmelserna.

Här återfinns en sammanställning över de länder som är anslutna till ATA-konventionen. Tabellen visar också hur dessa länder tillämpar konventionen när det gäller yrkesutrustning, varor för utställningar, mässor och dylikt, varuprover, posttrafik och transitering.

Nedan framgår i korthet för de vanligaste användningsområdena för ATA-carneter.

Tillfällen lämpliga att använda ATA-carnet

I flera sammanhang är det lämpligt att använda en ATA-Carnet. Nedan finns exempel på när det kan vara lämpligt.

Yrkesutrustning

Ska någon använda utrustning i sin yrkesutövning under ett tillfälligt uppehåll i ett land är en ATA-carnet lämplig att använda.

Som villkor för att ATA-carnet ska vara giltig för yrkesutrustning gäller att:

 • utrustningen tillhör en fysisk eller juridisk person som är bosatt eller etablerad i land utanför införsellandet
 • utrustningen införs av sådan person
 • utrustningen kan identifieras vid återutförseln
 • utrustningen används enbart av den besökande personen eller under hans personliga överinseende
 • utrustningen inte hyrs ut till person i införsellandet
 • utrustningen inte används i inrikestrafik (gäller fordon) eller vid industriell tillverkning eller emballering av varor
 • utrustningen, med undantag av handverktyg, inte används för utnyttjande av naturtillgång, för uppförande, reparation eller underhåll av byggnader, för jordarbeten eller liknande arbeten.

Exempel på yrkesutrustning är:

a) Utrustning för press, radio och television samt filmutrustning så som:

 • skrivmaskiner
 • stillbilds-, film- och televisionskameror; ej exponerad film
 • bandspelare, videoutrustning; oinspelade band
 • sändare och mottagare
 • belysningsutrustning
 • musikinstrument, dräkter och annan rekvisita

b) Utrustning för uppförande, provning, igångsättande, kontroll, underhåll eller reparation av maskiner, maskinanläggningar exempelvis:

 • verktyg
 • utrustning och instrument för mätning eller kontroll
 • utrustning för fotografering av maskiner eller maskinanläggningar
 • reservdelar och tillbehör som medförs för reparationer och service i införsellandet anses inte som yrkesutrustning, varför ATA-carnet ej kan utfärdas för sådana varor.

c) Utrustning för artister, orkestrar eller teatersällskap.

d) Utrustning för affärsmän, konsulter, föreläsare eller liknande så som:

 • skrivmaskiner
 • bandspelare
 • bild- eller filmprojektorer

e) Utrustning för topografiska mätningar eller geofysisk prospektering.

f) Instrument och apparater för läkare, veterinärer, barnmorskor eller liknande yrken.

g) Utrustning för arkeologer eller andra vetenskapsmän.

h) Fordon, konstruerade eller särskilt iordningsställda för punkterna a-g ovan, såsom televisions-, inspektions-, verkstads- och laboratoriebilar.

Varuprover

För varuprover är lämpliga att använda en ATA-carnet. Med varuprov i detta sammanhang avses prov på varor som produceras eller ska produceras utanför landet de ska införas i.

Som villkor för att en ATA-carnet ska kunna utfärdas för tillfällig införsel av varuprover gäller att:

 • artiklarna tillhör en person som är bosatt i ett land utanför införsellandet, och förs in enbart i syfte att visas eller demonstreras i importlandet för potentiella kunder,
 • artiklarna inte säljs eller används i annat syfte än för demonstration,
 • artiklarna inte lånas eller hyrs ut eller används i importlandet mot betalning,
 • artiklarna är avsedda att föra ut ur landet igen,
 • artiklarna kan identifieras vid återutförsel.

Utställningar och mässor med mera

ATA-carnet kan användas för varor som är avsedda att visas eller användas vid utställningar, mässor, möten eller liknande officiella evenemang. I ansökan om ATA-carnet ska utställningens namn och ort framgå för utställningsvaror.

Exempel på utställningar och mässor med mera där ATA-Carnet är lämpligt att använda: -

 1. Varor som ska visas eller demonstreras
 2. Konstruktionsmaterial för utställningsmonter
 3. Demonstrationshjälpmedel, t ex AV-utrustning
 4. Tolkningsanläggningar

OBSERVERA, i vissa kan ni inte använda en ATA-Carnet vid mässor. Men varor avsedda för exempelvis mässor kan ändå vara befriade från importavgifter vid införseln. Då krävs inte att varorna förs ut ur landet igen.

I följande fall kan varorna vara befriade från tullar (gäller inte alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror och bränsle), men en ATA-carnet går inte att använda:

a) Små prov som är representativa för de utländska varor som visas på evenemanget, till exempel smakprov. Villkoren för tullfrihet är att:

 • de levereras gratis från utlandet för gratisutdelning till besökare på evenemanget,
 • de är igenkännliga såsom reklamprov och har ett av ringa värde,
 • de är olämpliga för kommersiellt ändamål och i vissa fall förpackade i kvantiteter som är märkbart mindre än minsta förpackning i detaljhandel,
 • prov på livsmedel eller drycker som konsumeras vid evenemanget
 • provens värde och mängd är rimliga med hänsyn till evenemangets art, antalet besökare och omfattningen av utställarens deltagande.

b) Varor som endast förs in för att på ett evenemang för att demonstrera hur en utställd utländsk maskin eller apparat arbetar. Varorna kan förbrukas eller förstörs under demonstrationen, under villkor att dessa varors värde och mängd är rimliga med hänsyn till evenemangets art, antalet besökare och omfattningen av utställarens deltagande.

c) Varor av lågt värde, som förbrukas vid uppförande, inredning eller dekorering av utländsk utställares tillfälliga utställningsmonter vid ett evenemang, såsom färg, fernissa och tapeter.

d) Varor som uppenbarligen avsedda att för att göra reklam för utländska varor så som trycksaker, kataloger, prospekt, prislistor, reklamaffischer, kalendrar med eller utan illustrationer och fotografier utan ram. De kan visas vid ett evenemang under villkor att:

 • de levereras gratis från utlandet och endast används för gratis utdelning till besökare av evenemanget och
 • dessa varors totala värde och mängd är rimliga med hänsyn till evenemangets art, antalet besökare samt omfattningen av utställarens deltagande.

Ansökan om en ATA-Carnet

Ansökan om en ATA-carnet gör ni till handelskammaren inom det distrikt ni driver rörelsen eller är bosatt. Ansökan om ATA-carnet gör du på en särskild blankett.

En förteckning över handelskamrarna i Sverige finns här.

Sökanden - juridisk eller fysisk person - ska ha sin hemvist i Sverige. I ansökan uppger ni i förekommande fall den person som kommer att representera sökanden i införsellandet.

I ansökan anger ni det eller de länder som ATA-carneten ska användas. I förekommande fall ska uppgift lämnas om varorna är avsedda att in- och återutföras i delsändningar.

Om varorna ska transiteras (transporteras utan uppehåll) uppger ni de länderna som godset ska passera.

De varor för vilka carneten ska gälla förtecknas på ansökningsblankettens baksida i en varulista upptagande kolumnerna 1-6. För varje varupost anges antal, vikt eller mängd, värde (i svenska kronor) och ursprungsland.

Varuförteckningen i varulistan kan skrivas på införsellandets språk men i regel accepteras engelska eller franska. I tysktalande länder godtas tyska. Svenska accepteras i de nordiska länderna. Algeriet accepterar endast franska.

I ansökan försäkrar den sökanden att:

 • varorna är av svenskt ursprung eller införtullade i Sverige;
 • carneten ska användas i enlighet med de anvisningar som utfärdats av Svenska Handelskammarförbundet;
 • carneten ska återlämnas till den utställande handelskammaren när den inte längre används, dock senast när giltighetstiden löper ut;
 • sökanden förbinder sig att ersätta alla kostnader som kan uppstå för den utställande handelskammaren i samband med den garanti kammaren åtar sig för carneten (t.ex. om krav ställs för tull och andra införselavgifter från tullmyndighet i utlandet på grund av att till landet införda varor inte i vederbörlig ordning blivit utförda).

Utfärdande av ATA-Carnet

Med ledning av uppgifterna i ansökan utfärdar vederbörande handelskammare ATA-carneten.

Carneten består dels av ett omslag (grönt), dels av ett antal lösa blad, vars kuponger (Vouchers/Volets) är avsedda att frånskiljas vid införseln till och återutförseln från de olika importländerna (vita blad) samt vid utförseln från och återinförseln till Sverige (gula blad). Carneten kan även innehålla transiteringsblad (blåa blad). När så krävs, kan fortsättningsblad användas. För utställningsvaror sätts särskilda transiteringsblad in i carneten som är avsedda att användas vid transitering av varorna från gränsen till utställningsplatsen (eller den närmast belägna tullanstalten intill denna plats) samt i samband med återutförseln vid transitering från utställningsplatsen till gränsen.

För att få en carnet betalas en avgift som varierar beroende på antal länder som ska besökas och värdet av varorna i carneten, se nedan.

Som säkerhet för handelskammarens garantiåtagande deponeras ett visst belopp, se nedan. Depositionen återbetalas om carneten lämnas tillbaka handelskammaren innan giltighetstiden gått ut och med ett bevis från den utländska tullmyndigheten att varorna förts ut från landet.

Carneten ska undertecknas av innehavaren. Saknas underskrift kan förseningar och andra problem uppstå vid tullklareringen i införsellandet.

Handelskammaren har rätt att vägra att utfärda en carnet. Detta kan bli fallet för sökande som vid användningen av tidigare carneter inte följt gällande bestämmelser.

Att använda en ATA-Carnet

Inga ändringar får göras i den carneten efter att ni fått den. Varorna i carneten får inte förändras eller bearbetas i införsellandet. De ska alltså tas ut ur landet i samma skick som de infördes.

Innan resan påbörjas ska tullmyndigheten på hemorten, alternativt på den svenska utreseorten, stämpla carnetens framsida. Varorna på begäran kunna visas upp.

Vid utresan ska svensk tullmyndighet kontaktas och det gula utförselbladet stämplas.

Om varorna inte kan identifieras med tillverkningsnummer eller annan märkning kan tullmyndighet i Sverige märka varorna med plomb, sigill eller stämpel. Tullmyndigheten ska dels i kolumn 7 i carnetens huvudlista ("General List"/"List General") göra anteckning härom, dels på omslagets första sida attestera att varorna överensstämmer med huvudlistan och igenkänningsmärken åsatts.

En ATA-carnets giltighetstid är högst ett år. Trots detta bör carnet-innehavaren vid införsel av varorna till ett visst land begära uppgift om den tidsfrist som gäller för landet ifråga för återutförseln av varorna. Den tid för vilken tillfällig tullfrihet medges kan variera i olika länder och vara kortare än ett år. Utställningsvaror ska exempelvis i regel återutföras inom tre månader efter att utställningen är avslutad.

För transitering genom ett land gäller i regel en kort tidsfrist. Denna anges av tullmyndigheten på den blå transiteringstalongen ("Transit counter-foil"/"Souche de transit"). På samma talong antecknas återutförseln av den tullanstalt över vilken utförseln sker.

Om varorna eller en del av dessa ska stanna kvar i införsellandet, krävas av carnetinnehavaren att före den sista dagen för återutförseln kontakta landets tullmyndighet för att få tillstånd och upplysning om den tullprocedur som ska följas.

Allmänna råd när ni använder en ATA-Carnet

 1. Carnetinnehavaren ska vid in- och utresa i resp. länder se till, att tullen avskiljer rätt formulär och gör nödvändiga anteckningar på kvarvarande talong. Om detta följs vid inresan men inte vid utresan finns inte något bevis för att varorna först ut. Därför måste carnetinnehavaren om så krävs ta initiativet till att återutförselkupongen (Re-exportation voucher/Volet de réexportation) avskiljs och att det blir en notering om utförseln på talongen av tullfunktionär. Om detta inte följs kommer krav på att betala tull för varorna att krävas i efterhand av handelskammaren. Notering av svenska tullen om återinförseln på de gula talongerna kan i den kommande bevisföringen styrka att varorna har utförts från berörda länder.
 2. Carnetinnehavaren bör vid inresan begära uppgift om den tidsfrist som gäller för återutförsel av varorna. Angiven tidsfrist ska noggrant iakttas.
 3. Carneten är en värdehandling och bör därför förvaras tillsammans med övriga värdehandlingar. Förloras carneten finns inte längre något bevis inför importlandets tullmyndigheter om vilka varor som förts in och återutförs. Det gäller även om en ny carnet utfärdas.
 4. Om en carnet kommer bort eller förstörs medan varor befinner sig i ett land dit de förts in med en carneten, ska detta omedelbart meddelas till den handelskammaren. Handelskammaren kan då utfärda en ny carnet.
 5. Skulle varorna genom stöld eller på annat sätt gå förlorade i utlandet bör tull- och övriga införselavgifter regleras med importlandets tullmyndigheter före carnetinnehavarens utresa. Sker inte det kommer avgiften att senare utkrävas genom handelskammaren.

Tabell över tillämpningen av ATA-konventionen och avgifter för ATA-carneter hittar du här (Stockholms Handelskammare)

Tullkonventioner som länder där ATA-Carnet gäller har förbundit sig till

De länder som anslutit sig till ATA-konventionen förbinder sig att godta ATA-carneter för varor som tillfälligt införes enligt

 1. tullkonventionen den 8 juni 1961 om tillfällig införsel av yrkesutrustning;
 2. tullkonventionen den 8 juni 1961 rörande lättnader vid införsel av varor, avsedda att visas eller användas vid utställningar, mässor, möten eller liknande evenemang.
 3. Länder som är anslutna till ATA-konventionen kan även godtaga ATA- carneter för varor som införes tillfälligt enligt
 4. konventionen den 7 november 1952 för underlättande av import av varuprover och reklammaterial;
 5. konventionen den 1 december 1964 om välfärdsmateriel för sjöfolk;
 6. konventionen den 4 juni 1954 rörande vägfordon för privat bruk; gäller även reservdelar som införs för reparation av ett visst förut tillfälligt infört fordon;
 7. konventionen den 18 maj 1956 rörande vägfordon för kommersiellt bruk; gäller även reservdelar som införs för reparation av ett visst förut tillfälligt infört fordon;
 8. konventionen den 6 oktober 1960 om emballage;
 9. konventionen den 8 juni 1970 om pedagogisk materiel;
 10. konventionen den 11 juni 1968 om vetenskaplig utrustning;
 11. konventionen den 18 maj 1956 om införsel för enskilt bruk av luftfartyg och nöjesbåtar

De länder som anslutit sig till ATA-konventionen kan även godkänna ATA-carneter för transitering.

Övrigt

 • ATA-carnet utfärdas under förutsättning att samtliga handlingar är korrekta.
 • Handelskammaren kan kräva säkerhet för utfärdande av ATA-carnet.
 • Handelskammaren förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på företag vid utfärdandet av ATA-carnet.
 • För vidare information, kontakta handelskammaren.