Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Norge

Det här är ett exempel på hur landinformationen i Skeppningshandboken är uppställd.

en bild

Innehåll:
Tullförhållanden, Exportdokument, Transportkrav, Produktkrav, Adresser  

ISO-landkod:NO Folkmängd:ca 5,2 miljoner Huvudstad:Oslo Språk:Norska Valutakod:NOK Valuta:Norska Kronor Aktuell valutakurs:Dagsaktuella valutakurser Rek. Faktureringsvaluta:SEK eller NOK Tid:GMT +1 timme Frihandelsavtal med EU:Ja, EFTA Ease Of Doing Business Index:http://www.doingbusiness.org/rankings  

Observera

 • Viss information återfinns på norska tullmyndighetens hemsida.
 • När det gäller vissa tullfrågor vid import som görs av norskregistrerade utländska företag (NUF), läs här.

tullförhållanden

Särskilda importregler

De flesta varor kan importeras utan restriktioner. När det gäller förbud och restriktioner vid import, läs här.

Tullar och avgifter

Den norska tulltaxan är i likhet med den svenska baserad på HS-nomenklaturen. Tullarna är i huvudsak värdetullar, som i princip beräknas på varans CIF-värde eller motsvarande. Tullförmåner medges för varor med ursprung enligt de avtal om frihandel som Norge ingått med EU och ett antal andra frihandelsparter.

Norge är medlem i EFTA (European Free Trade Association) tillsammans med Island, Liechtenstein och Schweiz.

Sedan 1 januari 2017 ska inte längre företag som är registrerade för mervärdesskatt deklarera mervärdesskatt (M.V.A - Merverdiavgift) i importdeklarationen utan istället ta upp den i den ordinarie mervärdesskatteredovisningen som för inrikes M.V.A. Företag som inte är registrerade för M.V.A. och privatpersoner betalar fortfarande mervärdesskatt till tullmyndigheten som tidigare. Läs mer här.

För vissa varor tas en s.k. særavgift ut och för vissa livsmedel tas en s.k. forskningsavgift ut.

Importtullar och importavgifter/-skatter återfinns även i EU:s tulldatabas.

Införtullning och lagring

Ett tullager ska vara en godkänd plast av norska Tullverket. Så länge varna inte utgör någon fara kan alla varor lagras på tullager. Tullagervaror måste registreras i särskilt tullagerregister. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge varor kan ligga på tullager. När varorna tas ut från tullager ska de anmälas till ett tullförfarande.

Varuprover

Norge tillämpar GATTs konvention för förenkling av införsel av varuprover och reklammaterial, vilket bl.a. medför att prover utan värde kan införas tullfritt. Prover med handelsvärde kan införas mot att deposition av eller säkerhet för ett belopp motsvarande tull och andra importavgifter ställs vid importtillfället. Vid återutförseln återbetalas depositionen eller annulleras säkerheten. För prover med handelsvärde kan dock ett enklare förfarande tillämpas, se under ATA-carneter.

Frihandel

EU har ett frihandelsavtal med Norge, läs mer i frihandelsguiden.


EXPORTDOKUMENT

Handelsfaktura

Handelsfaktura bör tillställas mottagaren i minst tre exemplar. Fakturan ska innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adresser, datum för fakturans utfärdande, orderdatum, kollis märken, nummer, antal och slag, en noggrann varubeskrivning och nettomängden för varje varuslag (vikt, stycketal, etc.). Det avtalade priset på varorna ska anges tillsammans med uppgift om betalnings- och leveransvillkor och alla övriga försäljningsvillkor, bl.a. uppgift om eventuella rabatter med angivande av rabattens art. Om varan faktureras i kronor måste alltid anges om priset avser svenska, norska eller danska kronor.

Tull/Konsulatfaktura

Finns ej.

Packlista

Behövs inte om fakturan innehåller alla uppgifter som en packlista normalt sett innehåller.

Ursprungscertifikat

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration erfordras för att tullförmån enligt de avtal om frihandel som nämns ovan under "Tullförhållanden" ska medges. Genom dessa dokument intygas att varan har status som s.k. ursprungsvara enligt dessa avtal. Det åligger exportören att vid kontroll kunna bevisa varans ursprungsstatus. Se vidare under Ursprungsintyg och i Frihandelsguiden.

Särskilda certifikat och intyg

Sundhetsintyg utfärdat av hälsovårds- respektive växtskyddsmyndighet i Sverige erfordras vid leverans av levande djur och produkter därav samt växter och växtdelar.

Övriga intyg m.m., se EU:s "Procedures and Formalities".

Legalisering av dokument

Krävs inte.


TRANSPORTKRAV

Transportförsäkring

Inga inskränkningar vid val av försäkringsbolag.

Transportmärkning

Se under Transportmärkning.

Transportdokument

Transportdokumenten utfärdas i det antal och på det sätt som föreskrivs av köparen och transportören.

Vid postförsändelser ska adresskortet åtföljas av tulldeklaration i ett exemplar på svenska. Vid kommersiella försändelser ska två exemplar av handelsfakturan bifogas adresskortet.


Produktkrav

För vissa varugrupper - främst konsumtionsvaror - finns omfattande bestämmelser om olika produktkrav. De kan exempelvis gälla uppfyllande av viss standard eller märkning av varor. I många fall är det lämpligt att inhämta uppgifter om eventuella produktkrav direkt från importören. En annan möjlighet är att söka information genom Business Sweden.

Märkning av varor

Enligt den norska varumärkeslagen är det förbjudet att på varor, avsedda att försäljas inom landet, eller på deras emballage anbringa oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning.

Särskilda märkningsbestämmelser gäller för vissa varor - främst livsmedelsprodukter - för vilka utfärdats detaljerade föreskrifter om tillverkning, handel etc. Berörda varor är bl.a. konserver, saft, ättika och ättikessenser, ägg, fjäderfä, smör, ost, honung, potatis, margarin, margarinost, fettemulsioner, målarfärger,lacker, lim och liknande produkter innehållande organiska lösningsmedel samt skodon. För dessa produkter föreskrivs i de flesta fall att märkning skall ske med bl.a. uppgift om ursprungsland och tillverkarens namn. Föreskrifterna är dock synnerligen varierande både beträffande omfattning och innehåll. Det är därför av vikt att exportören för varje särskild produkt undersöker vilka bestämmelser som måste iakttas.

Särskilda föreskrifter för märkning av paketerade livsmedel har utfärdats. Bestämmelserna föreskriver bl.a. att livsmedel och drycker, som är förpackade i konsumentförpackningar, skall märkas på norska eller ett språk som i stavningen liknar norska med:

 1. Livsmedlets namn
 2. Ingredienslista
 3. Ingredienser eller tekniska hjälpämnen som kan förorsaka allergier
 4. Livsmedlets vikt eller volym samt eventuellt antal
 5. Hållbarhetdatum eller sista förbrukningsdag
 6. Särskilda villkor för förvaring och/eller användning
 7. Namn och eventuellt firmanamn och adress på den som har producerat, importerat och/eller paketerat varan, och/eller adress på den för vars räkning detta är gjort
 8. I vissa fall ursprungsland samt bruksanvisning
 9. Specificerad faktisk alkoholvolym för drycker med mer än 1,2 volymprocent alkohol
 10. Näringsdeklaration

För textilvaror gäller särskilda märkningsbestämmelser enligt vilka alla textilvaror - med vissa undantag - skall märkas med:

 1. Fiberinnehåll enligt närmare specifikation.
 2. Namn, eventuellt firmanamn och adress på den som har importerat och/eller märkt varan och/eller namn och adress på den för vars räkning märkningen är utförd.
 3. Skötselföreskrifter.

Förpackningsbestämmelser

Sedan 2009 krävs att allt träemballage som medföljer vid export till Norge ska vara behandlat och märkt enligt den internationella standarden ISPM 15. Läs mer här

Norge har infört den s.k. Gröna Punkten på emballage. Det är dock inte obligatoriskt men om emballaget bär denna symbol måste man vara ansluten till Materialretur A/S. Normalt är det importören som skall vara ansluten. Den som använder emballage som bär denna symbol på andra marknader och börjar sälja även till Norge måste således observera detta anslutningskrav

Se vidare under Exportförpackning.

Certifiering och registrering

Exempel på miljöcertifieringar är
• Fairtrade Norge
• Miljømerking Norge (Svanen)
• DebioInfo
• Miljøfyrtårn


Adresser

Adress m.m. till svenska ambassader och konsulat utomlands återfinns här.

Adress m.m. till Business Swedens kontor utomlands finns här.

Adress m.m. till utländska ambassader i Sverige återfinns i "Diplomatlistan".