Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Betalningar Kina

 

en bild


KREDITINFORMATION

Årsredovisningar är sällan tillgängliga. Vissa grundläggande företagsuppgifter kan dock hämtas från National Public Credit Information Publicity System (http://gsxt.gdgs.gov.cn/).

Det finns även kreditinstitut som kan tillhandahålla mer detaljerade information om företag, i vissa fall även finansiell information. Sistnämnda beror dock på vilka uppgifter lokala skattemyndigheter har tillgång till. Grundläggande information kan fås inom 10 dagar, finansiell information tar cirka 20 dagar att få. .

VALUTARESTRIKTIONER

Den kinesiska valutan CNY är inte fullt konvertibel. Kinesiska importörer är tillåtna att köpa utländsk valuta för importtransaktioner avseende varor och tjänster men importtransaktionen måste kunna styrkas.

Handel med utländsk valuta kontrolleras av State Administration of Foreign Exchange (SAFE). SAFE har utformat en policy för de krav som bör uppfyllas innan konvertering och remittering av utländsk valuta kan ske. Kinesiska banker är skyldiga att följa de regler som fastställts av SAFE och granska alla nödvändiga dokument som kontrakt och fakturor innan konvertering av CNY kan ske till aktuell utländsk valuta för betalning av utländska fakturor. För vissa typer av betalningar kan godkännande från SAFE krävas.

Betalning i CNH (China Offshore Spot) är tillåten för export/import av såväl varor som tjänster. Kontakta er bank för mer information.

BETALNINGSFORMER

Ren betalning

Förekommer. Betalningsdröjsmål kan dock inträffa. Kassarabatter är ej tillämpliga.

Att erlägga 15% -  30% av kontraktsbeloppet i förskott är vanligt. En förskottsgaranti utställd av svensk bank är ett krav.

Om förskottsbetalningen sker mer än 30 dagar före att godset importeras (t ex 40 dagar) måste information om förskottsbetalningen skickas till det lokala växlingskontoret för kontroll, inom 30 dagar efter det att förskottsbetalningen genomförts.

Dokumentinkasso

Förekommer. Betalningsdröjsmål kan dock inträffa. 

Remburs

Remburs är vanligt förekommande i Kina och det är också vår rekommendation att begära betalning mot remburs och då gärna bekräftad av svensk bank (ofta ensidigt bekräftade). Riskpremien är relativt låg på Kina så med en bekräftad remburs erhålles en bra risktäckning. Remburser förekommer också i viss utsträckning från små och nya affärsbanker. Kontrollera den kinesiska banken med Er svenska bank innan rembursen öppnas.

Avistaremburser dominerar. Kredittider längre än 90 dagar förekommer sällan då dessa kräver särskilt tillstånd från SAFE. Remburser från Kina är oftast betalbara i Kina. Betalning inom sju till femton dagar efter dokumentpresentation i Kina. Betalbarhet utanför Kina accepteras om varan är mycket begärlig. Kontrollera rembursen mot det kommersiella kontraktet/offerten så att dessa stämmer överens.

Kina har anslutit sig till ICC-reglerna. Kontrollera att remburstexten refererar till dessa regler.

DRÖJSMÅLSRÄNTA

Det blir allt vanligare med en dröjsmålsränteklausul i avtal med Kina. Dröjsmålsräntan ligger normalt på 0,1 - 0,5% per dag vid utebliven betalning. Dröjsmålsräntan måste specificeras i kontraktet.

GARANTIER

Direkta O/D garantier enligt URDGs regelverk är mest förekommande. URDG 758 är tillämplig.

En remburs är att föredra framför en betalningsgaranti för att täcka kreditrisken.

VÄXEL

Vanligt förekommande vid inhemsk försäljning dock inte vid internationell handel.

EKN:S LANDPOLICY

November 2018: Premieklass 2.

Se vidare under rubriken Risker och risktäckning Exportkreditnämnden.

KREDITFÖRSÄKRINGSBOLAG

Atradius

Öppet.

Euler Hermes Sverige

Öppet.

ANDRA SÄKERHETER

Det finns en lag om säkerheter. Processerna för att registrera och etablera rätt i säkerheterna är dock komplexa och decentraliserade. Centrala register saknas.

RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

Påminnelse- och inkassorutiner

Inkassometoder förekommer ej.

Preskriptionstiden är 2 år.

VERKSTÄLLIGHETSÅTGÄRDER

Verkställighet av privaträttsliga domar:

Det finns ingen överenskommelse mellan Sverige och Kina om verkställighet av privaträttsliga domar.

Kina införde en moderniserad konkurslag 2007, men konkursinstitutet används relativt sällan och utländska fordringsägares möjligheter att få rätt är osäker.

Verkställighet av skiljedomar:

Kina har tillträtt New York-konventionen från 1958 angående erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar. Se avsnittet Rättsliga åtgärder.

ÖVRIGT:

Kina är medlem i WTO, ADB, IMF, IBRD och IFC.

Numera har flera lokala och utländska banker tillstånd att hantera import/exportaffärer.

För export av utrustning som skall installeras kvarhålls vanligen ca 10% av betalningen vilken sedan släpps när köparen undertecknat acceptansprotokoll. Se därför alltid till att denna del av betalningen är säkrad under remburs eller under separat garanti.

Vid försäljning från ett utländskt företag till ett kinesiskt företag som avser varor som är producerade i Kina kan betalning till utlandet ej verkställas enligt kinesisk valutareglering. För att kunna göra betalning till utlandet krävs importdokument (Customs clearance documents). För att erhålla dessa måste varorna passera kinesiska tullen.

Har det utländska företaget ett eget lokalt bolag i Kina är det annorlunda. Normalt är det av denna anledning som många utländska företag som både har produktion och försäljning i Kina, etablerar helägda dotterbolag s k WOFE (Wholly Owned Foreign Enterprises) eller FICE (Foreign Invested Commercial Enterprise). Då sker transaktionen mellan dotterbolaget och den kinesiska kunden och dotterbolagset i Kina kan föra över pengar till moderbolaget i utlandet.

Vid export av tjänster till Kina dras 6% av fakturavärdet av som "Value Added Tax" och erläggs av den kinesiska importören. Tänk på att ta höjd för detta redan i prisförhandlingarna.  Det förekommer också en Witholding Corporate Income Tax (CIT) som uppgår till 25% av uppskattad vinst (s.k. deemed profit som fastställs av kinesiska skattemyndigheter och uppgår till mellan 15% till 50%). Oftast uppgår denna "CIT" till ca 10% av fakturavärdet. Det vanliga är att det är den svenska exportören som tar denna kostnad då de sen kan dra av kostnaden enligt ett avtal mellan Kina och Sverige. 

Kinesiska importörer av tjänster måste lämna in en skattedeklaration till lokal skattemyndighet när en enskild affär är på mer än 50.000USD.

Var uppmärksam på att regler angående valutareglering och skatter ändras ofta.

Det förekommer att kinesiska företag vill ha betalning in på en medarbetares privatkonto för att företaget ska slippa skatt. Detta bryter mot kinesisk lag. Ett seriöst kinesiskt bolag bör ha ett konto som kan ta emot pengar från utlandet.

Den tidigare brittiska kronkolonin Hongkong tillhör Kina sedan den 1 juli 1997. Även om Hongkong är en del av Kina så betraktas fortfarande handel mellan Hongkong och fastlands Kina som en internationell affär. Hongkong redovisas i ett separat avsnitt.