en bild

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

closing-white
08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Betalningar Kina

flag_0100_kina


KREDITINFORMATION

Bokslut är sällan tillgängliga. Det finns dock ett antal kreditupplysningsföretag ( t ex Bank of China) som kan ta fram basuppgifter om de omfrågade företagen. För detaljerad kreditupplysning krävs fortfarande det omfrågade företagets godkännande. Basinformation kan tas fram på ca 10 dagar.

VALUTARESTRIKTIONER

Den kinesiska valutan CNY är ej fullt konvertibel. Kinesiska importörer är tillåtna att köpa utländsk valuta för importtransaktioner avseende varor och tjänster. Alla importtransaktioner skall dock godkännas av State Administration of Foreign Exchange (SAFE).

Fakturering kan även ske i CNY vid handel med Kina. Vid export till Kina och fakturering sker i CNY, måste den kinesiska handelspartnern vara registrerad hos Centralbanken (People's Bank of China). Sedan 2010 är betalning i CNY vid export/import tillåtna mellan alla länder/regioner och 20 pilot provinser i Kina, om affären avser handel med varor och tjänster. 

Betalning i CNH (China Offshore Spot) är också tillåten för export/import av såväl varor som tjänster. Kontakta er bank för mer information.

BETALNINGSFORMER

Ren betalning

Vanligt förekommande. Betalningsdröjsmål kan dock inträffa. Kassarabatter är ej tillämpliga.

Att erlägga 15% i förskottsbetalning är vanligt. Om förskottsbetalningen överstiger 15% av kontraktsvärdet eller att beloppet i fråga överstiger 100.000USD måste transaktionen godkännas av SAFE. Det krävs också att en svensk bank ställer ut en förskottsgaranti.

Den kinesiska importören behöver en proformafaktura och ett köpekontrakt för att kunna verkställa en förskottsbetalning oavsett belopp.

Dokumentinkasso

Förekommer i ökad omfattning särskilt i de kustnära provinserna. Betalningsdröjsmål kan förekomma.

Remburs

Rekommenderas och då gärna bekräftad (ofta ensidigt bekräftade). Riskpremien är relativt låg på Kina så med en bekräftad remburs erhålles en bra risktäckning. Remburser förekommer också i viss utsträckning bland de små, nya affärsbankerna. Kontrollera banken med Er svenska bank innan rembursen öppnas.

Avistaremburser dominerar. Kredittider längre än 90 dagar förekommer sällan då dessa kräver särskilt tillstånd från SAFE. Remburser på Kina är oftast betalbara i Kina. Betalning inom sju till femton dagar efter dokumentpresentation i Kina. Betalbarhet utanför Kina accepteras om varan är mycket begärlig. Kontrollera rembursen mot det kommersiella kontraktet/offerten så att dessa stämmer överens.

Kina har anslutit sig till ICC-reglerna. Kontrollera att remburstexten refererar till dessa regler.

DRÖJSMÅLSRÄNTA

Det blir allt vanligare med en dröjsmålsränteklausul i avtal med Kina. Dröjsmålsräntan ligger normalt på 0,1 - 0,5% per dag vid utebliven betalning. Dröjsmålsräntan måste specificeras i kontraktet.

GARANTIER

Direkta O/D garantier enligt URDGs regelverk är mest förekommande. URDG 758 är tillämplig.

En remburs är att föredra framför en betalningsgaranti för att täcka kreditrisken.

VÄXEL

Vanligt förekommande vid inhemsk försäljning dock inte vid internationell handel.

EKN:S LANDPOLICY

Juni 2017: Premieklass 2.

Se vidare under rubriken Risker och risktäckning Exportkreditnämnden.

KREDITFÖRSÄKRINGSBOLAG

Atradius

Öppet.

Euler Hermes Sverige

Öppet.

ANDRA SÄKERHETER

Det finns en lag om säkerheter. Processen för att registrera och etablera rätt i säkerheter är dock komplexa och decentraliserade. Centrala register saknas.

RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

Påminnelse- och inkassorutiner

Inkassometoder förekommer ej.

Preskriptionstiden är 2 år.

VERKSTÄLLIGHETSÅTGÄRDER

Verkställighet av privaträttsliga domar:

Det finns ingen överenskommelse mellan Sverige och Kina om verkställighet av privaträttsliga domar.

Kina införde en moderniserad konkurslag 2007, men konkursinstitutet används relativt sällan och utländska fordringsägares möjligheter att få rätt är osäker.

Verkställighet av skiljedomar:

Kina har tillträtt New York-konventionen från 1958 angående erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar. Se avsnittet Rättsliga åtgärder.

ÖVRIGT:

Kina är medlem i WTO, ADB, IMF, IBRD och IFC.

Numera har flera lokala och utländska banker tillstånd att hantera import/exportaffärer.

För export av utrustning som skall installeras kvarhålls vanligen ca 10% av betalningen vilken sedan släpps när köparen undertecknat acceptansprotokoll. Se därför alltid till att denna del av betalningen är säkrad under remburs eller under separat garanti.

Vid försäljning från ett utländskt företag till ett kinesiskt företag som avser varor som är producerade i Kina kan betalning till utlandet ej verkställas enligt kinesisk valutareglering. För att kunna göra betalning till utlandet krävs importdokument (Customs clearance documents). För att erhålla dessa måste varorna passera kinesiska tullen.

Har det utländska företaget ett eget lokalt bolag i Kina är det annorlunda. Normalt är det av denna anledning som många utländska företag som både har produktion och försäljning i Kina, etablerar helägda dotterbolag s k WOFE (Wholly Owned Foreign Enterprises) eller FICE (Foreign Invested Commercial Enterprise). Då sker transaktionen mellan dotterbolaget och den kinesiska kunden och dotterbolagset i Kina kan föra över pengar till moderbolaget i utlandet.

Vid export av tjänster till Kina dras 6% av fakturavärdet av som "Value Added Tax" och erläggs av den kinesiska importören. Det förekommer också en Witholding Corporate Income Tax (CIT) som uppgår till 25% av uppskattad vinst (s.k. deemed profit som faställs av kinesiska skattemyndigheter och uppgår till mellan 15% till 50% av fakturavärdet). Hänsyn till detta bör tas redan i prisförhandlingarna. Det vanliga är att det är den svenska exportören som tar denna kostnad då de sen kan dra av kostnaden enligt ett avtal mellan Kina och Sverige. 

Var uppmärksam på att regler angående valutareglering och skatter ändras ofta.

Det förekommer att kinesiska företag vill ha betalning in på en medarbetares privatkonto för att företaget ska slippa skatt. Detta bryter mot kinesisk lag. Ett seriöst kinesiskt bolag bör ha ett konto som kan ta emot pengar från utlandet.

Den tidigare brittiska kronkolonin Hongkong tillhör Kina sedan den 1 juli 1997. Även om Hongkong är en del av Kina så betraktas fortfarande handel mellan Hongkong och fastlands Kina som en internationell affär. Hongkong redovisas i ett separat avsnitt.