Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Kanada

Introduktion:

Kanada är en intressant och prioriterad marknad för många svenska livsmedelsexportörer. Tack vare CETA, frihandelsavtalet mellan EU och Kanada som nyligen trätt i kraft, har svenska exportörer numer "tullfri" tillgång till 36 miljoner kanadensiska kunder. Här kan du läsa mer CETAs påverkan för exporten för livsmedels- och jordbruksprodukter.

Konsumentbeteendet och affärspraxisen på den kanadensiska marknaden liknar mycket den svenska marknaden, vilket gör inträdet på den kanadensiska marknaden ett logiskt steg för svenska företag. Dessutom har en stigande disponibel inkomst hos befolkningen i Kanada lett till en ökad efterfrågan på högkvalitativ europeisk mat. 

Det finns egentligen inga livsmedelsprodukter som är helt förbjudna i Kanada, så länge de är säkra för konsumtion, ej är otillåtet manipulerade, uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder och inte innehåller några farliga ämnen. Vissa livsmedelssektorer har dock striktare krav på  certifieringsprocesser, och vissa grupper av livsmedel omfattas bara till viss del av lättnaderna under CETA. Dessa sektorer är framförallt: mejeriprodukter, fisk och skaldjur, ägg, korn, vete, honung, frukt och grönsaker, kött och fågelprodukter samt bearbetade produkter av frukt, grönsaker och lönn-produkter.

Det kanadensiska livsmedelsinspektionens automatiska importreferenssystem innehåller detaljerad information om de federala importkraven för alla livsmedel. Innan ett företag påbörjar en exportprocess är det att rekommendera att företaget först utvärderar vilka regler och krav som är tillämpliga på deras produkter. Till exempel krävs licenser för import, tillverkning, slakt och hantering av livsmedel. Licenser krävs även för handel mellan provinserna. 

Den kanadensiska livsmedelsinspektionen (CFIA) tillhandahåller alla federala inspektionstjänster relaterade till matsäkerhet, ekonomiskt bedrägeri, handelsrelaterade krav, djur- och växtsjukdomar och skadedjursprogram.

Canada Border Services Agency (CBSA) bistår andra kanadensiska myndigheter med tillsyn och tillämpning av den del av lagstiftningen som är tillämplig vid import av varor. Deras uppgifter innefattar bland annat granskning av importdokumentation för att säkerställa att den uppfyller alla nödvändiga tillstånd, certifikat och licenser. De utför också undersökningar av livsmedelsförsändelser för att verifiera att informationen som presenteras är relevant och korrekt för de importerade varorna.

Det finns få krav på förhandsnotiser till kanadensiska myndigheter från exportören. Importörer är dock skyldiga att meddela den kanadensiska livsmedelsinspektionen om deras avsikt att importera kött, frukt, grönsaker. Det krävs heller ingen särskild anmälan vid export av produkter belagda med kvoter. Exportören bör dock känna till och vara medveten om att produkten är kvotbelagd innan exporten påbörjas. Här kan du läsa mer om Kanadensiska importkvoter.

Om ett företag gör särskilda påståenden om sin produkt, tillexempel rörande produktens egenskaper, produktionsmetoder eller att produkten är godkänd av särskilda certifieringsorgan bör man kontrollera innan vad som gäller på den kanadensiska marknaden. Kanada har till exempel särskilda regler för att produkter ska få kallas "Halal", "Naturlig" eller "Kosher".  Det finns ömsesidiga erkännandeavtal mellan EU och Kanada som behandlar vissa sådana påståenden.  Avtalen tillåter till exempel en produkt som får kallas "organisk" inom EU att även kallas "organisk" i Kanada och vice versa. Dessa produkter kan säljas och marknadsföras i Kanada som organiska, och får ha både den kanadensiska organiska logotypen samt EU: s organiska logotyp.

Information om vilka typer av utfästelser och påståenden som kan göras om produkter som säljs i Kanada finns här.

 

Produktkrav

Märkningsbestämmelser

Allmänna märkningsbestämmelser för livsmedel:

Då Kanada är tvåspråkigt ska all märkning av konsumentförpackningar vara både på engelska och franska. Siffror och nummer betraktas som tvåspråkiga, enheter ska dock presenteras enligt det metriska systemet. För varor som säljs till provinsen Quebec finns ytterligare krav, till exempel ska det franska språket vara mer framträdande än övriga språk.

De centrala märkningskraven för produkter som ska exporteras till Kanada inkluderar:

- Produktnamn (om särskild standard finns för produkten skall namnet på denna standard användas)- Ursprungsland
- Datummärkning och lagringsinstruktion
- Förteckning över innehåll inkluderande allergener, näringsinnehåll, sötningsmedel, tillsatser.
- Nettovikt
- Producentens namn och huvudkontorets adress (Fullständigt juridiskt namn och adress, om  återförsäljaren inte är från Sverige, t ex en kanadensisk återförsäljare, måste återförsäljarnamnet stå med prefixet med antingen ursprungslandet (t ex "Product of Sweden") eller med ett uttalande "Importerat av" på franska och engelska. )
- Grades and standards of identity

Ytterligare märkningskrav finns för utfästelser kring produktionsmetoder, påståenden om hälsoeffekter, gluten, ursprung, bilder, logotyper, varumärken och organiska ämnen

Det finns också livsmedelsspecifika märkningskrav för följande produkter: Alkohol, konfektyr, choklad och snacks, mejeri, bearbetade och skalade ägg, daddlar och oljor, fisk och skaldjur, särskilda dietprodukter, färsk frukt och grönsaker, korn och bakprodukter, honung, barnmat och modersmjöksersättning, lönnprodukter, kött och fågel, bearbetade produkter, salt, transportförpackningar, vatten och is.

Om en livsmedelsprodukt är tillverkad utanför Kanada, måste etiketten visa att produkten är importerad. Denna information kan tillhandahållas på tre sätt:

• Det kanadensiska företagets namn och adress och att produktens ursprungsland är tydlig,
• Den utländska tillverkarens namn och adress, eller
• Det står tryckt på förpackningen "importerat för" eller "importerat av" följt av namnet och adressen på det kanadensiska företaget.

En produkt kan bara ha ett ursprungsland vilket ska vara det land där den sista väsentliga omvandlingen skett. Alla påståenden som görs om ursprunget ska vara sanningsenliga och får inte vilseledande; deklarerar man ursprung i flera länder det kan betraktas som en felaktig deklaration.

Det finns få undantag till märkningsbestämmelserna. Under vissa omständigheter kan produkter som anses vara "testprodukter" undantas i upp till ett år från de tvåspråkiga märkningskraven. Läs mer här. För att få ett sådant undantag måste den återförsäljare som avser att genomföra testmarknadsföring se till att:

• produkten i fråga inte tidigare har sålts i Kanada,
• Produkten skiljer sig väsentligen från någon annan som säljs i Kanada med avseende på komposition, funktion, tillstånd eller förpackningsform.
• Den befintliga märkningen på produkten uppfyller de detaljerade kraven i lagstiftningen, förutom de bestämmelser som gäller tvåspråkig märkning och standardisering av behållare.

Det finns även specifika regler med gällande typsnitt, bredd på placering, ordning av objekt och färgning. Dessa föreskrifter kan du läsa mer om här.    

Nyttiga länkar rörande konsumentförpackningar och märkningsbestämmelser

Guide till regler rörande konsumentförpackningar och märkningsbestämmelser 

The Consumer Packaging and Labelling Act 

Information om märkning från Canadian Food Inspection Agency

Märkningskrav för alkoholhaltiga drycker

En alkoholhaltig dryck (kanadensisk definition) anses vara en dryck som innehåller 1,1 volymprocent volymprocent. Produktspecifika regler finns för nästan alla typer av alkoholhaltig dryck som säljs, inklusive men inte begränsat till alla typer av ande, alkoholbaserade drycker, viner, cider, öl och malt.

Företag som vill exportera alkoholprodukter till Kanada bör studera följande länk där märkningskraven finns väl definierade. Men märkningen ska minst innehålla: 

- Namn på produkten (beskriver produkten, ex. "drink", "spirit" etc.)
- Företagsnamn och adress
- Net kvantitet i metrisk enhet
- Alkohol i volymprocent:
Alla alkoholhaltiga drycker som innehåller 1,1 volymprocent eller mer volymprocent måste ange mängden alkohol som finns i produkten. Alkoholinnehållsdeklarationen måste anges som "X% volymprocent" eller förkortas "X% alc./vol. Punkter måste följa båda förkortningarna
- Hållbarhetstid (om kortare än 90 dagar)
- Ursprungsland

Företag som vill exportera alkohol produkter till Kanada bör studera märkningsbestämmelserna närmare här

Tillsatser

Användningen av tillsatser i livsmedel är strikt kontrollerad i Food and Drugs Act and Regulations. Tabellerna för livsmedelstillsatser i avdelning 16 av nämnda lag föreskriver vilka tillsatser som får användas, i vilka livsmedel de får användas, för vilka ändamål och i vilka mängder. Denna förteckning över godtagbara livsmedelstillsatser och övriga krav kan skilja sig från de som gäller för USA och andra länder. Produkter som innehåller ej tillåtna livsmedelstillsatser kan förvägras tillträde in i Kanada.

Lista över tillåtna tillsatser.
Lagstiftning om tillåtna tillsatser
Tillåtna färgämnen i Kanada

Kosttillskott:
Vitaminer och/eller mineraltillskott regleras som läkemedel i Kanada. Typiskt sett granskas dessa  produkter mycket noggrant. Produkterna betraktas typiskt som naturhälsoprodukter (NHP) och tillsyn bedrivs av myndigheten Therapeutic Products Directorate of Health Canada.

För att kunna säljas lagligt i Kanada måste alla naturhälsoprodukter ha en produktlicens, och de kanadensiska som tillverkar, paketerar, märker och importerar dessa produkter måste ha licenser.

Läs mer om hälsoprodukter här.

Nya livsmedel
Bestämmelserna om nya livsmedel i Food and Drugs Act och Regulations (Division 28) 
ställer upp en tydlig och strikt process för att utvärdera säkerheten hos nya livsmedel. Innan en producent eller importör kan marknadsföra eller sälja nya livsmedel i Kanada är de skyldiga att underrätta Health Canada om deras avsikt att marknadsföra och sälja sådana produkter
.

Generell information om nya livsmedel.
Exempel på beslut om nya livsmedel

Produktprover (för tex mässor, tester, reklam och marknadsföring)
Det finns vissa undantag från kraven ovan. Detta gäller vid import av små mängder av en produkt som endast är avsedda som produktprover eller som i annan form ska delas ut gratis vid mässor, utställningar eller liknande evenemang. Vissa kategorier av livsmedel kräver dock ändå certifiering trots att de är produktprover, till exempel gäller särskilda regler för kött, frukt och grönsaker, frön, potatis, honung, lönnprodukter, ägg och mejeriprodukter. 

Läs mer på Centre of administration for Permissions hemsida.

Återvinning/Retursystem

Om produktförpackningen marknadsförs som biologiskt nedbrytbar eller återvinningsbar måste den också uppfylla kraven för detta. Återvinning hanteras generellt av kommunala organ som oftast har sina individuella sätt att hantera avfall. Det finns för närvarande en nationell strategi för hantering av återvinningsavfall, kraven som denna strategi medför är dock inte obligatoriska för importerade varor.

Kanadensiska nationella standarder för återvinning av förpackningsmaterial

TULLAR, MOMS OCH ANDRA SKATTER

Som nämnts ovan kan svenska exportörer numer tillämpa frihandelsavtalet mellan Kanada och EU, CETA, vilket har eliminerat 98% av tullarna mellan Kanada och EUs medlemsländer. Inom livsmedels- och dryckesindustrin kan nu 92 % av all europeisk export importeras tullfritt i Kanada så länge de uppfyller ursprungsreglerna. Ett antal livsmedelsprodukter, som till exempel europeisk ost, har dock belagts med exportkvoter. Detta innebär att export kan ske tullfritt fram till att kvoten är den aktuella produkten är fylld. 

Den federala mervärdesskatten i Kanada kallas GST (Goods and Services Tax) och debiteras med 5 %. Utöver GST tillämpas också den en provinsiell försäljningsskatt (PST) som kan variera mellan provinserna allt från 0 % -10 %. Vissa provinser presenterar skatterna separat medan andra har kombinerat dem och listar de som en harmoniserad försäljningsskatt (HST). Läs mer om VAT här.

Vissa varor är även belagda med punktskatter, till exempel sprit, vin, tobaksvaror och öl. När dessa varor importeras till Kanada betalas tullen av importören när varorna kommit in i landet. Dessa skatter samlas in i samverkan av den kanadensiska tullen CBSA och Canadian Revenue Agency. Läs mer om de kanadensiska punktskatterna här och om punktavgifter för importerade produkter här.

Ekologiska produkter och certifieringar

Ekologiska produkter

Den ekologiska livsmedelsmarknaden i Kanada har mer än tredubblats sedan 2006, och är framförallt stark i de yngre målgrupperna där "Millenials" står för hela 83 % av köpen av ekologisk mat och dryck. År 2017 uppskattades att 66 % av kanadensarna köper minst en organisk produkt varje vecka (56 % år 2016). Den organiska inköpstrenden är starkast i British Columbia och Vancuouver samt i de i de köpstarka städerna Toronto och Montréal. För exporterande företag är den förpackade livsmedelsindustrin av särskilt stort intresse, eftersom de vanligtvis har längre hållbarhetstid och lättare kan skickas över Atlanten. Den organiska förpackade livsmedelsindustrin förväntas att uppnå en omsättning på 1,3 miljarder CAD år 2021 med en CAGR på 9 %. Business Swedens Toronto-kontor fokuserar särskilt på export av cider, kryddor, produkter, juice, färdiga måltider och sprit som har organiska komponenter.

Ekologiska jordbruksprodukter som produceras och bearbetas i EU och certifieras enligt EU:s organiska certifieringar accepteras som organiska i Kanada utan ytterligare certifiering enligt villkoren i EU-Kanada Organic Equivalency Arrangement. Produkter kan säljas, märkas och marknadsföras i Kanada som organiska och kan då marknadsföra både den kanadensiska organiska logotypen samt EU:s organiska logotyp. För att kunna säljas i Kanada måste etiketten innehålla namnet på det organiska certifieringsorganet (EU:s kontrollorgan) och uppfylla alla övriga märkningskrav. Ekologiska produkter som exporteras till Kanada måste åtföljas av ett organiskt intyg utfärdat av en EU-kontrollmyndighet.

European Union - Canada Organic Equivalency Arrangement (EUCOEA)

Certifierade EU kontrollorgan och myndigheter som är erkända i Kanada

Det är den kanadensiska livsmedelsinspektionen (CFIA) som reglerar användningen av den kanadensiska organiska logotypen. Användningen av den organiska logotypen är frivillig men när den används är den underkastad kraven i regelverket för organiska produkter. Endast produkter vars innehåll till 95 % eller mer kan klassificeras som organiskt och har certifierats enligt Canadian Organic Regime's krav får använda logotypen. För mer information läs här.

en bild

 

Det finns flera olika certifieringar som företag kan använda sig av för att framhäva sin produkts unika funktioner på den kanadensiska marknaden. Det finns dock ingen generell certifiering som kan rekommenderas till företag som startar verksamhet i Kanada. Vad som är viktigt är dock att man ser till att alla påståenden om innehåll som görs om produkten är korrekta. Läs mer här.

Kontaktuppgifter och mer information

Food Inspection Agency (CFIA)

Agriculture and Agri-Food Canada

Candian Revenue Agency

Health Canada

Läs gärna Business Swedens rapport om den organiska livsmedelsindustrin i Kanada här.

 

Uppdaterad: 9 jul 2018