Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Livsmedel och transporter

Livsmedelstransporter är komplexa och det finns ofta inga färdiga lösningar som tar hänsyn till de speciella krav som ställs. Noggrann planering krävs, I synnerhet när godset behöver transporteras och förvaras under ett speciellt temperaturintervall, eller där tidskrav ställs, t.ex. på grund av hållbarhetsfrågor. För exportören är det viktigt att välja rätt transportsätt och rätt transportör, och att man är tydlig I de uppgifter som lämnas till transportören.

 Generella uppgifter

Liten checklista över några generella uppgifter som kan behövas för livsmedelstransporter:

Vilka formaliteter kan behöva ordnas i Sverige?
Formaliteter i Sverige kan t.ex. vara sundhetsintyg, eller ISPM15-märkning av tillhörande träemballage.

Vilka formaliteter kan behöva ordnas i mottagarlandet?
Formaliteter i mottagarlandet kan t.ex. vara olika certifikat och intyg som behövs för införtullningen, eller registrering vid myndighet, som t.ex. registrering hos FDA för export till USA.

Transportförpackning
Förpackningen är viktig - anpassa den för aktuellt transportsätt

Märk noggrant, i synnerhet om det är en temperaturkontrollerad transport

Skeppningsinstruktioner – Ska finnas både på godset och skickas per mail
Se till att er instruktion är klar och tydlig och ger transportören alla uppgifter som kan behövas, t.ex. mottagare, avsändare, temperaturintervall, luktkrav vid samlastning, krav på temperaturlogg etc.

     Bäst före – datum

 •      Tänk på avgångsfrekvens och anpassa efter avgångsdatum
 •      Tänk på total transittid inklusive förtullning och andra formella processer
 •      Tänk på vilken tid som behöver läggas till för formaliteter i båda länderna

Information om er mottagare
Tänk på att inhämta och vidarebefordra information om er mottagare och om hur leverans ska ske och se till att ta med denna information i avtal, i skeppningsinstruktionen och på fraktsedel. Sådan information kan till exempel vara krav på själva leveransen (öppettider, maxhöjd på levererande bil, föravisering etc.) Om ni lastar med två pallar ställda ovanpå varandra (dubbelstackning), är det viktigt att försäkra sig om att mottagaren kan ta emot godset lastat på detta sätt.

Olika livsmedelstransporter ställer olika krav

Temperaturkrav eller inte?
Livsmedel som inte behöver temperaturkontroll kan i stort sett gå som vanligt gods, även om man bör vara noga med vilket annat gods livsmedlen samlastas med, och i förekommande fall tänka på att de totala transittiderna inte bör bli för långa med hänsyn till produktens livslängd.

Livsmedel som behöver temperaturkontroll kräver en kontinuerlig kedja där samtliga länkar håller utsatt temperaturintervall – både under transporter och under terminaltid. Olika temperaturintervaller innebär olika krav och förutsättningar för transporten.

Temperaturkontrollerade transporter erbjuds inte av alla transportörer och inte till alla destinationer eller i alla transportlösningar. Prisbilden ser också annorlunda ut än för gods som inte har temperaturkrav. Det är därför väsentligt att undersöka vilka transportalternativ som står till buds före försäljning till nya destinationer, så att man vet vilket transportpaket det är möjligt att erbjuda. Avgångsfrekvens och transittid blir extra viktiga faktorer vis samlastning då samlastningsmöjligheterna kan vara begränsade till vissa destinationer.

I dessa fall är det extra viktigt att era instruktioner till transportören är kompletta och att er märkning av godset är helt tydlig, samt att förpackningen är anpassad till den transport som är aktuell.

Olika destinationer
Det ställs olika krav på transporten beroende på destination – distribution inom närområdet är en enklare process än en transport till fjärran länder.

Inrikes
Sverige (och Norden) har ett relativt väl utbyggt distributionssystem, framför allt med vägtransporter. En del större transportnät har en ansenlig del av inrikesmarknaden, även vad gäller temperaturkontrollerade transporter. Regionala åkare kan ofta i samverkan med kolleger lösa transporter även utanför sitt omedelbara område. För närdistribution finns det ofta flera alternativ i de större orterna. Er lokala transportör kan ofta täcka ganska mycket och även ha bra tips för transporter utanför sitt eget område.

Europa
Inom Europa och dess närområde finns ofta flera olika transportalternativ, även om vägtransport också här är det vanligaste transportsättet.

Flera globala logistikaktörer har starka rötter i Europa och några av dessa har speciella avdelningar eller personer som hanterar livsmedelstransporter. Flera större åkerier har också en väl utbyggd europatrafik, och vissa transportörer har specialiserat sig på just livsmedelstransporter. Även en del mindre företag utför transporter till delar av Europa.

Beroende på transportens svårighetsgrad kan det vara svårt att hitta en transportör som kan erbjuda heltäckande lösningar till hela området.

Overseas
Transportmarknaden till mer fjärran länder domineras av globala transportaktörer med omfattande agentnät för sjö- och flygtransporter, även om vissa mindre, ofta specialiserade företag också erbjuder den här typen av transporter. I de fall där de globala transportörsnäten har speciella livsmedelssektioner finns ofta experter på olika destinationer inom organisationen, vilka kan vara till hjälp för livsmedelsexportören.

Vid transporter utanför EU ställs olika krav vid förtullningar till olika länder och det är viktigt att transportören har en hög kompetens i tullärenden, så att man kan undvika att förtullningarna inte går igenom eller tar längre tid än nödvändigt.

Det är också viktigt vid temperaturreglerade transporter att man är säker på att terminalhantering och annan hantering sker i rätt temperatur så att inte kedjan bryts.

För mer avancerade transporter med t.ex. temperaturkrav kan det blir svårt att hitta ekonomiskt gångbara och heltäckande transportlösningar till vissa destinationer.

Konsultera gärna er köpare/importör angående val av transportör/transportlösning – en erfaren importör kan ge bra tips.

Olika transportsätt

Vägtrafik
Vid samlastning behöver man tänka på att livsmedel inte kan samlasta med allt, bl.a. pga. lukt.

Vid Kyl/frystransport är det viktigt att ange temperaturspann för godset.

Om godset lastas i bil/enhet med två temperaturzoner (D/C-enhet), behöver man säkerställa att rätt temperatur hålls. Det är i sådana fall inte att rekommendera att lasta direkt mot mellanvägg då luften behöver kunna cirkulera för att rätt temperatur ska hållas.

Vid transport i egen/hel bil, disponeras ytan helt av er – stäm dock av maxvikt med transportören.

Sjötrafik
Samlastning (LCL – Less than Container Load) kan vara ett bra alternativ vid sjöfrakt av torrgods som klarar en lite längre transporttid. Frakten är normalt betydligt lägre än flygfrakt och minimum är 1 kubikmeter eller 1 ton, där man taxeras efter det högsta beloppet.

All samlastning, även sjö, går via samlastarens terminaler i både export- och importlandet, och godset behöver därför vara väl märkt och packat för att hanteras ett flertal gånger.

Även här gäller att livsmedel inte är lämpligt att samlasta med vilket gods som helst, med tanke på bl.a. lukt och kontamineringsaspekter.

Sjöfrakt i hel container (FCL – Full Container Load) kan vara ett prisvärt alternativ även om man inte har gods till att fylla hela containern. I detta fall disponeras containern helt av er och ni lastsäkrar även godset om containern slutlastas hos er.

Eftersom containern inte samlastas behöver den inte gå via terminaler utan lämnas direkt i hamn, vilket gör att transporttiden blir lite kortare jämfört med samlastning.

För hel container erbjuder flera rederier isolerade och/eller temperaturkontrollerade containers. Man bör boka i god tid

Flygtrafik
Vid flygfrakt vinner man framför allt tid, men även till viss del kontroll. Kostnaden blir normalt sett högre än vid sjöfrakt, men minimum är lägre, vilket gör att det kan löna sig för mindre sändningar

 De flesta transportoperatörer accepterar inte livsmedel i samlastning vid flygtransport, men många tar livsmedel som inte kräver temperaturkontroll för transport under egen AWB. Några åtar sig även temperaturkontrollerad transport, vilket oftast innebär att kylning sker med torr-is. I dessa fall tillkommer en del kostnader för hanteringen av torr-isen, samt för packning och dokumentation enligt reglerna för transport av farligt gods (torr-is är klassificerat som farligt gods).

Gods som skickas med flygfrakt hanteras ofta och det är därför extra viktigt att förpackningen är anpassad efter detta.

Vid flygfrakt är det extra viktigt att tänka på att allt som behövs för införtullning etc. är klart innan godset går iväg – en flygtransport går fort och platshyrorna för gods som blir stående på en flygplats, framför allt om kylrum behövs, är mycket dyra.

För riktigt små sändningar, varuprov och liknande, kan expressförsändelser vara ett bra alternativ. Dessa hanteras av kurirbolag, s.k. integrators, eller kurirdivisioner inom de stora transportbolagen. Även här är det mycket viktigt att alla formaliteter och all dokumentation är klar innan godset går iväg.

Kyl/Fryskedjan
För transporter som kräver temperaturkontroll finns det speciella frågeställningar att ta hänsyn till:

Vägtrafik
Vid bokning av hel enhet anges temperaturintervall och andra nödvändiga upplysningar,

Vid bokning av samlastning bör följande kontrolleras:

 • Finns kylrum på terminalerna?
 • Görs lokal inhämtning med kyl/frys?
 • Görs lokal utkörning med kyl/frys?

Sjötrafik
Vid bokning av hel enhet (container med kylaggregat) bör följande kontrolleras och säkerställas:

Containern måste vara inkopplad:

 • På containerbil
 • I hamn
 • Ombord
 • På mottagarsidan

Om inte enhetens kylaggregat är kopplat till en kraftkälla under hela transporten försvinner effekten av temperaturkontrollen omgående.

Sjöfrakt samlastning av temperaturkontrollerat gods: vi har för närvarande inte kunnat hitta någon transportör som erbjuder detta på reguljär basis för den skandinaviska marknaden.

Flygtrafik
Om torr-is ska användas behöver man räkna med dyr hantering och extrakostnader för farligt gods (Torr-is är klassat som farligt gods). Även här är det väsentligt med en obruten kedja varför följande bör kontrolleras och säkerställas:

Finns kylrum på terminalerna?

Sker lokal inhämtning med kyl/frys-fordon?

Sker lokal utkörning med kyl/frys-fordon?

Olika transportsätt, godsmängder, storlek och frekvens påverkar priset

Vilken kombination av prispåverkande faktorer gäller för er?

En kombination av er kravbild, transportsätt, destination, mängd och frekvens ger prisbilden.

Till exempel är det för en exportör av torrgods inom Europa med relativt stora mängder per gång och frekventa sändningar mycket lättare att hitta bra transportlösningar och lägre priser än för en exportör med infrekventa sändningar av temperaturkontrollerat gods utanför Europa.

För vissa destinationer dit godsströmmarna är små och infrastrukturen är relativt outbyggd, kan det helt saknas transportlösningar för i synnerhet temperaturkontrollerat gods.

Att tänka på vid fraktuppköp
De flesta exportörer tjänar på att vara avtalskund hos någon eller några transportörer.

För att hitta lämpliga transportörer kan man behöva samla kunskap om livsmedelstransporter som nisch. Bra tips och information kan man få från branschförbund och kolleger, era importörer och kunder, era regional och lokala transportörer, och från Business Sweden.

Givetvis bör man inleda samarbetet med sin transportör med rätt förutsättningar. Det är därför viktigt att göra en så noggrann offertförfrågan som möjligt, där man speciellt klargör krav på temperatursspann och transittider. Det är lämpligt att se över sitt transportsamarbete regelbundet, och diskutera igenom kvalitet, prisbild och möjliga förbättringar med sina transportörer.

För att optimera prisbilden bör man som exportör tänka på att större sändningar (där så är möjligt) normalt sett ger lägre fraktkostnad per kilo. Kan mottagaren kanske köpa och ta emot större kvantiteter för varje beställning? Kan ni själva hitta en liknande exportör att samlasta med?

När det gäller livsmedel behöver man även tänka på hållbarhet kontra transittid – tid är pengar då snabbare transporter oftast är dyrare, men kanske ibland nödvändiga.

Kvalitet är en nödvändighet vid livsmedelstransporter, på grund av godsets känslighet. Ju känsligare gods, desto bättre speditör/transportör krävs, gärna en livsmedelsspecialist eller ett företag med egen livsmedelssektion. En god transportör ska kunna ge information om avgångsdagar, transittid, kostnader och alternativ. För många livsmedelsexportörer är det en stor fördel med en fast kontaktperson, som känner till ert gods och era kunder. En väl fungerande avvikelserapportering är extra viktig, då försenat gods kanske måste ersättas omgående.

Mässtransporter  
Vid mässor finns oftast en mäss-speditör utsedd av mässföretaget, som styr hantering på plats och koordinerar inkommande/utgående mässtransporter. Olika specialister på mässtransporter tar ofta fram paketlösningar och ordnar samlastningar till större mässor.

Vid mässor och utställningar ska utställningsgodset oftast inte säljas av på plats, vilket gör att det krävs speciella dokumentlösningar, t.ex. ATA-carnet Se mer information ATA-carnet i vår avgiftsfria nättjänst Exportguiden.

Mässtransporterna är en högserviceprodukt och hur transporten fungerat vid en mässa är inte nödvändigtvis en indikator på hur det fungerar vid framtida vanliga transporter

Leveransvillkor och transportförsäkring

Vem beställer frakten?
Vad har ni avtalat med er kund? Er offert reglerar vad ni erbjuder i form av transportlösning, vilket kan vara en balansgång mellan transportkostnader och marknadens krav. Använd alltid villkor som är internationellt kända och väl definierade, som Incoterms 2010.

De reglerar bland annat följande frågeställningar:

 • Hur långt betalar ni frakten?
 • Tullar och avgifter, vem står för det?
 • Hur långt står ni risken för godset?
 • Vem försäkrar godset under transporten?

er information om exportregler finns i Exportguiden

Transportförsäkring – godset ska alltid försäkras
Speditörens/transportörens skydd är sällan tillräckligt och en transportförsäkring bör tecknas av någondera parten i köpeavtalet. Det kan även vara ett krav i leveransvillkor, avtal eller remburs. En transportförsäkring kan ordnas av eget försäkringsbolag, via transportören, via fristående mäklare och finns i flera omfattningar och upplägg. En grundförsäkring ger bland annat skydd vid gemensamt haveri. Se vidare information om leveransvillkor i Exportguiden.

Skadereklamation
Vid skada är det viktigt att reklamera direkt, skriftligt och dokumenterat, till både transportör och försäkringsgivare, helst med foton av godset och skadan. Spar gods och förpackning oförändrat till dess att ärendet är klart. Att försöka stoppa vidare skada är tillåtet, men inte reparation/förstörelse (om det är nödvändigt att åtgärda godset, kontakta försäkringsbolaget först). Det är förstås också viktigt att hålla kontakt med er kund/leverantör i ämnet!

Transporten en del av produkten
Det kan vara mycket förmånligt att ha en färdig lösning innan ni säljer, både ur kostnadskontrolls-perspektiv och som säljverktyg. Att på förhand veta vilka transportmöjligheter som står till buds ger ett professionellt intryck.

Några punkter att tänka på innan en ny marknad bearbetas:

 • Samla information – kommer marknaden att fungera praktiskt för oss?
 • Ta med dokument - och produktkrav i marknadsundersökningen
 • Ta fram priser och lösningar på transporten
 • Samarbeta med andra exportörer, förpackningsproducenter, transportörer
 • Se över er transportförsäkring vid nya destinationer

Användbara länkar

Exportguiden:

Länkar till ordlistor:

http://www.exportbureau.com/trade_shipping_terms/dictionary.html

http://www.transportation-dictionary.org/Shipping-Dictionary/C/1/

Sea Freight: http://www.cargo1.biz/en/infopages.asp?InfoPageId=34

Air Freight: http://www.cargo1.biz/en/infopages.asp?InfoPageId=35

Länkar för att hitta transportörer:

Branschförbund, Transportindustriförbundet:

http://transportguiden.se/, Compass, Orbit, NordicNet, Eniro m.fl. 

Fråga Business Sweden! 

Business Sweden påtar sig inte något rättsligt ansvar för informationen i materialet eller för skada, direkt eller indirekt, som drabbar användaren eller tredjepart vid användning av materialet.