Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

EU

Inom EU är vissa områden inom livsmedelshandeln harmoniserade. Här nedan har vi samlat ett urval av aktuella regler och lagstiftningar.

EU är en tullunion med fri rörlighet och ömsesidigt erkännande som huvudprinciper. En del av livsmedelshandeln är reglerade genom EU-lagstiftning, t.ex. märkning och tillsatser. Andra delar är inte reglerade av EU-lagstiftning eller så har medlemsländerna tillåtits undantag från denna, då kan istället nationella regler gälla. Därför bör man vid handel med livsmedel inom EU kontrollera både EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.

EES-länderna har valt att följa EU:s livsmedelslagstiftningar.

Här nedan har vi samlat ett urval av de EU-lagstiftning som reglerar livsmedelshandeln. Övergripande information om livsmedelshandel inom EU går att hitta på Kommissionens hemsida.

Akrylamid
Alkohol
Aromämnen
Ekologisk mat
e-märkning
Exportbidrag
Fisk, export av
Frihandelsavtal
GDA-märkning
Handelshinder
Hälsopåståenden om livsmedel
Import/exportlicenser
Kosttillskott
Klimatmärkning
Miljöanpassade produkter
Momsfrågor
Märkning
Produktkrav / standarder
Punktskatter
Religiös slakt
Streckkoder
Strålning av livsmedel
Tillsatser
Länkar E-nummer
Utförsel av vissa fiskarter och fiskprodukter
Ämnen som kommer i kontakt med livsmedel

Akrylamid
Rekommendation om övervakning av akrylamidhalterna i livsmedel.

Alkohol
För att få sälja alkoholhaltiga  drycker till annat EU land ska man vara en godkänd upplagshavare och en näringsidkare med punktskatteregistrering. Utförseln anmäls via EMCS, som är ett elektroniskt system som används då obeskattade alkohol-, tobaks- och vissa energiprodukter transporteras till en behörig mottagare i annat EU-land (samt vid export till tredje land). (Administrativa ledsagardokument på papper får inte längre användas).

Kontakta Skatteverkets alkohol- och tobaksskattegrupp, 010-578 71 99 för mer besked. Se även informationen på Skatteverkets hemsida.

EU ländernas punktskatter på alkohol.

På vilket sätt ska företagen lämna uppgifter vid export?

Aromämnen
Förordning (EG) 1334/2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG.

Ekologisk mat
Förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordning (EEG) nr 2092/91 upphävdes genom förordning (EG) nr 834/2007 med verkan från den 1 januari 2009. Flera av bestämmelserna i den förordningen bör emellertid, efter viss anpassning, fortsätta att gälla och bör därför antas inom ramen för den här förordningen. Av tydlighetsskäl är det lämpligt att fastställa det inbördes förhållandet mellan dessa bestämmelser i förordning (EEG) nr 2092/91 och bestämmelserna i den här förordningen Tillämpningsföreskrifter.

EU-kommissionen föreslår att kravet på obligatorisk märkning med logotyp skjuts på framtiden. Intill dess att en ny logotyp fastställts kommer den "gamla" logotypen att få användas under 2008 och 2009. Användningen av denna logotyp blir, som hittills, frivillig.

Lista på offentliga myndigheter i Europa som utövar kontroll.

Flera tredje länder erkänner ekologiska produkter från EU, däribland Kanada, USA, Japan och Sydkorea, läs mer här.

E-märkning
RISE
Jan-Erik Elander
Mätteknik - Massa, kraft och tryck
tel 033 165498, mobil 0705 135212

Exportbidrag
EU:s exportbidragssystem är borttaget sedan 2012.

Utförsel och export av vissa vildfångade fiskarter från Östersjöområdet
Livsmedelsverkets föreskrifter om utförsel och export av vissa vildfångade fiskarter från Östersjöområdet. 

Frihandelsavtal
Det svenska medlemskapet i EU innebär att en vara från tredje land som förtullas i Sverige kan sändas fritt till ett annat EU-land utan krav på ursprungsregler. Sverige tillämpar alla gemenskapens frihandelsavtal vilket innebär tullättnader vid export till ett antal länder.

Ett ursprungsintyg EUR.1 eller en fakturadeklaration krävs, som visar att en varas ursprung är EU i enlighet med ursprungsreglerna i  respektive frihandelsavtal. Uttömmande information om frihandelsavtalen finns i Frihandelsguiden

GDA-märkning
På svenska ”vägledande dagligt intag". GDA är en märkning som visar innehållet av energi, socker, fett, mättat fett och salt i ett livsmedel. GDA anges per portion och visar samtidigt innehållet i förhållande till den mängd som är passande att äta under en dag. GDA är ett komplement till den kända näringsdeklarationen som visar näringsinnehållet per 100g eller 100 ml.

Handelshinder
Kommerskollegium kan hjälpa företag som får problem med  regler och bestämmelser för export, import eller investeringar i ett annat land. Kommerskollegium kan även hjälpa till vid problem som kan uppkomma vid handeln med andra EU-länder. Problem som beror på att lagstiftningen kring den inre marknaden inte tillämpas riktigt, har nätverket SOLVIT skapats. Det finns ett SOLVIT-center i varje EU/EES-land. Kommerskollegium är Sveriges representant i nätverket. Nätverket har regeringarnas uppdrag att lösa den här typen av problem inom 10 veckor.

Importlicenser/exportlicenser
Import- och exportlicenser krävs för vissa varor vid import till EU och vid export till länder utanför EU.

Kosttillskott
Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott. EU Kommissionen har sammanställt information om kosttillskott här.

Förordning om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk

Klimatmärkning
Klimatcertifiering av livsmedel och blommor.

Miljöanpassade produkter
EU Eco label

Momsfrågor
Försäljning från ett land till ett annat kan ske momsfritt under förutsättning att säljarens och köparens momsregistreringsnummer anges i fakturan. Skyldigheten att betala moms till tullmyndigheten, när varor passerar gränsen mellan länder är avskaffad och har ersatts bl.a. av utvidgad uppgiftsskyldighet i momsdeklarationen samt skyldighet att lämna ytterligare uppgifter i momsredovisningen till skattemyndigheterna i respektive land de s k kvartalsredovisningen.

Vid försäljning till privatpersoner i ett annat EU-land kan svensk moms debiteras fram tills att försäljningen uppgår till ett visst tröskelvärde. När detta sker måste det svenska företaget momsregistrera sig i det andra landet och debitera lokal moms. Tröskelvärdena varierar i olika länder.

Vissa av EU:s medlemsländer har lägre moms för livsmedel. Läs mer om moms inom EU.

Märkning
Förordning (EU) nr 1169/2011, (Engelsk text) om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. EU kommissionen har även gett ut ett förklarande informationsblad kring märkningskraven och förordningen.

Se även Livsmedelsverkets information om märkning och obligatorisk information. Det finns även bestämmelser som vem som ansvarar för informationen på livsmedel, se här.

Närings- och hälsopåståenden
Se Förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

Angivande av bäst före datum/sista förbrukningsdag
Med kortare hållbarhetstid än tre månader tillräckligt att ange dag
och månad,
- Med längre hållbarhetstid än tre månader men kortare än 18 månader
tillräckligt att ange månad och år,
- Med längre hållbarhetstid än 18 månader tillräckligt att ange året.
”Bäst före…” ska anges när datumet omfattar uppgift om dagen,
- ”Bäst före utgången av… ” i övriga fall.
De ord som anges skall följas av antingen själva datumet, (Best before + år + mån + dag) eller en hänvisning till var på märkningen datumet finns angivet.

Läs mer här på Livsmedelsverkets hemsida.

Alkoholdrycker 

Förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker.

Glutenintolerans
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014 om kraven på tillhandahållande av information till konsumenterna om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel.

Kategorier av ingredienser
För nötkött finns även kompletterande regler, se Förordning nr 1825/2000 avseende märkning av nötkött och nötköttsprodukter samt Förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter. För regler kring ursprungsmärkning av vissa köttslag, se  Genomförandeförordning nr 1337/2013 avseende angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä.

Näringsdeklaration (tidigare kallat näringsvärdesdeklaration)
Läs mer här.

Näringspåstående
Om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk, Förordning (EU) nr 1160/2011.

Angivande av nettomängd
Vid angivande av nettomängd skall nedanstående regler för textstorlek användas.
max 50g or 5cl                                     2mm minimum size figures
min 50g or 5cl, max 200g or 20cl      3mm
min 200g or 20cl, max 1kg or 1l          4mm
more than 1kg or 1l                               6 mm  

Vikt och volym
Direktiv 76/211/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym. Se även Direktiv 2007/45/EG om ändringar gällande nominella mängder för förpackade varor.

Nya livsmedel
Förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel. Nya livsmedel som säljs inom EU måste först godkännas. Läs mer här. EU Kommissionen har samlat information här.

Produktkrav
EU:s medlemsstater kan inte tillåta andra varor på sina marknader än sådana som uppfyller de gemensamt överenskomna kraven i de aktuella direktiven. Sådana detaljerade krav, s.k. standarder finns för t.ex. för chokladsylt och mineralvatten. EU:s livsmedelsmarknad är emellertid till stor del fortfarande mycket nationellt präglad. På områden där EU inte har gemensamma bestämmelser skall medlemsländerna ändå godta varor som har godkänts i ett annat medlemsland. Nationell lagstiftning som är konkurrens- eller handelsbegränsande, är oförenlig med den inre marknadens grundprincip och godtas ej. Undantag kan göras bl.a. för att skydda människors hälsa. Lagstiftning som strider mot varors fria rörlighet kan prövas i EU-domstolen och bli föremål för ändring.

Förteckning över naturliga mineralvatten som erkänts av medlemsstaterna. 

Handelsnormer för fjäderfäkött, se Förordning (EG) nr 543/2008 avseende handelsnormerna för fjäderfäkött.

Punktskatter
De inom EU så kallade harmoniserade punktskatterna omfattar skatterna på tobak, alkohol och oljeprodukter. Härutöver kan medlemsländerna ha punktskatter på andra områden (nationella skatter) men dessa får inte föranleda gränskontroll mellan medlemsländerna. Syftet med EU:s beskattningsordning är att punktskattepliktiga varor skall kunna cirkulera fritt mellan medlemsländerna utan beskattningskonsekvenser. Beskattningen sker i stället slutligen i konsumentledet.

EMCS är ett elektroniskt system som ska användas då alkohol-, tobaks- och energiprodukter transporteras under skatteuppskov till en behörig mottagare i annat EU-land samt vid export till ett land utanför EU:s punktskatteområde

Storföretagsskattekontoret (SFSK) i Ludvika administrerar samtliga punktskatteärenden.

Religiös slakt
Religiös slakt, till exempel halal och kosher, kan innebära att djur slaktas utan att först bedövas. I Sverige är det av djurskyddsskäl inte tillåtet att avliva djur utan att dessa först är bedövade. Obedövad slakt är förenat med smärta hos djuren och har ingen positiv inverkan på avblodningen. Jordbruksverket ansvarar för frågorna och du kan läsa mer via deras hemsida. 

Streckkoder
GS1-systemet hette från början EAN-systemet och tillkom för att skapa världsunika artikelnummer för artiklar som hanteras i butikernas utgångskassor. Dessa artikelnummer kan överföras genom streckkoder för snabb och felfri maskinell avläsning.
Målet är att hitta lösningar som innebär att samma system kan användas internationellt. I takt med att handeln blir alltmer global kommer företag att få allt större konkret nytta av sådana lösningar. Läs mer om streckkoder på GS1 Swedens hemsida.

Förteckning över medlemsstaternas tillstånd för behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning.

Tillsatser

EU Kommissionen har sammanställt information om tillsatser här.

Se även Förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser samt Förordning nr 1129/2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser.

Sammansatta ingredienser
ex
Produkter som innehåller vit choklad räcker det inte med att i innehållsdeklarationen skriva "vit choklad" eftersom chokladen innehåller mjölk. Detta skall framgå av märkningen - "vit choklad (med mjölk)".

Aromer, enzymer och tillsatser
Förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.

Förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

Fler länkar till E-nummer
http://curezone.com/foods/enumbers.asp
http://www.laleva.cc/food/enumbers/Enumbers.html

Ämnen som kommer i kontakt med livsmedel
Förordning 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. 

Förordning 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. 

Uppdaterad: 19 okt 2016