Certifiering och standarder

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Certifiering och standarder

För att få sälja produkter till dagligvaruhandeln krävs allt oftare att livsmedelsföretagen har en certifierad produktion.

Av livsmedelsindustrin krävs ofta certifiering med internationella standarder som t ex ISO 22000 och BRC, men för mindre verksamheter t ex småskalig produktion har dagligvaruhandeln haft egna system för att kvalitetssäkra sina leverantörer. IP Livsmedelsförädling har tagits fram bl a i samarbete med handelskedjorna ICA, COOP och Axfood och är anpassat till småskalig livsmedelsproduktion.

Ekologisk Produktion
Certifieringsorgan
Regelverk
Halal-certifiering 

Ekologisk produktion

Jordbruksverket har ansvar för den del av ekologisk produktion som rör jordbruksproduktionen medan Livsmedelsverket har ansvar för ekologiska livsmedel. Swedac ansvarar för att reglerna följs och de godkänner även kontrollorgan. I Sverige finns för närvarande fyra godkända kontrollorgan, Aranea Certifiering AB (ett dotterbolag till KRAV), HS Certifiering AB, SMAK AB och Valiguard AB. Dessa kontrollorgan certifierar ekologiska varor så att producenter kan märka sina produkter som ekologiska.

EU-kommissionens webbplats om ekologiskt jordbruk

Certifieringsorgan

 • Kiwa Aranea Certifiering
  Kiwa Aranea Certifiering AB är ett certifieringsföretag för hela livsmedelskedjan, från lantbruk, biodling och fiske till förädlingsföretag, butik, storhushåll och restaurang.

 • HS Certifiering
  Hushållningssällskapet (HS) är ett nytt certifieringsorgan för ekologisk produktion

 • Intertek SEMKO Certifiering

 • MSC
  MSC, Marine Stewardship Council MSC är en miljömärkning av fisk och skaldjur.

  MSC-märkningen gynnar ett hållbart fiske.

  Märkningen garanterar att det inte fiskas för mycket. När fisken fångas får inte andra djur skadas eller dö, till exempel sköldpaddor och delfiner. Våra torskbestånd har minskat drastiskt de senaste åren och det finns risk för att torsken kommer att försvinna i östersjön. KRAV och MSC är bägge märkningar som gynnar ett hållbart fiske. MSC-märkningen är internationell medan KRAV-märkningen är svensk.

 • ProSanitas BMG Trada Certifiering

 • Sigill kvalitetssystem AB

 • SMAK AB
  SMAK är certifieringsorgan för flera olika standarder som syftar till att öka livsmedelssäkerheten, djuromsorgen och miljöhänsynen i såväl primärproduktionen som livsmedelsförädlingen.

 • Valiguard AB
  Valiguard AB bildades som dotterbolag 2001 till SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik i samband med att efterfrågan på tredjepartsbedömningar började bli aktuellt för många livsmedelsföretag i Sverige.

Regelverk

 • CODEX Alimentarius Commission was created in 1963 by FAO and WHO to develop food standards, guidelines and related texts such as codes of practice under the Joint FAO/WHO Food Standards Programme. The main purposes of this Programme are protecting health of the consumers and ensuring fair trade practices in the food trade, and promoting coordination of all food standards work undertaken by international governmental and non-governmental organizations.

 • HACCP = Hazard Analyzic and Critical Control Point System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror. Metoden har utarbetats inom FAO.

 • BRC = Global standard - livsmedel "BRC Global standard - livsmedel" (British Retail Consortium) Globala standard för livsmedelssäkerhet är en internationell standard för effektiv styrning av hygien och kvalitet i livsmedelsföretag. Mer info finns på bl Kiwas hemsida.

 • BRC IoP Certifiering: Global standard för förpackningar och förpackningsmaterial från BRC/IoP.

 • FS 22000
  Standarden för livsmedelssäkerhet FSSC 22000 heter FS 22000.

  Från och med september 2010 är standarden ackrediteringsbar vilket innebär att Intertek kommer att uppgradera sin ISO 22000 ackreditering till att även omfatta FS 22000. Därmed är standarden både GFSI-godkänd och ackrediteringsbar vilket tillsammans ger högsta möjliga trovärdighet både globalt och lokalt. 

 • GlobalGap
  GLOBALGAP-standarden är internationell och fick först störst utbredning i Europa eftersom den utvecklats av och i första hand efterfrågas av de europeiska detaljhandelsföretagen. Eftersom Europa importerar mycket frukt, grönsaker och andra livsmedel från övriga delar av världen har standarden allt mer kommit att användas i utpräglade exportländer.

  Även de svenska detaljhandelskedjorna har börjat efterfråga GLOBALGAP-certifiering av de producenter som levererar till handelns egna varumärken.

 • IP Livsmedelsförädling
  Certifieringssystem för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet. I första hand anpassat till småskalig livsmedelsförädling.

  IP Livsmedelsförädling är en ny standard för produktsäkerhet som lanserades hösten 2008. Livsmedelsföretag som är godkända enligt standarden har genomgått oberoende kontroll av livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Certifieringen garanterar konsumenter och kunder att produkterna uppfyller kraven.

 • ISO 22000
  ISO 22000 är en standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin. Standarden ersätter tidigare nationella standarder och har varit i kraft sedan 2006. Utmärkande för standarden är arbetet med riskbaserad styrning enligt modellen HACCP.

Halal

Ett djur som slaktats enligt Halal ska slaktas utan bedövning. Inom EU är grundregeln att djur ska bedövas före slakt. Möjlighet finns för medlemsstaterna i EU att begära undantag från detta krav av religiösa skäl. Flera av EUs medlemsländer har ett sådant undantag, dock inte Sverige. Den Halalslakt som sker i Sverige sker alltså efter bedövning. All slakt ska övervakas av en besiktningsveterinär som är förordnad av Livsmedelsverket. Eftersom endast en liten del av slakten utgörs av Halalslakt är det inte möjligt för Jordbruksverket eller Livsmedelsverket att utfärda generella intyg, utan det är besiktningsveterinären som har möjlighet att utfärda sådana intyg för de djur som slaktats på detta sätt. Det bästa sättet för företag som är intresserade av att köpa råvaror från Halalslaktade djur är sannolikt att kontakta slakteriet och via besiktningsveterinären be dem ordna med det officiella intyget.

Islam Guidens Halalcertifiering AB är Sveriges första halal certifieringsorgan som är specialiserad på att utfärda kvalificerade halalcertifikat dels för produkter och dels för de branscher och verksamheter som restauranger, livsmedel, hotell, banker samt slakterier som uppfyller halalslakt i enlighet med islamisk shari'a och svensk djurskyddslagstiftning.

Uppdaterad: 24 okt 2016