Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Hur blanketten EUR.1 fylls i

OBS! EUR.1 kan inte användas vid export till Sydkorea eller Kanada, endast fakturadeklaration kan användas.

Engelska kan man alltid använda för att fylla i blanketten. Blanketten kan även fyllas i på något av de språk som det aktuella avtal om frihandel är upprättat på. Vid export till Tunisien och Marocko rekommenderas franska. För att undvika onödiga fördröjningar bör man använda ett språk som förstås av tullmyndigheterna i importlandet. Tullmyndigheterna i importlandet kan även kräva att certifikatet översätts Svenska bör inte användas vid export till andra länder än Norge.

Om blanketten fylls i för hand ska det ske med bläck och tryckbokstäver.

Ansökningsdelen av EUR.1-blanketten behöver vid export från Sverige i normalfallet inte förses med några ytterligare ifyllda uppgifter utöver dem som ska anges i certifikatsdelen. Exempelvis behöver inte några uppgifter anges i fältet "Exportörens deklaration". På baksidan av ansökan om EUR-MED-certifikat behöver uppgifter utöver ort, datum och underskrift anges endast om det utfärdande tullkontoret så begär.

De olika fälten i blanketten ska fyllas i på följande sätt:

I fält 1 anges exportörens fullständiga namn och adress, inklusive land.

I fält 2 anges på den övre prickade raden: 

• "the European Union" om blanketten fylls i på engelska
• "Europeiska unionen" om den fylls i på svenska
• "l’Union européenne" om den fylls i på franska
• ”la Unión Europea” om den fylls i på spanska. 

På den nedre prickade raden anges mottagarlandet i klartext (till exempel "Norway"). Eftersom det rekommenderas att skriva intyget på franska till Tunisien och Marocko ska det stå "la Tunisie" och”le Maroc”.

Fält 3 (mottagare) är inte obligatoriskt att fylla i.

I fält 4 anges produktens ursprung. 

• "the European Union" om blanketten fylls i på engelska
• "Europeiska unionen" om den fylls i på svenska
• "l’Union européenne" om den fylls i på franska
• ”la Unión Europea” om den fylls i på spanska. 

Ifall varorna ska exporteras till Norge, Island eller Liechtenstein ska ursprung ”EEA anges” istället för European Union. På svenska blir det EES. 

Ibland har inte alla varor i sändningen samma ursprung. Exempelvis kan några av varorna ha ursprung i EU och andra i Schweiz eller Norge. I sådana fall anger man vid varje varupost i fält 8 det ursprung som gäller för respektive varupost. I fält 4 anger man ingen ursprungsbeteckning utan i stället en hänvisning till ursprungsbeteckningarna vid respektive varupost (t. ex. "See each item below").

I fält 5 anges mottagarlandets namn i klartext. Om blanketten fylls i på engelska anges sålunda "Norway", "Switzerland", "Chile" etcetera. Om den fylls i på svenska anges "Norge", "Schweiz", "Chile" etcetera. Vid export till Norge och Island kan i stället anges "EEA" (på svenska "EES"). Eftersom det rekommenderas att skriva intyget på franska till Tunisien och Marocko ska det stå "la Tunisie" och”le Maroc”.

Fält 6 (upplysningar om transporten) är inte obligatoriskt att fylla i.

Fält 7 (Remarks/Anmärkningar) fyller ni i på förekommande fall (se nedan).

Om ni har använt kumulation av ursprung ska ni sätta kryss i ruta 7 i EUR-MED-blanketten. Om kumulation tillämpats med material med ursprung i EU eller i landet dit varan ska skickas ska man dock ange att kumulation inte har tillämpats. Man ska alltså endast ange att man tillämpat kumulation om man använt material med ursprung i ett ”tredje land”. Om man använt kumulation ska man även ange i vilket eller vilka länder det kumulerade materialet har sitt ursprung. T ex ”Cumulation applied with Switzerland”.

Om det inte är samma kumulation för att varor i sändningen kan man i fält 8 på EUR-MED-blanketten vid respektive varupost ange vad som gäller för just den varuposten. I fält 7 skriver man då ”Se fält 8” (”See box 8”) i stället för att kryssa för något av alternativen. Ett annat sätt är att fördela varorna på flera varucertifikat så att det som anges i fält 7 på ett visst certifikat gäller för alla varor som finns i fält 8 på certifikatet.

I fält 8 specificeras de exporterade varorna post för post. Om sändningen även innehåller icke-ursprungsvaror får man endast ange ursprungsvarorna i fältet.

Varuposterna ska numreras (1, 2, 3 och så vidare.). Kollinas märken, nummer, antal och slag ska anges. För oemballerade varor anges i stället alltefter omständigheterna antalet artiklar eller "i bulk". Vidare ska varuslaget anges på ett noggrant och tydligt sätt. Vid export till Mexiko och Chile ska varubeskrivningen även inkludera de fyra första siffrorna i varans statistiska nummer.

Specificeringen av varorna i fält 8 ska ske utan mellanrum mellan raderna. En horisontell linje ska dras över fälten 8, 9 och 10 omedelbart under den sista raden och det överblivna utrymmet spärras.
Varorna kan specificeras i bilaga i stället för på blanketten.

I fält 9 anges bruttovikten eller kvantiteten uttryckt i annan enhet.

Fält 10 (Invoices/Fakturor) behöver fyllas i endast om uppgifter lämnas i bilaga (se nedan).

Fält 11 är reserverat för Tullverkets/handelskammares stämpel och underskrift.

Fält 12 (Exportörens deklaration) ska förses med uppgift om ort och datum samt exportörens egenhändiga namnteckning.

Fält 13 och 14 på certifikatsdelens baksida ska inte fyllas i. De är avsedda för tullmyndigheterna.