Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Faktura-/ursprungsdeklationens utformning

Fakturadeklaration kan användas i stället för EUR.1. 

OBS! Vid export till Sydkorea och Kanada måste fakturadeklaration användas.

Faktura-/ursprungsdeklarationens lydelse på svenska
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr …(1)) försäkrar att dessa varor, om inget annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Den svenska versionen bör endast användas vid export till Norge.

Faktura-/ursprungsdeklarationens lydelse på engelska
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Faktura-/ursprungsdeklarationens lydelse på spanska
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2)

1. Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör ska orden inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt. För att bli godkänd exportör ansöker man om tillstånd hos Tullverket.

Vid export till Mexiko, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Peru, Honduras, Nicaragua, Panama och Guatemala ska texten i parentesen i den engelska versionen vara ”customs or competent governmental authorization No .…” och i den spanska versionen ”autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente n° …. ”.

2. Produktens ursprung ska anges. Är produkten av EU-ursprung ska det stå ”EU”. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis har ursprung i Ceuta och Melilla, måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av symbolen ”CM”.

EUR-MED-fakturadeklaration
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

No Cumulation applied.  or
Cumulation applied with... 

1. Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör ska orden inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt. För att bli godkänd exportör ansöker man om tillstånd hos Tullverket.

2. Produktens ursprung ska anges. Är produkten av EU-ursprung ska det stå ”EU”. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis har ursprung i Ceuta och Melilla, måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av symbolen ”CM”.

I en EUR-MED-fakturadeklaration ska man alltid ange om kumulation av ursprung har tillämpats eller inte genom att under fakturadeklarationen lägga till “cumulation applied with …” respektive ”no cumulation applied”. Det är endast när man tillämpat kumulation med material med ursprung i ett ”tredje land” som man ska ange att kumulation har tillämpats. Man ska ange att man inte använt kumulation om det har tillämpats med material med ursprung i EU eller i det land varan ska skickas. Om kumulationen inte är samma för alla varor i fakturan ska ange vad som gäller för den respektive varupost i fakturan. Tillägget ska alltid vara på engelska. Om man har använt kumulation ska det framgå i vilket eller vilka länder det aktuella materialet har sitt ursprung på den prickade raden. i.

Under deklarationen ska det framgå ort och datum, exportörens namnteckning samt namnförtydligande genom textning eller maskinskrift. (Ort och datum behöver inte anges om motsvarande uppgifter finns på annat ställe i dokumentet.)

På den andra prickade raden i deklarationstexten anges ursprunget. Till övriga länder skriver man på den svenska versionen anger "Europeiska unionen", den engelska versionen ”European Union” och den spanska versionen ”Unión Europea”.  "EEA" (på engelska) och ”EES” (på svenska) ska användas vid export till Norge och Island när EES-avtalet är tillämpligt för varuslaget och varan har ursprung i EES.

Ibland har inte alla ursprungsvaror i dokumentet samma ursprung. Exempelvis kan några varor ha ursprung i EU och andra i Schweiz. I sådana fall anger man vid varje varupost det ursprung som gäller för varuposten i fråga i dokumentet. I fakturadeklarationen på den andra prickade raden anger man då ingen ursprungsbeteckning. Istället för man en hänvisning till ursprungsbeteckningarna vid respektive varupost, t. ex. "(see each item above)".

Om dokumentet omfattar icke-ursprungsvaror måste det tydligt märkas med beteckning som är förklarad (exempelvis: "The declaration above does not cover items marked NONE.").

Är värdet på sändningen större än 6000 Euro, måste exportören ha tillstånd från Tullverket för att utfärda en fakturadeklaration. Tillstånd ansöks hos Tullverket. Tillståndsnummer ska då framgå i första parentesen i fakturadeklarationen (t.ex. "SE/STH/001234"). I annat fall kan orden inom parentes tas bort eller utrymmet för tillståndsnummer lämnas blankt.

Till Mexiko får företag använda fakturadeklaration utan tillstånd om sändningens värde inte överstiger 55 000 SEK. 

Deklarationen ska skrivas med maskin eller stämplas. Den får även vara förtryckt. Den får också skrivas för hand om den skrivs med bläck och med tryckbokstäver.