Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Ursprungsintyg

I det här avsnittet finns utförlig beskrivning av hur man utformar, upprättar och hanterar de ursprungsintyg som behövs för att tullförmånerna skall medges i importlandet.

Det finns fyra typer av ursprungsintyg som används i EU:s frihandelsavtal: Fakturadeklaration (även kallat ursprungsdeklaration), EUR-MED-fakturadeklaration, varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED. För var och en av intygen finns regler om när de får och inte får användas. Intygen har inget att göra med ursprungsintyget Certificate of origin och som utfärdas av Handelskammaren. Certificate of origin ger inga tullförmåner vid import.

Inom EU och till Turkiet används leverantörsdeklaration för att intyga att varan har ursprung i EU. Intyget behandlas i avsnittet ”Leverantörsdeklarationer”.

ALLMÄN INFORMATION OM URSPRUNGSINTYG

Om en produkt uppfyller ursprungsreglerna och exportören vill kunna göra så att importören får tullättnader vid importen krävs att exportören utfärdar ett ursprungsintyg. Utan giltigt ursprungsintyg måste importören betala full tull för produkten.

Ett ursprungsintyg kan vara nödvändigt för mottagaren även av andra skäl än för förmånsbehandling vid importen. Ursprungsintyget är nödvändigt om produkten ska exporteras vidare i oförändrat skick till en tredje frihandelspart med ett nytt ursprungsintyg. Ursprungsintyget är ett styrkande dokument i de fall varumottagaren ska använda produkten som material vid tillverkningen av en ny produkt. (se vidare avsnittet Kumulation).

Det förekommer att ursprungsintyg blir nekade med hänvisning till att färgen på ursprungsintyget inte har rätt nyans av grön. Ifall kunden eller tullmyndigheten i mottagarlandet anser att färgen på varucertifikatet inte är rätt går det att hänvisa till det vägledningsdokument som EU-kommissionen har tagit fram i vilket det framgår att färgen på varucertifikaten kan variera. Vägledningsdokumentet hittar du här.

OLIKA TYPER AV URSPRUNGSINTYG

De olika ursprungsintygen är: Varucertifikat EUR.1, varucertifikat EUR-MED, fakturadeklaration (även kallat ursprungsdeklaration) och EUR-MED-fakturadeklaration. Ett ursprungsintyg krävs för varje import som ska förmånsbehandlas. I ursprungsreglerna i respektive frihandelsavtal klargörs det vilket intyg som kan användas i avtalet och ifall det finns olika intyg, när vilket intyg ska användas. Det finns även information om vilket intyg som ska användas under informationen vid ”avtal per land”.

VARUCERTIFIKAT EUR.1 OCH VARUCERTIFIKAT EUR-MED

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED bevisar att varor som omfattas av intygen är ursprungsvaror och att villkoren för den förmånsberättigade handeln är uppfylld. Vilket av intygen som används till vilka länder framgår av ”avtal per land” och för EUR-MED under avsnittet kumulation.

VAR KÖPA CERTIFIKATEN?

EUR.1-blanketter tillhandahålls av bland annat Lamanica Logistikservice AB, EUR-MED-blanketter av ISY Informationssystem AB. Blanketterna består av två blad, ett som är själva certifikatet (certifikatsdelen) och ett som utgör ansökningsdelen. Genom att välja en blankett som har ett mellanliggande karbonpapper eller är självkopierande får man ansökningsdelen ifylld på samma gång som man fyller i certifikatsdelen. Ansökan om varucertifikat EUR-MED ska man dock skriva under på baksidan. 

VEM UTFÄRDAR CERTIFIKATEN?

Varucertifikat EUR.1 och EUR-MED utfärdas av Tullverket. EUR.1 kan även utfärdas av handelskamrarna då de har blivit auktoriserade av Tullverket. Tullverket utfärdar intygen kostnadsfritt medan handelskammarna tar ut en avgift. 

HÄNVISNING TILL BILAGA

Det är ofta praktiskt att specificera varorna i en bilaga istället för att förteckna dessa på ett certifikat. Som bilaga kan man lämpligen använda en kopia av fakturan. Certifikat och bilaga måste kunna bindas till varandra genom att det exempelvis anges fakturanummer och fakturadatum i certifikatets fält 10 eller genom att certifikatets typ och serienummer finns med i bilagan.

Ibland har inte alla ursprungsvaror i sändningen samma ursprung. Exempelvis kan några av varorna ha ursprung i EU och andra varor ha ursprung i till exempel Schweiz eller Chile. I sådana fall anger man vid varje varupost i bilagan det ursprung som gäller för varuposten. I certifikatets fält 4 anger man ingen ursprungsbeteckning utan hänvisar istället till ursprungsbeteckningarna vid respektive varupost (till exempel "See the attached invoice").

Vid export till Mexiko och Chile måste varje varupost i bilagan förses med uppgift om de fyra första siffrorna i varans statistiska nummer.

Om bilagan förutom ursprungsvaror även innehåller icke-ursprungsvaror måste det tydligt markeras (till exempel genom överstrykning). I certifikatet bör det då även tydligt framgå vilka poster i fakturan som omfattas av certifikatet, exempelvis genom anteckning i fält 7.

Ifall kumulation används för vissa varor men inte för alla kan man vid respektive varupost i bilagan ange vad som gäller specifikt för varuposten. I fält 7 skriver man då exempelvis ”Se fakturan” (”See the invoice”) i stället för att kryssa för något av alternativen. Det går också att upprätta flera bilagor så att varorna i bilagorna eller certifikatet har samma förutsättningar vad gäller kumulation.

GILTIGHETSTIDER

Från dagen för utfärdande är ett varucertifikat giltigt i: 

4 månader vid export till länderna i Europa och runt Medelhavet (Albanien, Algeriet, Bosnien och Hercegovina, Egypten, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Jordanien, Kosovo, Libanon, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien, Tunisien, Ukraina och Västbanken/Gaza).

10 månader vid export till Mexiko, Cariforum, Elfenbenskusten, Ghana, Kamerun, Fiji/Papua Nya Guinea, Chile, SADC.   

12 månader från dagen för utfärdande vid export till Colombia, Peru, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama.

CERTIFIKAT UTFÄRDAT I EFTERHAND OCH DUPLIKAT AV CERTIFIKAT

Ett certifikat kan utfärdas efter utförseln. Det kan göras om något certifikat inte utfärdats vid exporttillfället på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter.

Ett varucertifikat EUR-MED får utfärdas även efter exporten om det vid exporten utfärdades ett varucertifikat EUR.1. Det måste då kunna visas att villkoren för användning av varucertifikat EUR-MED är uppfyllda.

Om ett certifikat utfärdat i efterhand ska det i ansökningsdelen av blanketten framgå ort och datum för utförseln samt skälen för ansökan.

I Fält 7 (Remarks/ Anmärkningar) ska det stå "ISSUED RETROSPECTIVELY" på blanketten.
Om ett varucertifikat EUR-MED utfärdas i efterhand som ersättning för ett varucertifikat EUR.1 ska det i fält 7 stå "ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ……… [ort och datum för utfärdandet])”.

Observera att förmånsbehandling i efterhand är inte möjligt för  varor som förtullats i Israel. För att få förmånsbehandling måste ett ursprungsintyg visas upp vid förtullningen, det går inte att göra en omprövning i efterhand för Israel. En möjlighet är att förvara varorna på tullager i väntan på ett ursprungsintyg. 

Det går att upprätta ett duplikat om certifikatet stulits, förlorats eller förstörts. Duplikatet ska förses med samma datum som det ursprungliga certifikatet. I fält 7 ska det stå "DUPLICATE".

FAKTURA-/ursprungsDEKLARATION OCH EUR-MED-FAKTURADEKLARATION

En fakturadeklaration (även kallat ursprungsdeklaration) och EUR-MED-fakturadeklaration är en särskild lydelse som anges på en faktura eller annat kommersiellt dokument som hör sändningen till och på vilket varorna kan identifieras (t.ex. packlista).

NÄR ANVÄNDA ISTÄLLET FÖR CERTIFIKAT?

Det går alltid att använda en giltig faktura-/ursprungsdeklaration istället för ett certifikat. För att en faktura-/ursprungsdeklaration ska vara giltig krävs att det finns tillstånd ifall sändningens värde överstiger 6000 euro eller 64 000 kronor. För sändningar till Mexiko är gränsen 55 000 kronor men däremot 6000 euro.

TILLSTÅND

Med tillstånd som godkänd export kan en exportör upprätta faktura-/ursprungsdeklarationer oavsett sändningens värde. Ansökan om tillstånd görs till Tullverket. Om ansökan beviljas får exportören ett tillståndsnummer som ska skrivas i ursprungsdeklarationen. Tillstånd går att läsa mer om här. Tillståndet gäller för export till alla länder som EU har avtal med förutom för Kanada och Japan.

Vid export till Kanada och Japan krävs istället för tillstånd en registrering hos Tullverket (REX). I ursprungsdeklarationen till Kanada och Japan anges REX-numret istället för tillståndsnumret. Det går att upprätta en ursprungsdeklaration till Kanada och Japan utan REX-nummer ifall sändningens värde understiger 6000 euro eller 64 000 kronor.

UNDERSKRIFT

Grundregeln är att fakturadeklarationen och EUR-MED-fakturadeklarationen ska skrivas under av exportören med namnförtydligande. En exportör som har tillstånd att upprätta fakturadeklarationer behöver dock inte underteckna deklarationerna om de har lämnat en skriftlig försäkran till Tullverket. I försäkran åtar de sig att ha samma ansvar för sina fakturadeklarationer som om de hade undertecknats för hand.

UTFÄRDA FAKTURA-/URSPRUNGSDEKLARATION EFTER EXPORTEN

Både en faktura-/ursprungsdeklaration och en EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas vid exporttillfället eller i efterhand. Ifall ett företag har en export till Sydkorea eller Kanada och vid tillfället för export saknar tillstånd till godkänd exportör respektive REX går det att genomföra exporten och importen utan att använda frihandelsavtalet för att i efterhand ansöka om återbetalning. Företaget kan då, så snart de erhållit tillstånd till godkänd export respektive REX, skicka en faktura-/ursprungsdeklaration med tillståndsnummer till importören så att denna har detta som underlag och bevisning vid ansökan om återbetalning av tullavgiften.

Faktura-/ursprungsdeklarationen kan fästas på ett kvitto eller annan handling som visar att deklarationen avser de varor som redan exporterats. Omprövning av tullavgiften går oftast att göra i upp till två år efter importtillfället men det beror på lagstiftningen i importlandet.

Observera att Israel inte godtar ursprungsintyg utfärdade i efterhand. Det går inte att få återbetalning av betald tullavgift i Israel ifall en fakturadeklaration utfärdas efter importen, den måste finnas på plats redan vid förtullningen.

INFÖRSEL I DELPOSTER

Om en vara importeras till en frihandelspart i delposter (det vill säga vid flera olika tillfällen) räcker det att ett ursprungsintyg avseende den kompletta varan visas upp för tullmyndigheten i importlandet av den första delposten.

Vid införsel i delposter är det viktigt att det senast vid införseln av den första delposten anmäls och tydligt klargörs för importlandets tullmyndighet att det är fråga om införsel i delposter. Det ska även framgå att varucertifikatet respektive fakturadeklarationen omfattar även de kommande delposterna.

HANDEL MED TURKIET

Vid handeln med Turkiet omfattas de flesta varorna av tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet. Varor som omfattas av tullunionen blir tullfria i Turkiet respektive EU ifall de befinner sig i fri omsättning i respektive part. För att intyga att varorna befinner sig i fri omsättning används ett A.TR.-certifikat. Ett A.TR.-certifikat intygar inte ursprung utan enbart att produkterna befinner sig i fri omsättning i EU eller Turkiet. 

För de varor som istället för tullunionsavtalet omfattas av kol- och stålavtalet eller handelsordningen (som gäller för vissa jordbruksvaror) ska EUR.1 eller fakturadeklaration respektive EUR-MED eller EUR-MED-fakturadeklaration användas istället för A.TR. Se vidare avsnittet Avtal per land - Turkiet.

ERSÄTTNINGSCERTIFIKAT TILL EU, NORGE OCH SCHWEIZ

Ibland kan det vara aktuellt att varor som man importerat med ett ursprungsintyg ska skickas vidare inom EU i oförtullat skick. I en sådan situation kan man hos tullmyndighet ansöka om att få ursprungsintyget ersatt med ett eller flera varucertifikat för antingen hela den ursprungliga importsändningen eller för delar av denna, detta kallas ersättningscertifikat.

Om du importerar varor från länder som omfattas av GSP och dessa ska vidare till Norge, Island eller Schweiz kan du ansöka om ett ersättningscertifikat hos svenska Tullverket. Inom kort ska du själv kunna utfärda en ersättningsursprungsförsäkran istället för GSP-certifikat Formulär A. Läs mer hos Tullverket här. Än så länge går ersättningsursprungsförsäkringar enbart att använda inom EU.