Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Diagonal kumulation

Diagonal kumulation innebär möjlighet att använda material med urpsrung i ett land, bearbeta materialet inom EU och därefter exportera slutprodukten till ytterligare ett land. EU är part till en större område där det går att tillämpa diagonal kumulation - pan-Europeiska Medelshavsområdet.

Bilateral kumulation går enbart att använda mellan partnerländerna och material med ursprung i land A kan enbart räknas som ursprung ifall slutprodukten exporteras till land A. I vissa avtal finns det en utökad möjlighet till kumulation som just innebär att material med ursprung i land A kan räknas som material med ursprung i EU även när slutprodukten exporteras till land B. Det gäller under förutsättning att land B accepterar att material med ursprung i land A anses vara material med ursprung EU vid export till land B. Detta kallas diagonal eller regional kumulation.

Pan-Euro-Med (PEM)

EU är part till en stor kumulationszon som i praktiken är två större zoner som fungerar på samma sätt med undantag för vilka intyg som används. Det stora kumulationssystemet kallas för pan-Euro-Med (PEM) som står för Europa och Medelhavet. PEM är ett system av länder som har frihandelsavtal med varandra. De länder som ingår i PEM:s kumulationszon är: EU, EFTA-länderna (Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein), Färöarna, deltagarländerna i Barcelonaprocessen (Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien, Turkiet), deltagarna i stabiliserings- och associeringsprocessen (Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien) samt Moldavien och Ukraina. Alla dessa länder är parter till pan-Euro-Med men för att kunna använda diagonal kumulation (d.v.s. kunna använda material med ursprung i land A, bearbeta produkten i EU och exportera produkten till land B och räkna materialet med ursprung i land A som material med ursprung i EU även när produkten exporteras till land B) måste länderna ha avtal med varandra och använda samma ursprungsregler med de länder som kumulation används med.

För att undersöka vilka länder som har avtal med varandra och mellan vilka kumulation är tillämplig hänvisas till matrisen. I matrisen framgår vilka länder som har avtal med varandra (markerat med kryss) och för vilka kumulation således är tillämplig.

För kumulation med Turkiet kan kumulation enbart tillämpas med varuslag som omfattas av tullunionsavtalet EU-Turkiet, ursprungsreglerna som används är desamma som de i konventionen (läs nedan).

EU har frihandelsavtal med PEM-länderna i ljusblått. Länder som är anslutna till PEM men som inte har avtal med EU är Syrien och Libanon. Observera att alla länder som EU har avtal med inte har avtal med varandra. För att kunna använda kumulation måste matrisen konsulteras.

 

Karta över PEM-länder som EU har avtal med

 

PEM-konventionen

För att underlätta tillämplig och fortsatt utveckling och revidering av ursprungsreglerna har parterna till pan-Eur-Med (PEM) tagit fram en konvention om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (fortsatt kallat PEM-konventionen). PEM-konventionen är i princip ett ursprungsregelprotokoll som alla länder som är parter till PEM på sikt ska använda som ursprungsregelverk i deras avtal med varandra. Genom att använda PEM-konventionen behövs det bara göras en ändring i ett ursprungsregelprotokoll (t.ex. för att revidera de produktspecifika reglerna med anledning av ny version av HS) istället för att göra ändringar i alla länders olika ursprungsregel protokoll i avtalen med varandra, för enbart EU:s del skulle det bli ändringar i 21 ursprungsregelprotokoll. Konventionen gör det också mer förutsägbart och transparent att veta vilka ursprungsregler som gäller.

PEM-konventionen är publicerad i EUT L 54/2013. Vilka länder som redan nu använder ursprungsreglerna i konventionen istället för separata ursprungsregelprotokoll i respektive avtal framgår av både matrisen (där det är markerat med C indikerar datumet för ikraftträdandet av ursprungsreglerna i konventionen mellan parterna) och i varje landavsnitt under rubriken ”Avtal per land”.

Intyg

PEM som är ett stort kumulationsområde men som fungerar som två områden vad gäller möjligheterna till att använda intyg.

EUR.1 och fakturadeklaration

Ifall kumulation tillämpats med material med ursprung i något av EFTA-länderna (Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein), Färöarna, Turkiet eller deltagarna i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess (Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien) och slutprodukten ska exporteras till något av dessa länder går det bra att utfärda ett EUR.1-intyg eller en fakturadeklaration. Genom att utfärda ett EUR.1 eller fakturadeklaration anges enbart ett ursprungsland, exempelvis EU, utan upplysning om ifall ursprunget uppnåtts med hjälp av kumulation från exempelvis Schweiz.

En produkt kan ha tillverkats i EU med hjälp av material med ursprung i Schweiz och exporters till Island. Materialet med ursprung i Schweiz kan räknas som material med ursprung i EU eftersom de länderna har avtal med varandra och accepterar att material med ursprung i respektive land kan räknas som material med ursprung i EU. På ursprungsintyget anges ursprung EU och importören på Island behöver inte ens få vetskap om att material med ursprung i Schweiz använts i tillverkningen av produkten.

Samma sak går att göra med material med ursprung i något av länderna i Västra Balkan och Färöarna. Anledningen till att dessa två grupper av länder (EFTA plus Turkiet och Färöarna) respektive Västra Balkan fortfarande kan använda EUR.1 och fakturadeklaration är för att de tidigare var del av två andra kumulationszoner: pan-europeiska (EFTA plus Turkiet) och kumulation med västra Balkan. Sedan några år tillbaka ingår alla länder i samma kumulationsområde (PEM) men för att underlätta handeln går det fortfarande att använda samma typ av intyg som det gick att göra i de tidigare kumulationsområdena.

Observera att vad gäller Kosovo har ingen annan part än EU avtal med dem så det går inte att tillämpa kumulation av material med ursprung i Kosovo i dagsläget eftersom det inte finns något land (förutom andra länder i västra Balkan) som godkänner material med ursprung i Kosovo som material med ursprung i EU. Det går inte heller ännu att använda material med ursprung i något av länderna i västra Balkan och exportera slutprodukten till någon av medelhavsländerna, detta eftersom ingen av länderna kring Medelhavet har avtal med länderna i västra Balkan. Detta framgår tydligt av matrisen.

EUR-MED-intyg

Med undantag för kumulation mellan ovan nämnda länder måste ett EUR-MED-intyg utfärdas ifall diagonal kumulation inom PEM har använts (d.v.s. att material med ursprung i land A bearbetas in i en slutprodukt i EU som därefter exporteras till land B). Det finns två typer av EUR-MED-intyg: EUR-MED-certifikat och EUR-MED-fakturadeklaration. EUR-MED-intygen är precis som EUR.1-certifikaten och fakturadeklarationerna förutom att intygen dessutom anger huruvida kumulation har tillämpats eller ej. Anledningen till att ett EUR-MED-intyg måste utfärdas vid PEM-kumulation är för att alla länder ännu inte har avtal med varandra och eftersom kumulation enbart är möjlig ifall länderna har avtal med varandra måste informationen om materialens ursprung framgå.

Exempel  

Ett företag i Lund tillverkar Skateboards. Företagets ska exportera en sändning skateboards till Israel och vill veta ifall de kan använda frihandelsavtalet mellan EU och Israel. Vid tillverkningen av skateboarden skär och slipar företaget brädan till den form den ska ha och därefter monterar de på de olika delarna. Företag I varje skateboard ingår följande material:

Material           HS-nummer     Pris     Ursprung
Bräda               4410                 140       Jordanien
Kullager           8482                   75       EU
Hjul                  8714                 100       Kina
Truck               7318                   80       Marocko
Griptape          3921                    5        EU
                                      Totalt: 400

En skateboard klassificeras på HS 9503 och priset för skateboarden vid försäljning till Israel är 600 kronor.

Ursprungsregeln för HS 9503 i frihandelsavtalet mellan EU och Israel är:
Tillverkning
– utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och
– vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Det första kriteriet i ursprungsregeln är uppfylld eftersom inget av insatsmaterialen har samma HS-nummer som skateboarden (d.v.s. 9503). Det andra kriteriet är inte uppfyllt genom enbart företagets bearbetning eftersom kostnaden för materialet uppgår till 67% av priset på produkten (400 kronor av 600 kronor). Eftersom kullagret och griptapen är inköpta från EU begär företaget leverantörsdeklarationer från deras leverantörer av kullager och griptape. De informerar leverantörerna om att materialen måste uppfylla ursprungsreglerna med Israel och de får till svar att både kullagret och griptapen uppfyller ursprungsreglerna i den förmånsberättigade handeln med Israel och att kumulation inte har tillämpats. Företaget kan nu räkna bort materialet med ursprung EU som ursprungsmaterial och den totala materialkostnaden utgör då 320 kronor. Materialkostnaden utgör fortfarande för stor andel av priset för produkten – 53%. Eftersom Israel är med i PEM väljer företaget då att kolla i matrisen för att se vilka länder som Israel har avtal med och vilket eventuellt material som Israel skulle kunna godkänna som material med ursprung i EU.

Enligt matrisen har Israel avtal med Jordanien och godkänner att material med ursprung i Jordanien används i tillverkningen av en produkt inom EU. För att kunna räkna material med ursprung i Jordanien som ursprungsmaterial måste företaget ha ett ursprungsintyg från leverantören i Jordanien. Ursprungsintyget från Jordanien måste vara ett EUR-MED-intyg i vilket det framgår huruvida kumulation har tillämpats eller ej. Ett EUR-MED-intyg krävs eftersom materialet från Jordanien inte kan räknas som ursprungsmaterial i EU vid export till Israel ifall det är så att materialet med ursprung i Jordanien i sin tur är framställt med hjälp av kumulation av material från exempelvis Egypten. Egypten och Israel har inte skrivit på avtal med varandra och därför kan material med ursprung i Jordanien, som är framställt genom kumulation med material från Egypten, inte användas som ursprungsmaterial vid export till Israel.

Det visade sig att företaget erhållit en EUR-MED-fakturadeklaration vid import av brädan från Jordanien och deklarationen intygade att ingen kumulation tillämpats. Brädan med ursprung Jordanien går alltså att räkna som ursprungsmaterial vid export till Israel. Företaget kan stryka kostnaderna för brädan i ursprungskalkylen eftersom det är kostnaterat ursprungsmaterial. Materials andel av priset för produkten uppgår då till 30% och även det andra ursprungskriteriet är uppfyllt.

Vid export till Israel måste företaget upprätta ett EUR-MED-intyg och på det intyget ange att kumulation med Jordanien ägt rum. Det är viktigt att ange huruvida kumulation ägt rum, dels för att säkerställa så att ursprungsregeln är uppfylld och dels för att importören i Israel ska veta ifall den kan exportera produkten vidare med ursprungsintyg eller inte. Ifall brädan haft ursprung i Marocko eller Egypten istället för Jordanien – som både är medlemmar i PEM – hade skateboarden inte fått ursprung eftersom kumulation med material med ursprung i Marocko och Egypten inte är tillåtet enligt Israel. Ifall exportören ändå hade skrivit ursprung EU och kumulation med Marocko eller Egypten på EUR-MED-intyget hade inte underkänts av tullmyndigheterna i Israel och importören hade behövt betala tull.