Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Bevisning och styrkande handlingar

I avsnittet beskrivs vilken typ av bevisning som kan krävas för varor som antingen är framställda i det egna företaget eller inte tillverkade av företaget utan inköpta från en leverantör.

VARAN ÄR FRAMSTÄLLD I DET EGNA FÖRETAGET

Om ni själva tillverkat en produkt som ni vill utfärda ursprungsintyg för måste ni ta reda på ifall den bearbetning ni gjort inom företaget är tillräcklig för att uppfylla ursprungsregeln.

Helt framställda produkter
Om ni har framställt en produkt som enligt ursprungsregeln ska vara helt framställd går det att bevisa ursprunget genom en beskrivning av verksamheten, t.ex. att ni brutit malm, avverkat timmer, odlat och skördat grödor, fött upp och slaktat djur, etcetera. 

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter
Ifall produkten är en mer bearbetad produkt som ska uppfylla en produktspecifik regel kan olika dokument krävas för att bevisa ursprunget. I huvudsak kommer det att krävas en ursprungskalkyl.

Ursprungskalkyl

En ursprungskalkyl är bra bas för att dels bevisa att produkten uppfyller ursprungsregeln men dels för företaget att själva ta reda på ifall de uppfyller regeln eller ej. Ursprungskalkylen bör innehålla alla de uppgifter som ligger till grund för avgörandet om att produkten uppfyller ursprungsregeln.

För det första ska därför kalkylen innehålla en specificering av: 

• den tillverkade produkten
• uppgift om HS-nummer
• uppgift om försäljningspris fritt från fabrik (om det behövs).
• Vad för slags bearbetningar eller behandlingar som utförts vid tillverkningen (om det behövs).

Kalkylen ska innehålla en förteckning över material som ni använt vid tillverkningen. För vart och ett av materialen anges följande uppgifter om de krävs för ursprungsbevisningen: 

• Ursprung
• HS-nummer
• Använd mängd
• Värde per mängdenhet samt (framräknat från dessa uppgifter) värdet av använd mängd. 

Exempel på hur en ursprungskalkyl kan utformas finns här

VARAN ÄR INTE FRAMSTÄLLD I DET EGNA FÖRETAGET

Varan ska exporteras till land utanför EU

Leverantören är inom EU
Om ni köpt en vara inom EU som ni ska exportera till ett land utanför EU kan det bli aktuellt att använda frihandelsavtal. För att kunna använda frihandelsavtal krävs att ni kan styrka att varan har ursprung inom EU. För att styrka ursprunget på varor som är köpta inom EU används en leverantörsdeklaration från leverantören. En leverantörsdeklaration är det enda giltiga ursprungsintyget för att bevisa ursprung för produkter som handlas inom EU.

Det ursprung som framgår av leverantörsdeklarationen är det ursprung som anges på varucertifikatet (EUR.1 eller EUR-MED) alternativt faktura-/ursprungsdeklarationen vid export. Det går enbart att utfärda ursprungsintyg (varucertifikat eller fakturadeklaration) till länder som omfattas av leverantörsdeklarationen från leverantören. Ifall det av leverantörsdeklarationen framgår att produkterna som levereras till er har ursprung EU och uppfyller ursprungsreglerna i den förmånsberättigade handeln med Norge och Island går det att utfärda ursprungsintyg vid export till dessa länder men däremot inte till Schweiz eftersom Schweiz inte omnämns på leverantörsdeklarationen. 

Leverantören är från ett land utanför EU
Om ni importerat en vara från ett land utanför EU som EU har frihandelsavtal med måste det styrkas vid importen. Varans ursprung styrks med ett varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED alternativt en faktura-/ursprungsdeklaration som uppvisas vid importen. Om produkten levereras vidare i oförändrat skick till andra mottagare i länder utanför EU som EU har frihandelsavtal med, behåller varan det ursprung som angavs i det varucertifikat eller den fakturadeklaration som uppvisades vid importen. Observera att det är viktigt att kontrollera att mottagarlandet accepterar produkter med ursprung i det aktuella landet innan ni utfärdar ursprungsintyg. Vilka länder som accepterar produkter med ursprung i andra länder än EU framgår av PEM-matrisen.

Exempel 1:
En vara importerats från Schweiz med en fakturadeklaration som visar att den har ursprung i Schweiz. Det går att utfärda ursprungsintyg (EUR.1 eller fakturadeklaration) vid vidareexport till Norge, Island, Schweiz (inkl. Liechtenstein), Turkiet, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Varan behåller ursprung Schweiz.

Varor med ursprung i Schweiz kan även vidareexporteras med ursprungsintyg till Egypten, Färöarna, Israel, Jordanien, Tunisien, och Marocko. För att kunna utfärda ett ursprungsintyg vid export till dessa länder krävs att beviset för det schweiziska ursprunget från den schweiziske exportören är ett varucertifikat EUR-MED eller en EUR-MED-fakturadeklaration. Vid vidareexport till dessa länder måste också ett varucertifikat EUR-MED eller en EUR-MED-fakturadeklaration utfärdas. Anledningen till att det krävs ett EUR-MED-intyg vid både importen och exporten till dessa länder är för att alla dessa länder inte skrivit på avtal med varandra sinsemellan och för att veta att produkten inte innehåller material med ursprung i något av de länder som de inte har avtal med måste eventuell kumulation framgå av ursprungsintyget. Se vidare under avsnittet diagonal kumulation.

Exempel 2:
Ett företag importerar en vara från Norge med en fakturadeklaration som anger att den har EES-ursprung. Ifall företaget ska vidareexportera varan till Island eller Norge anger de ursprung EES på EUR.1-certifikatet eller fakturadeklarationen. Ifall de ska exportera produkten till Schweiz, Turkiet, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien anger de att varan har ursprung i Norge.

Varan ska levereras vidare inom EU eller till Turkiet
Ifall en vara ska levereras vidare till en mottagare i EU eller Turkiet kan företaget skicka med en leverantörsdeklaration. Deklarationen styrker varans ursprung. I leverantörsdeklarationen anger företaget samma ursprung som framgår av leverantörsdeklarationen företaget fått från sin leverantör eller av varucertifikat EUR.1, EUR-MED alternativt faktura-/ursprungsdeklaration som företaget fått från sin exportör. Som styrkande handling för att kunna utfärda leverantörsdeklarationen ska företaget behålla och kunna uppvisa leverantörsdeklarationen från sin leverantör eller varucertifikatet EUR.1, EUR-MED alternativt faktura-/ursprungsdeklarationen från sin exportör. 

STYRKANDE AV UPPGIFTER

Ni måste kunna styrka alla uppgifter i ursprungskalkylen. Produktens slag och pris fritt från fabrik bör i de flesta fall kunna styrkas med tillverkarens försäljningsfaktura. Vad för slags och hur mycket av respektive slag av material, delar, komponenter etcetera som använts samt vad för slags bearbetning som utförts kan styrkas med tillverkningsspecifikationer och/eller annan intern bokföring. Inköpspriser styrks med inköpsfakturor eventuellt kompletterat med utdrag ur lagerbokföring. Tullvärdet vid importtillfället kan styrkas med importfaktura eller tullhandling. Priser respektive tullvärde i tidigare handelsled styrks med intyg från leverantören.

Styrkande dokument och handlingar ska sparas i minst tre år. I handeln med Sydkorea och Kanada ska handlingarna bevaras i minst 5 respektive 6 år. 

TULLVERKETS KONTROLL

I Sverige är det Tullverket som genomför kontroller av utfärdade ursprungsintyg. Alla som utfärdat ursprungsintyg - varucertifikat, faktura-/ursprungsdeklarationer och leverantörsdeklarationer – ska vara beredda att uppvisa handlingar som styrker ursprunget.

Tullverket utför kontrollen på eget initiativ eller om det har kommit in en begäran om kontroll från tullmyndigheten i importlandet.

Om en kontroll visar att varor felaktigt deklarerats som ursprungsvaror leder det till att importlandets tullmyndigheter debiterar skillnaden mellan förmånstullen och tredjelandstull. Den som ertappas med att ha lämnat oriktig uppgift i ursprungsintyg eller annan handling kan i Sverige åtalas enligt lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.