Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Risker och risktäckning

Att göra utlandsaffärer innebär självklart att man som företag tar risker. Men man ska försöka undvika onödiga risker och för att göra det måste man vara medveten om vilka risker man som företag går in i.

En bedömning måste göras av vilka risker företaget anser sig kunna ta på egen hand och vilka risker som behöver täckas av. Det är viktigt att denna bedömning görs på ett tidigt stadium.

Den risk exportören tar i samband med en exportaffärer kan vara av olika slag. Till de vanligaste riskerna räknas den politiska och kommersiella samt varurisken.

Den politiska risken är kopplad till köparlandet. I länder med ekonomiska problem och politisk oro kan olika åtgärder från myndigheter snabbt förändra affärsmöjligheterna. Myndigheter kan t ex vidta åtgärder som fördröjer eller förhindrar överföring av betalningar s.k. transfereringsrisk.

Den kommersiella risken är beroende av vem köparen är och av vilka säkerheter denne eventuellt är beredd att ställa. Risken att köparen gör konkurs, kommer på obestånd eller helt enkelt låter bli att betala kallas för kommersiell risk.

En varurisk kan finnas om varan är specialtillverkad och köparen skulle bryta kontraktet eller komma på obestånd under tillverkningstiden – då kan det vara svårt att sälja produkten till en annan kund utan omfattande merkostnader. 

För att täcka ovannämnda risker kan man som exportör begära förskottsbetalning, betalning mot remburs eller betalningsgaranti från köparens bank. Det finns även andra möjligheter till risktäckning t ex komplettera med en EKN-garanti, en kreditförsäkring, sälja fakturan i form av exportfactoring eller sälja en växel i form av forfaiting.

Exportkreditnämnden (EKN)

EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra exportföretag mot risken att inte få betalt (garanti mot kundfordringar). EKNs garantier ger också exportföretagen möjlighet till bättre finansiering hos sin bank och därmed kan exportföretagen erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor.

Ett nära samarbete mellan EKN och banken gör ofta stor skillnad för de exporterande företagen. Med EKNs garantier kan banken göra mer för sina kunder. Kreditutrymmet ökar och behovet av kapitaltäckning minskar. Det blir enklare att bevilja lån, rörelsekrediter, checkkrediter eller kontraktsgarantier.

EKN gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer möjliga. EKN arbetar med allt från småföretagens till de stora koncernernas exportaffärer i 140 länder.

När risktiden är kortare än två år kan EKN:s garanti för kundfordringar endast användas för affärer utanför EU, Australien, Island, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA, på grund av EU:s konkurrensregler. För ytterligare information hänvisas till EKNs hemsida.

Kreditförsäkringsbolag

I Sverige finns också möjlighet att försäkra sina kundfordringar mot kundförluster hos t ex Atradius Sverige, Euler Hermes Sverige och Coface Sverige. En kreditförsäkring är en försäkring som skyddar försäkringstagare mot framtida och oväntade kundförluster inhemska eller på export. Kreditförsäkringsbolagen försäkrar såväl företagets enskilda större kundrisker som portföljer av kundfordringar.

Exportfactoring

Exportfactoring är kortfristig finansiering av ett företags kundfordringar. Fakturafordringen överlåts från säljaren till ett fristående factoring/finans/försäkringsbolag. Factoring finns i två olika former:

  • Fakturabelåning, vilket enbart är en finansieringsform

  • Fakturaköp med eller utan regress

Fakturaköp utan regress innebär att säljaren överlåter risken helt och hållet på finansbolaget det vill säga att kundfordran lyfts bort från säljarens balansräkning. Det här upplägget innebär både en finansiering och ett riskavlyft. Ett företag som erbjuder köp av fakturor på utländska företag är Svea Bank AB.

Forfaiting

En speciell form av finansiering utan regress är så kallade à forfait-affärer, forfaiting. De är vanligast i samband med långa exportkrediter, men kan även förekomma vid kortare krediter. Exportören säljer av importör utställda, och av bank i dennes land garanterade växlar, eller annan typ av skuldförbindelse, till sin bank eller annat finansinstitut som utan framtida krav på exportören övertar dennes fordran på importören och sköter inkasseringen av växlar. Exportören har förstås ändå kvar sina skyldigheter under leveransavtalet. Lämpliga belopp att finansiera genom forfaiting är från cirka SEK 1.000.000 och uppåt.

För mer detaljerad information om risker och risktäckning se Business Swedens Skeppningshandbok. Business Sweden arrangerar även följande utbildningar där man kan få en närmare genomgång av risker och risktäckning: Leveransvillkor och utlandsbetalningar, Export i praktiken för säljare och Förbättra din export.