Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Leveransvillkor: Incoterms® m.fl.

Leveransvillkoret är en viktig del av köpavtalet. Senast vid offertstadiet måste exportör och importör vara överens om hur risker och kostnader skall fördelas vid varans fysiska transportering över gränserna. De vanligaste leveransvillkoren med tolkningar är Incoterms® (se i vänsterspalten).

Fjärde steget i exportprocessen: Transport och leveransvillkor

Varor som skickas över världen är ofta på väg från en ägare till en ny ägare. Därför måste det finnas klara regler för vem som ansvarar för varorna och vad som ingår i ansvaret. Följande frågor bör såväl exportör som importör ställa sig när beslut ska fattas om vilket leveransvillkor (leveransklausul) som lämpar sig bäst:

- Vem arrangerar huvudtransporten?
- Vem betalar frakten?
- Vem betalar övriga kostnader?
- Vem måste/kan försäkra godset?
- Vem står risken för godsskador?
- Vem står tidsrisken (leveransförsening)?
- Vem för talan (claim) mot transportören?
- Vem ska betala tullavgifter, moms mm?

Leveransvillkoret är ett viktigt styrmedel för företagets affärer. Då det har en juridisk innebörd, är det viktigt att företagets exportsäljare är väl insatta i ämnet. De ekonomiska konsekvenserna kan bli kännbara för företaget om det i efterhand visar sig att fördelningen av kostnader och ansvar inte var känt från början.

Många företag inser att det finns andra än rent juridiska synsätt på leveransvillkoren. Företagets transportekonomi påverkas t ex beroende på val av villkor. Leveransvillkoret måste passa in i företagets helhetssyn på lagerhållning, transportavtal, försäkringsavtal, interntransporter med mera. Detta förutsätter att även annan personal på företaget – transport‑ och speditionsansvariga, MA‑ansvariga med flera – behärskar leveransvillkoren. Det förutsätts också att dessa personer gemensamt diskuterar och värderar olika alternativ.

Rätt använda kan leveransvillkoren även vara värdefulla instrument med vars hjälp konkurrensfördelar kan vinnas. Ökad konkurrens har gjort det nödvändigt att tillsammans med produkten även kunna erbjuda olika kringtjänster – t ex krediter, leveransservice m m – som totalt sett ger konkurrensfördelar. Leveransvillkoren kan ge rika möjligheter i detta avseende, vilket tas upp i följande avsnitt.

Med dessa breda användningsområden är det självklart att säljare och köpare måste vara mycket tydliga i sin överenskommelse om leveransvillkor. Detta är extra viktigt vid förstagångsaffärer. Det är då den samarbetsform ska etableras, som ska fungera även i kommande affärer.

Vad reglerar leveransvillkoret?

I en internationell affär förekommer avtal mellan en mängd olika parter. Leveransvillkoren (t ex Incoterms) ingår i köpavtalet mellan säljaren och köparen. De reglerar fördelning av kostnader och risker mellan säljare och köpare för varan under transporten. För att leveransen skall kunna fullgöras krävs dessutom att säljare och/eller köpare sluter avtal med andra parter. Som exempel kan nämnas att avtal om transport måste tecknas med en transportör eller speditör. I de fall en varuförsäkring ska tecknas för varan under transport, ska även avtal slutas med ett försäkringsbolag. Det kan vidare krävas speciella arrangemang vad avser betalningen för varan. Ett avtal måste då göras upp med banken.

För en mer detaljerad genomgång av leveransvillkoren Incoterms®, arrangerar Business Sweden utbildningar som Leveransvillkor och utlandsbetalningar, Export i praktiken för säljare och Förbättra din export.