Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

EU Affairs

en bild
EU-kommissionen är en viktig finansiär av utvecklingsprojekt och upphandlingar inom ett stort antal områden med målsättningen att stimulera sysselsättning, bekämpa fattigdom och social utestängning, stödja klimatförändring och hållbar energiförsörjning, samt främja forskning och utbildning. EU-kommissionen, vars huvudsäte är beläget i Bryssel, är den av EU:s institutioner som förvaltar EU:s budget och är huvudansvarig för projektfinansiering och koordinering av bistånd samt stöd till nya -och befintliga EU-medlemsstater.

EU ger stöd till många olika sektorer över hela världen, alltifrån infrastruktur, transport och energi, till ICT, hälsa och säkerhet. Medlen fördelas genom ett antal olika finansieringsverktyg, bland annat via EU:s externa biståndsprogram för utvecklingsländer eller genom de så kallade strukturfonderna som fokuserar på EU:s inre marknad. Projekten kan röra sig om till exempel finansiering av nya vägar i Marocko eller stöd till miljösmarta innovationer i Polen.

Svenska företag kan delta i upphandlingar av varor och tjänster inom EU-finansierade projekt, antingen som enskilt företag eller som del av ett konsortium. Det finns också möjligheter för svenska företags lokala kunder (myndigheter, ideella organisationer eller privata företag) att hitta finansiering till investeringar, vilket i förlängningen skapar behov av tillförlitliga underleverantörer. Här finns således en stor potentiell marknad för såväl små som stora företag verksamma inom många olika områden.

EU går för närvarande igenom en mycket spännande period efter att dess institutioner nådde överenskommelsen om EU-budgeten för 2014-2020. Den period som följer denna överenskommelse är intressant eftersom investeringsnivåer förhandlas och beslutas för olika länder, regioner, industrisektorer program och projekt.

EU-upphandlingar och projektfinansiering

Business Swedens kontor i Bryssel är ansvarigt för en djupgående och proaktiv EU-rådgivning med fokus på EU-finansierade program, upphandlingar och projekt. Arbetet grundar sig på ett tätt samarbete med projektexportfrämjandet vid Utrikesdepartementet. Syftet är att öka deltagandet av svenska företag i EU-finansierade projekt och att generera ökad försäljning för svenska företag i EU:s medlemsländer, kandidatländer och grannländer samt övriga biståndsmottagare. Genom ett unikt nätverk av kontor i stödets mottagarländer kan vi bevaka affärsmöjligheter lokalt och återknyta till utvecklingen centralt i Bryssel.

Vi bevakar affärsmöjligheter och ger svenska företag möjlighet att ta del av dem på ett tidigt stadium. Brysselkontoret arbetar även för att öka företags förståelse för hur EU-lagstiftning påverkar deras affärsverksamhet. Vi har ett utvecklat kontaktnätverk inom EU-kommissionen i Bryssel och väl etablerade relationer med flera av institutionens avdelningar (generaldirektorat).

Workshop

Affärsinriktade workshops om hur man som företag kan få finansering av EU för medverkande i ett projekt samt genom deltagande i EU-upphandlingar. Dessa uppdrag kan genomföras både för individuella bolag samt för svenska branschföreningar.

Analys

Genomgripande studie som kartlägger förutsättningarna (besluts –och planeringsprocesser samt affärsmöjligheter) för ditt företag. Analysen ger en god förståelse för den relevanta problematiken och rekommendationer för en strategi.

Bevakning och bearbetning

Bevakning av investeringar, program och upphandlingar som är tillämpbara för ert företag. Bearbetning och kartläggning av beslut och nyckelpersoner.

Partnersökning

Identifiering av lämpliga partners för att bilda konsortium för deltagande i EU-finansierade upphandlingar.

Policybevakning och påverkan

Brysselkontoret arbetar för att öka företags förståelse för hur EU-lagstiftning påverkar deras affärsverksamhet. EU:s policy- och lagstiftning påverkar svenska företags möjlighet att göra affärer såväl i Sverige som inom EU. Det kan röra sig om avreglering av en sektor, vilket öppnar upp nya affärsområden, eller nya direktiv och regleringar som kan begränsa företagens handlingsutrymme - alternativt skapa nya marknader för företag med spetskompetens inom ett visst område. Vi har möjlighet att stödja företag både med policy-bevakning samt genom påverkan av besluts -och lagstiftningsprocessen

Förstudiefinansiering

Vi stödjer svenska konsultföretag med att försöka identifiera finansiella medel och upphandlingar öronmärkta för uppdrag avseende utförande av förstudier. 

Event och besöksprogram

Vi organiserar regelbundet EU-seminarier för att informera svenska företag om affärsmöjligheter samt riktade delegationer för att sammanföra bolag med relevanta beslutsfattare och kunder

Kontakta gärna vårt kontor i Bryssel för att diskutera era möjligheter inom EU-finansierade projekt.

Läs mer om EU-kommissionens arbete på: http://ec.europa.eu/index_sv.htm 

en bild

Kristofer Ziegler

Senior Project Manager, Head of EU Affairs Brussels Senior Project Manager, Head of EU Affairs, Brussels
+32 22 13 83 68
E-post kristofer.ziegler@business-sweden.se
en bild

EU Affairs

Bryssel , Bryssel
+32 2 213 83 60
E-post eu@business-sweden.se