Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Allmänna villkor för deltagande i exportaktiviteter i samverkan

Allmänna villkor för del­tagande i exportaktiviteter i sam­verkan
(utställningar, delegationsresor etc.)

1. Allmänt

Sveriges Exportråd (nedan kallat ”ER”) förbinder sig att genomföra i inbjudan beskriven exportaktivitet under förutsättning att erforderligt antal företag tecknat sig genom bindande anmälan om del­tagande och att inte hinder som anges i punkt 5 nedan föreligger för aktivitetens genom­förande.

2. Deltagaravgift

Företag som deltar i aktiviteten förbinder sig att samverka för att uppnå syftet med denna och underlätta dess genomförande samt erlägga i in­bjudan angiven avgift. Deltagande i aktiviteten får inte, utan ERs föregående skriftliga medgivande, upp- eller överlåtas till annan. Alla priser anges – där annat inte uttryckligen fram­går – exklusive moms. Deltagaravgiften skall betalas i förskott.

Om priset angivits i SEK och ER har att erlägga vissa kostnader i lokal valuta, skall priset vid betal­ning justeras om valuta­kursen förändrats med mer än 5% från inbjudans datum till faktureringsdagen.

I händelse av att färre företag anmäler sitt deltagande i aktiviteten än som förutsatts i inbjudan, förbinder sig deltagande före­tag att betala en höjning med högst 10% av den i inbjudan angivna deltagaravgiften.

Betalningstid är 30 dagar från fakturerings­datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande svensk referensränta plus åtta (8) procentenheter. Eventuella kostnader för inkasso eller andra åtgärder för betalning debiteras före­taget.

3. ERs åtaganden

ERs åtaganden är begränsade till vad som anges i inbjudan och dessa villkor. Ersättning för tjänster som ER åtagit sig att utföra enligt skriftlig överens­kommelse, utöver vad som ingår i aktiviteten, skall betalas löpande efter fakturering.

ER har rätt att avvika från det sätt att genomföra aktiviteten som angivits i inbjudan om detta är be­fogat för att kunna genom­föra denna.

4. Annullering m m

Anmälan är bindande. Om inget annat anges i anmälan debiteras vid annullering av deltagande hela deltagaravgiften fr.o.m. det att ER mottagit och bekräftat företagets bindande anmälan.

5. Force majeure m m

ER får inställa aktiviteten eller under rimlig tid upp­skjuta genomförande av denna om hinder för eller orimlig fördyring av dess genomförande upp­kommer eller om dess genomförande skulle kunna äventyra säkerhet för person eller egendom som be­rörs av aktiviteten, allt på grund av händelse eller förhållande utanför ERs rimliga kontroll (force majeure-händelse). Som sådana händelser eller förhållanden åsyftas bl a, men inte uttömmande, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar av alla slag (häribland krig, krigsliknande situationer, sabotageaktioner etc), natur­­händelser (jord­bävningar, orkan, över­svämningar etc), plötsliga skadegörande händelser (eldsvåda, explosioner etc), arbetskonflikter (strejk, lockout, blockad, maskning etc), myndighetsanknutna händelser och ingripanden (lag­ändringar, ny lagstiftning, valutakurs­ändring) och andra oförutsebara händelser eller oförutsebara konsekvenser av förutsebara händelser av typen brist på transportmedel, hantverkare, elkraft etc.

ER skall snarast efter det att force majeure-händelse bedöms föreligga på lämpligt sätt under­rätta de deltagande företagen.

Verkan av åberopad force majeure-händelse är, förutom vad som sagts i första stycket, att ER är befriat från ekonomiska konsekvenser, bl a skade­stånd för försenat, uteblivet eller icke avtalsenligt genomförande av aktiviteten.

6. Tvister m m

Dessa villkor skall tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handels­kammares Skiljedoms­instituts regler för förenklat skiljeförfarande.

EXPORTFRÄMJANDE FINANSIERING FRÅN FOOD FROM SWEDEN

Konsulttjänster från Business Sweden inom programmet Food From Sweden subventioneras med upp till 50procent. Konsulttjänsterna får inte vara fortlöpande eller periodiskt återkommande eller relatera till företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. reklamkostnader. Stöd för deltagande i gruppaktiviteter såsom mässor, inköpssamarbeten, matchmaking uppgår till högst 50% och 75% för små och medelstora företag deltagande första gången i en av dessa av Food From Sverige finansierade gruppaktiviteter.

När aktiviteten delvis finansieras genom statligt stöd, ges ingen annan statlig eller EU-finansiering för samma aktivitet. Enligt EU stadgar, får stöd per företag inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Dock för företag inom fiskerisektorn, som omfattar produktion, bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter, får ett högsta stödbelopp inte överskrida 30 000 euro under samma period. Genom er underskrift nedan bekräftar ni att ni är införstådda med detta.

Ert företag kan bli skyldigt att betala tillbaka pengar om det visar sig att finansieringen har betalats på falska premisser.