08 - 588 660 00
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Information om frihandelsavtal

Ett frihandelsavtal är ett avtal mellan minst två olika länder eller tullunioner i vilket parterna kommer överens om att sinsemellan minska handelshinder och avveckla tullar på varor som har ursprung hos den andra parten.

Frihandelsavtal kan utgöra en viktig konkurrensfördel för svenska företag i relation till företag från länder som inte har avtal med en specifik marknad. EU har slutit frihandelsavtal med ett 60-tal länder genom nästan 40 olika avtal. Business Sweden har på denna sida valt att belysa frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea samt på sikt det kommande avtalet mellan EU och Kanada. Information om urpsrungsregler och hur avtalet tillämpas avseende tullar och varuhandel för samtliga avtal finns i frihandelsguiden. För frågor om frihandelsavtal, kontakta exporttekniska avdelningen.